Những người l*m gi*u không nên l*m gi*u quá mức, chỉ l*m gi*u đến mức cần thiết thôi, phải có những điểm tương đối dừng để nhìn lại bản thân mình, nhìn lại gia đình mình, nhìn lại xã hội. Chúng ta đừng tham m* trở th*nh nô lệ cho đồng tiền. Như v*y đồng tiền l* mục đ*ch sống mất rồi. V* số người như v*y cũng khá nhiều.

- V*y quan niệm về giá trị đồng tiền v* cách ứng x* với nó của c*u bé Minh Châu ng*y ấy với một ông tổng của Bảo T*n Minh Châu bây giờ có khác?

- Về căn bản vẫn v*y. Việc đầu tiên l* tôi lao động hết mình v* s* dụng đồng tiền một cách hợp lý, chăm sóc gia đình, chia sẻ với cộng sự, chia sẻ một phần với cộng đồng để cho đồng tiền của mình thực sự có ý nghĩa. Tức l* không chỉ để cho riêng mình m* còn cho xã hội nữa.

Tôi vẫn động viên bạn bè, những doanh nhân khác l* hãy tùy theo sức của mình để giúp đỡ gia đình, xã hội. Thứ hai nữa không nên quá chạy theo đồng tiền m* quên nhiều đạo lý khác.

Xem thêm: https://news.zing.vn/ong-chu-bao-tin...ost241416.html