can ho airport tower t?a l?c t?i m?t ti?n du?ng Tân Son g?n giao l? Quang Trung v* Tân Son. Cách sân bay Tân Son Nh?t ch? 10 phút di xe máy. (Trong quy ho?ch tuong l?i có du?ng n?i b? trong sân golf n?i li?n d? án v?i du?ng H?ng H* v* Tru?ng Son - Rút ng?n kho?ng cách di l?i)
QUY MÔ D? ÁN:
D? án thi?t k? 12 t?ng v?i 2 t?ng h?m chìm - dáp ?ng nhu c?u d? xe cho cu dân v* khách.
T?ng tr?t d*nh cho trung tâm thuong m?i v* ti?n *ch ph?c v? dân cu. Nhu: nh* tr?, trung tâm ý t?, phòng sinh ho?t c?ng d?ng...
D?c bi?t: D? án du?c thi?t k? nhi?u lo?i can h? có view nhìn v? sân golf 36 l? trong sân bay Tân Son Nh?t.
Di?n t*ch da d?ng v?i nhi?u lo?i di?n t*ch t? 60m2 d?n 80m2, lo?i 2 phòng ng?, 1 phòng khách, b?p v* toilet...
Giá ch? t? 12,5tr/m2 d?n 14,5tr/m2 chua bao g?m VAT. Giá dã t?t l?i du?c k? h?p v?i m?t phuong th?c thanh toán vô cùng giãn cách.