Ban BT 54 0 3 hoac 16 thanh ha B thuoc du an Cienco5 ha dong - DT 240m2 duong 17,5m, gia goc 15tr/m2 dong 50%. hop dng ky voi chu dau tu ( Cienco5 )
Ben ban co trach nhiem vao ten hop dong cho ben mua. ai co nhu cai mua vui long lien he ( gia sieu hap dan )
A. Tien
0936.024.567 hoac 0912.055.535