Please visit our sponsors

Rolclub does not endorse ads. Please see our disclaimer.
Results 1 to 2 of 2
 1. #1
  Junior Member
  Join Date
  Jun 2010
  Posts
  5
  Feedback Score
  0
  Thanks
  0
  Thanked 0 Times in 0 Posts

  Default Talkgold should refund all Weeklygold members' money by law

  Posted: Wed Dec 10, 2003 12:53 am Post subject: --------------------------------------------------------------------------------Quote: WG/TG Network Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Marksesteenweg 122/10 8510 Kortrijk-Marke OPRICHTING – BENOEMING ZAAKVOERDER(S) MVL/2003/OPRICHTING/V5112 HEDEN, * DECEMBER TWEEDUIZEND EN DRIE. Voor ons, Meester Frederic MAELFAIT, notaris met standplaats te Harelbeke, IS VERSCHENEN: De heer DEGRYSE Mario J*, geboren te Ieper op vijftien april negentienhonderd éénenze-ventig, (identiteitskaartnummer EE036676, nationaal nummer 710415 119 77), ongehuwd, wonend te *; Hierna onveranderd de "COMPARANT OPRICHTER" genoemd. I. OPRICHTING De comparant richt bij deze een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid op genaamd "WGTG Network", met zetel te 8510 Kortrijk-Marke, Marksesteenweg 122/10, die begint op datum van de neerlegging van een uitgifte van deze oprichtingsakte op de griffie van de rechtbank van koophandel te Kortrijk en waarvan hij de statuten heeft bepaald zoals hierna opgegeven wordt. Het kapitaal van de vennootschap dat volledig geplaatst is bedraagt achttienduizend vijfhon-derd vijftig euro (€ 18.550) en is verdeeld in honderd (100) aandelen met een fractiewaarde van één honderdste (1/100ste) van het kapitaal. Op deze aandelen is ingetekend door de oprichter die ze heeft volgestort door geldelijke in-breng, en wel als volgt: INBRENG IN GELD De comparant heeft ingetekend op honderd (100) aandelen voor achttienduizend vijfhonderd vijftig euro (€ 18.550), volgestort tot beloop van zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200). De comparant verklaart dat de storting in speciën werd gedaan op een bijzondere rekening op naam van de vennootschap in oprichting tot beloop van zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200), geo-pend bij de * bank te * onder nummer *. Het bewijs van deponering, in de vorm van een attest op * tweeduizend en drie afgeleverd door vermelde financiële instelling, is aan mij notaris overhandigd en wordt aan de akte gehecht. In aansluiting op het voorgaande heeft de comparant, ons notaris verzocht akte te verlenen van de statuten. II. STATUTEN Artikel 1: RECHTSVORM EN NAAM De handelsvennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Haar naam luidt "WGTG Network". Artikel 2: ZETEL Bij eenvoudig besluit van de zaakvoerder, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staats-blad, mag de zetel naar om het even welke plaats in het Vlaams Gewest of in het Brussels hoofdstedelijk Gewest worden overgebracht. Bij eenvoudige beslissing van de zaakvoerder zal de vennootschap bestuurszetels, bijhuizen, agentschappen of stapelhuizen, zowel in België als in het buitenland mogen oprichten. Artikel 3: DUUR De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur. Zij kan slechts door de wil van de vennoten ontbonden worden bij besluit van de algemene ver-gadering genomen met inachtneming van de vereisten voor een wijziging van de statuten; onvermin-derd het recht toegekend aan de vennoten die tenminste één/vierde van het aantal op de buitengewone algemene vergadering uitgebrachte stemmen verenigen, de ontbinding van de vennootschap uit te spreken, ingeval door geleden verliezen het netto-actief van de vennootschap is gedaald tot minder dan één/vierde van het kapitaal. Artikel 4: DOEL De vennootschap heeft tot doel : - het aanbieden van adverteerruimte op bestaande discussieforums, rating sites, enzovoort; - het aanbieden van scripts voor de digitale betaalmiddelenmarkt (e-commerce); - het aanbieden van hosting en domeinnamen; - het aanbieden van op maat gemaakte desktop software voor de bestaande digitale betaal-middelen; - het aanmaken van online cursussen voor geïnteresseerden; - het ontwerpen en aanmaken van sites; - het grafisch ontwerpen van templates en andere mogelijkheden bruikbaar op het internet; - het accepteren en benutten van affiliate partners; - het verzorgen van opt-in mailing lists; - het aanmaken en verkopen van e-books; - het aanmaken van forums/praatgroepen voor verenigingen; - het uitvoerenvan DD requests naar bepaalde sites (due diligence) - het verzorgen van financiële adviezen ivm digitale betaal middelen; - het aanbieden van investerings mechanismes. De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen. De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel. Zij kan de functie of het mandaat van zaakvoerder/bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen. Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel. De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten. Artikel 5: MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt achttienduizend vijfhonderd vijftig euro (€ 18.550). Het maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen zonder nominale waarde, met een fractiewaarde van één honderdste (1/100ste) van het maatschappelijk kapitaal. Artikel 6: AANDELEN De aandelen zijn op naam. Zij zijn ondeelbaar. De lidmaatschapsrechten verbonden aan een aandeel kunnen slechts worden uitgeoefend door één enkel persoon, die zowel een natuurlijk persoon als een rechtspersoon kan zijn. Zijn er meerdere eigenaars van een aandeel of behoort de bloot-eigendom en het vruchtgebruik van een aandeel toe aan meerdere personen dan worden de eraan verbonden lidmaatschapsrechten geschorst tot een enkel persoon is aangewezen die deze rechten jegens de vennootschap uitoefent. Raken de betrokkenen het niet eens over de aanwijzing bij minnelijk akkoord van de gemeen-schappelijke lasthebber dan wordt deze op verzoek van de meest gerede partij aangewezen door de voorzitter van de rechtbank van koophandel van het rechtsgebied waar de zetel van de vennootschap is gevestigd. Artikel 7: BESTUUR 1. Bevoegdheid De vennootschap wordt bestuurd door een of meerdere zaakvoerder(s), natuurlijke of rechtsper-sonen, al dan niet vennoten. Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn venno-ten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden de-zelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen. Indien de vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan. Ieder zaakvoerder beschikt individueel over de meest uitgebreide macht om alle daden van be-stuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering be-voegd is. 2. Vertegenwoordiging Ieder zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap en treedt namens haar op in en buiten rechte. 3. Bezoldiging en duur van de opdracht Bij iedere benoeming van een zaakvoerder beslist de algemene vergadering of, en in welke ma-te, de functie bezoldigd zal worden uitgeoefend. Te zelfder tijd stelt zij vast voor welke duur de zaakvoerder aangesteld is. Deze duur kan zowel beperkt zijn, als gelden voor onbepaalde termijn. 4. Statutaire zaakvoerder De functie van statutaire zaakvoerder geldt steeds voor de duur van de vennootschap. De aanstelling tot de functie moet blijken uit de tekst van de statuten. De statutaire zaakvoerder kan slechts worden ontslagen bij eenparige beslissing van alle venno-ten, of door een gemotiveerd besluit van een buitengewone algemene vergadering, dat steunt op ge-wichtige redenen en genomen is met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging. Als statutaire zaakvoerder wordt aangesteld voor onbepaalde duur : de heer Mario Degryse, ge-noemd ten hoofde van de oprichtingsakte, die zijn opdracht heeft aanvaard. Artikel 8: CONTROLE Ieder vennoot heeft individueel de onderzoeks- en controle bevoegdheid van een commissaris en kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant. Zodra de vennootschap beantwoordt aan de criteria, waardoor de aanstelling van een commis-saris verplicht is, wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatig-heid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, opgedragen aan een of meer commissaris-sen te benoemen door de algemene vergadering onder de leden van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. Artikel 9: ALGEMENE VERGADERING Jaarvergadering - Algemeen De jaarvergadering zal gehouden worden de derde maandag van de maand maart om zeventien uur op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats aangewezen in de oproeping. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag pla-ats. Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals hierna uiteengezet, dan dient de vennootschap het rondschrijven met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle vennoten, ten laatste te ontvangen op de statutair be-paalde dag voor het houden van de jaarvergadering. Wanneer de vennootschap slechts een vennoot telt oefent hij de bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan die niet overdragen. De beslissingen van de enige vennoot die handelt in de plaats van de algemene vergadering worden vermeld in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bijgehouden. Het stemrecht verbonden aan aandelen ingeschreven op naam van een echtgenoot gehuwd on-der het beheer van de gemeenschap van goederen, komt uitsluitend toe aan deze echtgenoot op wiens naam de aandelen zijn ingeschreven, ongeacht of deze aandelen toebehoren aan zijn persoonlijk ver-mogen dan wel aan het gemeenschappelijk vermogen dat tussen beide echtgenoten bestaat. Schriftelijke besluitvorming Met uitzondering van de beslissingen te nemen in kader van de toepassing van artikel 332 van het Wetboek van vennootschappen en de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden ver-leden, kunnen de vennoten eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren. Daartoe zal/zullen door de zaakvoerder(s), een rondschrijven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstel-len van besluit worden verstuurd naar alle vennoten en naar de eventuele commissarissen, met de vraag aan de vennoten de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de aangegeven termijn na ontvangst van het rondschrijven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de ven-nootschap of op enige andere plaats in het rondschrijven vermeld. Is binnen de in het rondschrijven aangegeven termijn de goedkeuring van alle vennoten zowel met betrekking tot het principe van de schriftelijke procedure zowel als met betrekking tot de agendapunten en de voorstellen van besluit niet ontvangen, dan worden al de voorgestelde beslissingen geacht niet genomen te zijn. Hetzelfde geldt indien blijkt dat, weliswaar binnen termijn, bepaalde voorstellen van besluit wel doch andere niet de eenparige goedkeuring hebben verkregen van de vennoten. De houders van obligaties alsmede de houders van certificaten op naam die met de medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, hebben recht om op de zetel van de vennootschap kennis te nemen van de genomen beslissingen. Samen met het rondschrijven wordt aan de vennoten en de eventuele commissarissen een af-schrift verzonden van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van vennootschappen moeten ter beschikking worden gesteld. Artikel 10: BOEKJAAR - JAARREKENING - JAARVERSLAG Het boekjaar begint op één oktober van ieder jaar en eindigt op dertig september van het vol-gende jaar. Op het einde van elk boekjaar wordt door zaakvoerder(s) een inventaris opgesteld, alsmede de jaarrekening en het jaarverslag, tenzij de wet het niet voorziet. De jaarrekening omvat de balans, de resultatenrekening, de toelichting en de sociale balans en vormt een geheel. In het jaarverslag geeft/geven de zaakvoerder(s) rekenschap over het gevoerde beleid. Het ver-slag bevat tevens een commentaar op de jaarrekening waarbij een getrouw overzicht wordt gegeven van de gang van zaken en van de positie van de vennootschap. Tenslotte wordt in het jaarverslag de informatie opgenomen die verplicht moet worden ter kennis gebracht blijkens artikel 96 van het wet-boek van vennootschappen, in verband met, onder meer de belangrijke gebeurtenissen die hebben plaatsgevonden na het einde van het boekjaar, de werkzaamheden op het gebied van onderzoek en ontwikkeling. Artikel 11: BESTEMMING VAN HET RESULTAAT De algemene vergadering beslist op voorstel van de zaakvoerder(s) over de bestemming van het resultaat. De netto-winst zoals die blijkt uit de resultatenrekening kan slechts worden aangewend met in-achtneming van de wettelijke voorschriften inzake het aanleggen van het wettelijk reservefonds en de vaststelling van het voor uitkering in aanmerking komend bedrag. Onder geen beding mag er winstuitkering geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief van de vennootschap, zoals blijkt uit de jaarrekening, ingevolge de uitkering gedaald is of zou dalen beneden het bedrag van het gestort kapitaal, of, indien dit hoger is, het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd. Artikel 12: ONTBINDING - VEREFFENING De vennootschap wordt ontbonden (in voorkomend geval) hetzij van rechtswege ingeval de bij artikel 3 van de statuten voor beperkte termijn bedongen bestaansduur van de vennootschap is ver-streken zonder dat hij werd verlengd, hetzij tengevolge van een rechterlijke beschikking die kracht van gewijsde heeft gekregen, ofwel tengevolge van een besluit van de algemene vergadering geno-men met inachtneming van de quorumvereisten als gezegd in artikel 3 van de statuten. De vereffening wordt verwezenlijkt door de zaakvoerder(s) tenzij de algemene vergadering zou besluiten een of meer vereffenaars aan te stellen. Aan de vereffenaar(s) worden de meest uitgebreide machten toegekend om de vereffening van de vennootschap tot een goed einde te brengen. Zij mogen de daden vermeld in de artikelen 186 en 187 van het wetboek van vennootschappen stellen zonder dat zij daartoe voorafgaandelijke machtiging van de algemene vergadering behoeven. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist zijn de vereffenaars aangesteld voor on-bepaalde duur, worden zij voor hun opdracht niet bezoldigd en indien zij met meerderen gelijktijdig in functie zijn, vertegenwoordigen zij de vennootschap op de wijze als voorzien bij artikel 7.2 van de statuten. Artikel 13: KEUZE VAN WOONPLAATS De zaakvoerder(s), commissaris(sen) en vereffenaar(s) die in het buitenland woonachtig zijn, worden geacht voor de uitoefening van hun opdracht, woonplaats te kiezen op de zetel van de ven-nootschap, waar in hun verband met de afhandeling van de vennootschapszaken alle mededelingen, betekeningen en dagvaardingen rechtsgeldig kunnen worden gedaan. III. UITVOERINGSBESLUITEN Nadat de statuten aldus zijn vastgesteld treft de comparant in uitvoering van de wettelijke en statutaire voorschriften met betrekking tot de oprichting en met het oog op de effectieve inwerking-stelling van de vennootschap volgende beslissingen en legt hij volgende verklaringen af waarvan hij, ons notaris, verzoekt akte te verlenen: FINANCIEEL PLAN De comparant-oprichter verklaart dat hij overeenkomstig de bepalingen van artikel 215 van het wetboek van vennootschappen, het financieel plan heeft opgesteld, dat de verantwoording bevat van het bedrag van het kapitaal van de vennootschap, en bevestigt dat hij dit vóór de oprichting aan ons, notaris, in bewaring gegeven heeft. QUASI-INBRENG Ondergetekende notaris vestigt de aandacht van de comparant-oprichter op de bepalingen van artikel 220 van het wetboek van vennootschappen. Na kennisgeving verklaart de comparant dat hij niet voornemens is, binnen de twee jaar te re-kenen vanaf heden in eigen naam, of door een tussenpersoon handelend voor zijn rekening, vermo-gensbestanddelen over te dragen aan de vennootschap buiten het gewone bedrijf (op de gebruikelijke voorwaarden en tegen de normale zekerheden), tegen een vergoeding, waarvan de tegenprestatie een waarde heeft, groter dan een/tiende van het geplaatste kapitaal. Anderszins verbindt hij zich de voorgenomen verkrijging(en) te onderwerpen aan de goedkeu-ring van de algemene vergadering van de vennoten, en hen ten minste vijftien dagen tevoren de wette-lijk voorgeschreven rapporten ter beschikking te stellen. KOSTEN VAN OPRICHTING Ter voldoening aan de bepalingen van artikel 226 van het wetboek van vennootschappen deelt de comparant mee dat het totaal van alle hoegenaamde kosten die in welke vorm ook, tengevolge van de oprichting voor rekening komen van de vennootschap bij benadering zevenhonderd achtenzestig euro drieëntwintig cent (€ 768,23) bedraagt. AANVANG EN EINDE VAN HET EERSTE BOEKJAAR De comparant verklaart dat het eerste boekjaar zal eindigen op dertig september tweeduizend en vier en dat het begint op datum van de neerlegging van een uitgifte van deze oprichtingsakte op de griffie van de rechtbank van koophandel te Kortrijk. Het begrijpt ook alle handelingen die vooraf aan de oprichting, voor rekening van de op te rich-ten vennootschap hebben plaatsgehad, en dit vanaf één februari tweeduizend en drie. COMMISSARIS De comparant verklaart ons, notaris, dat uit te goeder trouw verrichte schatting blijkt dat de vennootschap voor het eerste boekjaar niet valt onder de voorwaarden waardoor de aanstelling van een of meerdere commissarissen verplicht wordt en dat de vergadering geen commissaris wenst te benoemen zodat geen afzonderlijk orgaan van controle wordt ingesteld. ZETEL De zaakvoerder beslist dat de zetel van de vennootschap gevestigd is te 8510 Kortrijk-Marke, Marksesteenweg 122/10. DELEGATIE VAN MACHTEN De zaakvoerder stelt bij deze aan als bijzondere lasthebber(s), met recht van indeplaatsstelling: het kantoor ‘Bamelis, Kindt & Co’ te Kortrijk aan wie de macht verleend wordt om via het onderne-mingsloket het nodige te doen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen. SLOTBEPALINGEN De comparant erkent dat de notaris hem gewezen heeft op de bijzondere verplichtingen aan de notaris opgelegd door artikel 9,§1 alinea’s 2 en 3 van de Organieke Wet Notariaat en heeft uitgelegd dat, wanneer een notaris manifest tegenstrijdige belangen of de aanwezigheid van duidelijk oneven-wichtige bedingen vaststelt, hij hierop de aandacht moet vestigen van de partijen en hen moet meede-len dat elke partij de vrije keuze heeft om een andere notaris aan te wijzen of zich te laten bijstaan door een raadsman. De notaris moet tevens elke partij volledig inlichten over de rechten, verplichtin-gen en lasten die voortvloeien uit de rechtshandelingen waarbij zij betrokken is en hij moet aan alle partijen op onpartijdige wijze raad verstrekken. De comparant heeft hierop verklaard dat zich hier volgens hem geen manifeste tegenstrijdig-heid van belangen voordoet en dat hij alle bedingen opgenomen in onderhavige akte voor evenwichtig houdt en deze aanvaardt. De comparant bevestigt tevens dat de notaris hem naar behoren heeft ingelicht over de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit onderhavige akte en hem op een onpartijdige wijze raad heeft verstrekt. Onderhavige akte werd integraal voorgelezen voor wat betreft de vermeldingen bevat in artikel 12, al. 1 en 2 van de Organieke Wet Notariaat, evenals de wijzigingen die werden aangebracht aan het vooraf medegedeelde ontwerp van de akte. WAARVAN AKTE Verleden te Harelbeke, op de hierboven vermelde datum. Nadat de akte integraal werd voorgelezen en werd toegelicht, heeft de comparant met ons nota-ris getekend. this is the official dutch version of the statutes made by international lawyers Lage & Philipe international acountancy office Bamelis & Co Notary Mtrer Maelfait More I can't say .... sorrry... MarioDutch to English translationShow romanizationWG / TG Network Private limited liability Marksesteenweg 122/10 Kortrijk-Marke 8 510 ESTABLISHMENT - APPOINTMENT MANAGER (S) MVL/2003/OPRICHTING/V5112 TODAY, DECEMBER * two thousand and three. For us, Master Frederic Maelfait, notary employed at Harelbeke IS PUBLISHED: Mr. Mario Degryse, J *, born in Ypres in April 15 nineteen-seventy eenenze (ID number EE036676 National number 1977 710 415 119), married, domiciled at *; Remained below the "appearing FOUNDER" mentioned. I. ESTABLISHMENT The address appearing in this one private company with limited liability called "WGTG Network, with headquarters at 8510 Kortrijk-Marke, Marksesteenweg 122/10, beginning on the date of the filing of an issue of this deed with the clerk of the court Commercial Kortrijk and whose statutes have determined as follows abandoned. The capital of the company that is fully loaded eighteen thousand five hundred fifty euros (€ 18.550) and is divided into one hundred (100) shares with a par value of one hundredth (1/100th) of the capital. On these shares was subscribed by the founder that she has paid by cash in-put, as follows: Contribution in cash The person appearing has subscribed to one hundred (100) shares of eighteen thousand five hundred fifty euro (€ 18.550), paid up to the amount of six thousand two hundred euros (€ 6.200). The person appearing declares that the payment in cash was made into a special account in the name of the company being formed to the amount of six thousand two hundred euros (€ 6.200), geo-pend on the * bank * subject *. No Evidence of deposit in the form of a certificate on * two thousand and three issued by listed financial institution, is to me and handed to the Notary Act. Following the above, the appearing, notary asked us to grant deed of the Statute. II. STATUTES Article 1: NAME AND LEGAL The company has the legal trade from a private company with limited liability. Her name is "WGTG Network. Article 2: OFFICE Simple decision of the manager, published in the annexes to the Belgian State Journal, the seat to any place in the Flemish Region or in the Brussels Capital Region to be transferred. By simple decision of the manager, the company seats, subsidiaries, agencies or stack houses in Belgium and abroad may establish. Article 3: DURATION The Company consists of unlimited duration. It can only by the will of the partners be dissolved by resolution of the general meeting ring taken in compliance with the requirements for an amendment to the statutes, without prejudice to the rights granted to associates at least one-fourth of the number the extraordinary general meeting votes unite, the dissolution of the company to comment, if suffered losses through the net assets of the company declined to less than one-fourth of the capital. Article 4: PURPOSE The company aims to: - Offering advertising space on existing discussion forums, rating sites, etc.; - The provision of scripts for the digital currency market (e-commerce); - The provision of hosting and domain names; - Offering bespoke desktop software for digital pay-existing resources; - Creation of online courses for those interested; - Designing and creating websites; - Graphic design templates and other useful options on the Internet; - The acceptance and use of affiliate partners; - Providing of opt-in mailing lists; - Creating and selling e-books; - Create forums / support groups for associations; - The requests to certain sites uitvoerenvan DD (due diligence) - Providing financial advice related to digital pay funds; - The provision of investment mechanisms. The company may make all the operations of commercial, industrial, real estate, personal or financial nature directly or indirectly related or attached to its object or its implementation can promote. The company may be involved by way of transfer, merger, tender or any other form, in companies, associations or companies having similar, similar or related purpose or useful for the realization of all or a portion of its corporate purpose. It may function, or the mandate of managing director / manager or liquidator of other companies pursue. Above mentioned list is not exhaustive, so that the company can make any action which in any way contribute to the achievement of its corporate purpose. The company may achieve its goal in Belgium and abroad, in all ways and manners, they would deem most appropriate. Article 5: SHARE CAPITAL The capital of the company amounts to eighteen thousand five hundred fifty euro (€ 18.550). The share capital is represented by one hundred (100) shares without nominal value, with a par value of one hundredth (1/100th) of the capital. Article 6: SHARES The shares are registered. They are indivisible. The membership rights to a share can only be exercised by a single person, who either a natural or a legal person can be. There are multiple owners of a share or is the subject property and the usufruct of a share to more people than are the associated membership rights suspended for a single person designated to exercise such rights against the company. Hitting the parties disagree on the designation by amicable agreement on the common agent it will be at the request of either party appointed by the President of the Commercial Court of the jurisdiction where the office of the company is located. Article 7: GOVERNANCE 1. Competence A company is controlled by one or more manager (s) natural or legal persons, whether shareholders or not. Where a legal person to manager is appointed, he is required under its venno-in, managers, directors or employees a permanent representative, individual, to indicate who is charged with carrying out the mission manager for and on behalf of the person. The appointment and termination of the mandate of the permanent representative subject to the same disclosure rules as if the contract in his own name and on his own behalf. If the company itself as director / manager is appointed to a company, comes the power to appoint a permanent representative to the board. Each individual manager has the broadest power to control all acts of working to carry out necessary or useful to achieve the objective of the company except for those actions which by law only the general meeting concerned is added. 2. Representation Each director represents the company and acts on its behalf in and out of court. 3. Salary and length of contract At each appointment of a manager decides the general meeting or, in the ma-te, the function will be exercised paid. Same time it proposes to determine how long before the manager appointed to act. This duration can be limited if applied to an indefinite term. 4. Statutory manager The function of statutory manager is still for the duration of the company. The appointment to the post must appear in the text of the Statute. The registered manager can only be dismissed by unanimous decision of all venno-ten, or a reasoned decision of an extraordinary general meeting, which is based on reasons you balanced and taken in compliance with the requirements for an amendment. As a statutory manager is appointed for an indefinite period, Mr Mario Degryse, GE appointed in respect of the deed, which has accepted his mission. Article 8: CONTROL Each individual member has the testing and inspection powers of a commissioner and may be represented or assisted by an accountant. Once the company meets the criteria, with the appointment of a commission-saris is required, the control of the financial situation, the financial statements and the regularity nature of the transactions to be reported in the financial statements, dedicated to one or more sen-commissioner nominated by the General Assembly among the members of the Institute of Registered Auditors. Article 9: GENERAL ASSEMBLY Annual Meeting - General The Annual General Meeting will be held the third Monday of March for seventeen hours at the registered office or at any other place designated in the notice. If this day is a legal holiday, the annual meeting the following day-pla ats. If we opt for the procedure of written decision as set put, then the Company's circular stating the agenda and proposed resolutions, signed and approved by all members, at the latest to receive the statutory working certain days for keeping the annual meeting. If the company has only one partner exercise the powers conferred on the General Assembly granted. He can not transfer. The decisions of the sole member acting in place of the general meeting are listed in a register at the headquarters of the company are held. The voting rights attached to shares registered in the name of a spouse married un-der the management of community of property occurs only to the spouse in whose name the shares are registered, whether the shares owned by his personal asset-or the common power between the spouses exists. Written decision With the exception of decisions in relation to the application of Article 332 of the Companies Code and the decisions which a notarial deed must be re-members, the members unanimously and in writing all decisions taken within the competence of the General Assembly belong. End will make the manager (s), a circular, either by letter, fax, email or any other medium, including the agenda and the proposals s decision will be sent to all members and any board , by asking the members the proposed resolutions to approve and within the specified period of receipt of the circular correct way signed to return to the seat of the corporation or any other place in the circular stated. Is implemented within the circular period indicated approval of all members both on the principle of the written procedure as well as on the agenda and the proposed resolutions have received, then all the proposed resolutions geacht not intended to be. The same applies if it appears that, although in time, certain other proposed resolutions but do not have obtained the unanimous approval of shareholders. The holders of bonds and holders of certificates that name with the cooperation of the company are issued, are entitled to at the office of the company to take note of decisions taken. Along with the circular is to associates and any off-script Commissioners sent the documents to them under the Companies Code should be made available. Article 10: FINANCIAL YEAR - FINANCIAL STATEMENTS - ANNUAL REPORT The fiscal year begins on October 1 of each year and ends on September 30 the following year. At the end of each financial year by manager (s) an inventory and the annual accounts and report, unless the law makes no provision. The financial statements comprise the balance sheet, the income, the notes and the social balance sheet and produces a whole. The annual report will indicate the manager (s) accountable for its policies. The report also contains a long commentary on the financial statements which give a true outline of the process and the position of the company's. Finally, the report included the information required to be notified according to Article 96 of the Law Book Company, relating to, inter alia, the important events that occurred after the end of the year, the work on research and development. Article 11: ALLOCATION OF THE RESULT The Assembly decides on the proposal of the manager (s) of the destination of the result. Net income as reflected in the income statement can only be used with in observing the regulations on the construction of the statutory reserve fund and the establishment of the eligible amount for distribution. Under no circumstances may a distribution be made until after the date of closure of the last financial year the net assets of the company, as reflected in the financial statements, following the payment would be decreased or lower than the amount of paid-up capital, or, if higher, called-up capital plus all reserves that the law or the statutes may not be distributed. Article 12: DISSOLUTION - LIQUIDATION The company is dissolved (if any) or by operation of law where the Article 3 of the Statute for a limited period stipulated duration of the company's far-zones without having been extended, either because of a judicial decision having the force of res judicata has been either due to a decision of the Assembly be taken subject to the quorum requirements as stated in Article 3 of the Statute. The settlement is achieved by the manager (s), unless the General Assembly would decide one or more liquidators to make. On the liquidator (s) the most extensive powers granted to liquidation of the company to a successful conclusion. They may acts mentioned in Articles 186 and 187 of the Companies Code that purpose without prior authorization of the ordinary meeting. Unless the Assembly decides otherwise, the liquidators appointed for on-term contracts, be it for contract are not paid and if they superiors simultaneously in office, they represent the company in the manner provided for in Article 7.2 of the Statute . Article 13: CHOICE OF HOME The manager (s), auditor (s) and liquidator (s) who live abroad, are considered for the performance of their mission, to elect domicile at the office of the corporation, which in their relation to the handling the company's business, all notices, summonses and subpoenas could be done legally. III. Implementing After the Statute as set affects the performance of appearing in the legal and statutory requirements relating to the establishment and to ensure the effective entry into the company's next argument, he following decisions and statements that he, us notary, asks Act to provide: FINANCIAL PLAN The person appearing declares that he is founder accordance with Article 215 of the Companies Code, the financial plan prepared that contains the account of the amount of the capital of the company, and he confirms that before the establishment to us, notary, has deposited. Quasi-contribution The undersigned notary draws the attention of the appearing-founder of the provisions of Article 220 of the Companies Code. Upon notification, declares the person appearing that he does not intend, within two years to re-constitute from now on its own behalf or through an intermediary acting on his behalf, vermo-gens constituents contribute to the company outside the normal business (on the normal conditions and at normal security), for a fee, the consideration for which a value greater than one-tenth of the issued capital. Otherwise he commits the proposed acquisition (s) subject to the approval of the general meeting of shareholders, and they at least fifteen days before the statutory reports required to make available. COST OF ESTABLISHMENT In compliance with the provisions of Article 226 of the Companies Code shall inform the person appearing that the total of all whatsoever costs incurred in any form, due to the creation borne by the company approximately seven hundred eight sixty euro eleven p.m. cents (€ 768 , 1923) amounts. BEGINNING AND END OF THE FIRST YEAR The person appearing declares that the first financial year ends on September 30th two thousand and four and it begins on the date of the filing of an issue of this deed with the clerk of the Commercial Court of Kortrijk. It understands all acts prior to the establishment on behalf of the company in direction to have taken place, and as of 1 February two thousand and three. AUDITOR The person appearing declares us, notary, that estimate made in good faith that the company for the first year does not fall under the conditions which the appointment of one or more commissioners is required and that the Assembly wishes to appoint a commissioner so that no single body control is established. OFFICE The manager decides that the office of the company office at 8510 Kortrijk-Marke, Marksesteenweg 122/10. DELEGATION OF POWERS The manager shall present to a special agent (s), with right of substitution: the office 'Bamelis, Kindt & Co' in Kortrijk to whom the power is granted through the company counter the steps required by the Central Enterprise . FINAL PROVISIONS The person appearing recognizes that the attorney he pointed out the particular obligations to the notary imposed by Article 9, § 1 paragraphs 2 and 3 of the Organic Law Notaries and explained that when a notary manifest conflict of interest or the presence of clear odd- balanced clauses finds, he should draw this to the attention of the parties and their fellow-ing to each party the freedom of choice to another notary to appoint or to arrange for legal counsel. The attorney must also fully inform each party of the rights, obligations and burdens arising from the acts which it is involved and he has on all parties in providing impartial advice. The person appearing declared that this here is no apparent contradictions in his nature of interests and that he does all the terms contained in this Act to keep balanced and accepting. The person appearing also confirms that the attorney he has duly informed of the rights, obligations and liabilities arising from this Act and impartial advice to him in a sheet. This act was read in full as regards the indications contained in Article 12 § 1 and 2 of the Organic Law Notaries and the changes were made to previously notified the design of the instrument. WHEREOF ACT Harelbeke past, on the above date. After the deed was read and fully explained, the appearing of our notary signedAnd here is the archive of past interview about WGTG networkPosted: Fri Apr 18, 2003 2:22 pm Post subject: Interview with the admins [by goldearners] --------------------------------------------------------------------------------Quote: Weekly Gold Admin Interview 1 Weekly Gold have been around for two months now and say that they've taken the HYIP world by storm is an understatement to say the least! They've revolutionized the way HYIPs make their money, not just by pooling funds into one or two high paying companies, but many other sources. To find out who is behind the success of Weekly Gold , GoldEarners.com talked to two of the admins to get a better idea of the history of Weekly Gold and what goes on behind the scenes. You can read the interview with Jonathon here. Weekly Gold Interview GE: Could you introduce yourself to the visitors to GoldEarners.com? WG: Well my name is Mario and I live in Belgium, my other partners are Brian USA and Jonathan Australia GE: How long have you been involved in the online HYIP arena? WG: I have at least 2- 2 1/2 years and Brian also, Jonathan around 1 1/2 GE: Did you ever, or do you ever play ponzi games? WG: Never! I don't understand why people join and spend money to them they already know these are scams. The same counts for Brian and Jonathan GE: How did the concept of Weekly Gold come about? WG: We searched for ways to avoid scam sites together and the first site we started was www.gamesofgold.com a normal rating site. This has given us already valuable information before we ever thought about Weekly Gold. But this wasn't enough, so we started a public HYIP forum a while later, www.Talkgold.com to get opinions and paid/unpaid notices from others. We then started to give some inside HYIP info to the members of www.Talkgold.com to help them avoiding scams. 80% of our inside info was correct which is a very high score in the HYIP arena. The three of us are…let’s say a very successful in the HYIP arena almost no scams in our portfolio. So we said why not start a mutual fund pool site for people, so that we can share our knowledge to others and make the arena a bit safer. Jonathan was then programming the scripts and before launch we already sold some. Pity it was to scam sites we couldn't know that at that point. Info about our scripts can be found at www.ezyhyip.com that is also a site of ours. We started a while later very well with www.weeklygold.com. About our portfolio at Weekly Gold, it's a totally new concept in the HYIP world. We give a % of our ad sales and other income from our other sites to the weekly payout of Weekly Gold; also we have some revenue from art sales. The other part consists of investments in trusted HYIP's not new pop-up sites but known HYIP's and Privates. We had such a massive success at the startup of Weekly Gold that we changed very fast from a shared server to a dedicated server at our co-location so we don't have anymore a downtime. OK, we are now investing at this point with member’s money, scary.... since we have only around 80% accurate inside info, so we had to find something else to pump that % up. We developed a unique rating site for HYIP’s called www.gold-hosting.com. The HYIP’s pay to be listed and we re-invest the money in the HYIP. We then rate them by ourselves based on if we see payouts or not. So no members are voting and no cheating like on other rating sites. We again gained a lot of info through our new site so it pumped up the accuracy of the %. But that wasn't enough for us, how the heck can we and other people know if private programs are paying or not because they may not be discussed public. We came then up with the idea of setting up a private forum (5$ for 3 months membership) that isn't a gossip forum like most of the existing forums. There are now 29 privates listed with valuable info like paid/unpaid notices. So this has given again a boost to the accuracy % The forum is called www.privatehyips.com and just like all our other sites it has had a successful launch. I don't know why, is it because a lot of people know us already in the hyip arena and that we never write no nonsense topics or is it because we invent (big word) sites that are really needed on the net. Our thoughts stay the same trying to make the hyip arena much safer to invest in. After all this and weekly gold is really growing exponential we decided to start S.H.A.G.G.I. "Safe and Honest Admins Group in Gold Investments" its' like a D-DUC but totally different because we have to meet other hyip admins, they have to show us proof of credibility, and much more. New additions to the group are www.hyip-invest.com (not launched yet) I met the admin, and www.stableprofits.com sites which want to become partner of the group are, I-horizon, cash domain and the investors group. In the group we have a private discussion forum only for group members accessible and hidden and also a mutual fund reserve pool site where every member put money in to protect each of us against scams or losses. So protecting members’ money. About stable profits, stable profits is a weeklygold.com spin off where a big part of the profit is going to the weekly gold payout (monthly) and the weekly gold reserve fund. And now we are at the present I think projects in the near future for our network are the following http://batchgame.weeklygold.com (not launched yet) a cheat proof batch game, profit is going to the weekly gold payout. An online art gallery. A very strange pool site for the members of www.privatehyips.com (launch next week) we will start a long term pool that only invest money in private HYIP's, there will be random payouts when we see a profit generated by a private hyip, members will see for years payouts so no fixed 200-300% on a unit. What is also so special about this site, we involve the members where we should invest in. And we ask there opinion why yes or no in that particular private hyip. The privatehyips members can't wait till we launch that site even with a min 100$/unit price. Also another project is www.autospend.com (not launched yet) an e-gold mass auto payment site. From everything we do a % of the profit generated is going to weekly gold so weekly gold isn't dependent on new spends like most sites we aren't even dependent on investments in other HYIP's. So like you see, this is a whole new concept we invented. The main purpose of the WeeklyGold.Com Network is making the HYIP arena much safer to invest money in. That's sharing our knowledge in a certain way for free to all investors. Like www.thebest2invest.com admin joined also our ranks he has the same thoughts and idea's like us also we will have soon a listing site with all partners on it and it will not be only HYIP's. Why? To avoid scam sites that could copy our logo and paste it on their site. Each joined partner will have a redirection link, like http://ausgold.weeklygold.com , http://hyip-invest.weeklygold.com ,... GE: How long were you planning it for? WG: We just did or 8th payment, so 8 weeks, 56 days About the idea to the first payment almost 2 months before launch. It wasn't a 1-day project that had to be launched as fast as possible GE: Weekly Gold is unique for any number of reasons. Firstly because there are three distinct admins located in different time zones around the world? How did this come about? Did you know each other before hand? Have you ever met each other? WG: The strategy of weekly gold admins is that we live in 3 different time zones so we give almost a 24/24h support, by mail, phone, AIM, Yahoo, MSN. No, we never met each other but that will happen soon GE: How effective have you found this partnership? WG: Very effective, we honor withdrawals in minutes, we get some mails from members why we didn't honor they withdrawal within 3h, there used to be very fast paid from us GE: There are no rating sites listed on your site, although you are listed on most of them. How effective do you think rating sites are? WG: I don't really know, rating sites with members input can give false information because the admins can let rate them positive by friends. I like more the concept of our second rating site www.gold-hosting.com than our first rating site www.gamesofgold.com. But the rating sites are very effective to let your site known by the public. One pity thing is 99% listed on rating sites are scams or games. About the ref bonus, we only offer a 5% refbonus on the first spend. And why we aren't listed on the so-called top site thebesthyip? Because we don't want to pay 200$ to be listed GE: Why is your main forum not located on Weekly Gold servers? WG: We also use only public forums not like most HYIP's a private forum linked to their site where they can delete all negative posts. GE: Hindsight is a wonderful thing. Looking back on the last couple of months since the launch of Weekly Gold, is there anything you wished you had done or anything you would do differently? WG: No, every idea we had is in benefit of investors to make the hyip arena safer and I think we succeed. And why we aren't listed on the so-called top site thebesthyip? Because we don't want to pay 200$ to be listed GE: WeeklyGold admins have been very vocal in their opinions of DD organisations. Could you explain to our visitors why you think these organisations are flawed? (Send you answers on a postcard with your name, address, phone number, D.O.B., C/C details, passport, driving licence, bank account details, previous employer reference, your blood group, shoe size and favourite pizza). WG: We don't really believe in that, look at netgoldknox everyone had his personal information and he lived in the US but no one could sue him. Also, just an idea, if someone wants to setup a major scam site. Why not start first a DD site and ad later your scam site. Why aren't we not listed there, Because we don't believe in DD, we believe in meeting persons, this gives a much clearer view of who we are dealing with instead of all scanned info. That’s our opinion. About our personal info every member can ask us Apart from Weekly Gold, which program do you think will be “one to watch” this year and why? WG: Can’t tell you the name because they are private and can't be discussed. One will open in June 2003 and the other one summer 2003 both are already listed at privatehyips.com. These 2 are real legit HYIP's normally only open for millionaires. About public sites, no idea they popup and vanish like snow in the sun. Yep weekly gold and I will invest in these privates GE: What advice, apart from “Don’t invest more than you can afford to lose”, would you give to newbies to online HYIP? WG: Don’t believe rating sites with member input; go visit as much of possible public forums to gather info and advice of HYIP sites. Try to contact the HYIP admins where you want to invest money in and you could already see in his writing if he is purging you to invest or not. Check also the info provided or ask members in forums if they can check info like phone number, address, name. Lot’s of people or really greedy and are looking to high daily returns that's why they all lose more than they can afford. If you are a serious investor look for solid trusted HYIP sites with lower returns. GE: Finally, anything you wish to add to this interview? WG: Finally, weekly gold can't hit and run, we are here for years. We are to well known personal by to much people that we can't afford it to be scam. Also weeklygold.com network filed for an IBC international business company. We will be then one of the firs legit public HYIP's. And with an IBC yearly cost is not much but we have to have from personal fund 50.000 1$ shares to start one up. But then we can become also a legit e-gold exchanger. We can accept other forms of payments like credit card. And much more. That’s why I attack sometimes sites that claim to be an IBC; they don't know what they are talking about. I can be very radical and hard against liars in public forums, my nickname is everywhere mdegryse.Posted: Fri Apr 18, 2003 2:26 pm Post subject: --------------------------------------------------------------------------------Quote: Weekly Gold Admin Interview 2 Weekly Gold have been around for two months now and say that they've taken the HYIP world by storm is an understatement to say the least! They've revolutionized the way HYIPs make their money, not just by pooling funds into one or two high paying companies, but many other sources. To find out who is behind the success of Weekly Gold , GoldEarners.com talked to two of the admins to get a better idea of the history of Weekly Gold and what goes on behind the scenes. You can read the interview with Mario here. GE: Could you introduce yourself to the visitors to GoldEarners.com? WG: I'm Jonathan, 18 years old from Sydney and I'm studying combined commerce and engineering at university. GE: How long have you been involved in the online HYIP arena? WG: About 16 months now. GE: Did you ever, or do you ever play ponzi games? WG: I did play ponzi games at one stage, and some I got a lot of profit, others I didn't get anything back at all. Overall, I probably broke even on all the ponzi's I played. Never play ponzi games anymore (they don't really advertise themselves as such but I'd say anything over 4% a day is a ponzi), most people lose money, some break even but hardly any make any profit. Pretty pointless playing them, actually, unless you can really stay on top of news. People who get into programs within the day (preferably hour) they are opened can usually make a small profit. Few people ever make profit from ponzi games, because after the initial payment greed often takes over, and when people re-invest they have less and less chance of being paid out again. Ponzi's will burn less experienced people every time; of course some of us learn the hard way, some of us learn the easy way GE: Have you been burnt more than you've earnt? WG: I've ended up in profit by a significant margin. I lost quite a fair amount of money in 3 scams, the famous EZ-Bucks, the Gold Emporium, and Automatic Investments. But at the same time, I had diversified into a number of longer term and secure programs, that have earnt me enough to cover the losses in the 3 daily payers above, and the several ponzi games I've lost money in, as well as put me well into profit. GE: How did the concept of WeeklyGold come about? WG: After the three of us met at TALKGOLD (more on this below) we started talking in the chatroom about our past experiences with HYIPs. Before long, it was suggested that we could start our own mutual fund. And as they say, we never looked back. Everything came together perfectly. Brian had a lot of experience in operating websites and advertising (he also ran a hosting business smileyhosting.com), Mario had a huge amount of experience in HYIPs (close to 2 1/2 years) and at the time I was developing the Ezy-HYIP system. GE: How long were you planning it for? WG: It was about a month or two between when we first thought about setting up a diversified pool, and actually opening the site. GE: WeeklyGold is unique for any number of reasons. Firstly because there are three distinct admins located in different timezones around the world? How did this come about? Did you know each other before hand? Have you ever met each other? WG: Believe it or not, WeeklyGold occurred almost out of pure chance. Brian had been operating GamesOfGold.com, a game rating site for a while, and decided to start a HYIP forum, TALKGOLD. He needed new moderators for the forum, so Mario and I signed up. The turning point was when Brian added a chatroom to the site; we met in there and talked about HYIPs. This was where the idea for WeeklyGold began. The three of us being from different parts of the world, and being experienced in such different areas, we would never have crossed paths (and WeeklyGold wouldn't exist) had it not been for the chatroom at TALKGOLD. We have not met each other personally, but we have swapped photos and meeting will be planned for the future. GE: How effective have you found this partnership? WG: It's been successful beyond all our hopes As I mentioned, we are experienced in different areas so our individual knowledge complements the others' perfectly. It also lets us open and operate sites with minimal effort and maximum effiency. An example is processing the withdrawals at WeeklyGold. There's always at least one of us bound to be online at any one time, so WeeklyGold members rarely have to wait long to get paid. In fact, we usually pay withdrawals so fast that we have had members contact us... wondering why the withdrawal they requested 3 hours ago still hasn't been processed! GE: Another completely unique feature of WeeklyGold is how it makes the money from various sources. Could you tell our visitors how you make your money? WG: The multi-income feature of WeeklyGold resulted from our plan to be the most secure out there. It provides the sort of stability in HYIPs that no other HYIP has matched to date. Not only is revenue generated from the re-investments that we make, it comes from a variety of other sources including: - web hosting sales - banner creation - advertising sales - Ezy-HYIP software sales - revenue from WeeklyGold.com network sites such as Gold-Hosting.com and PrivateHyips.com GE: There are no rating sites listed on your site, although you are listed on most of them. How effective do you think rating sites are? WG: We don't think they are very effective. Not only do they list the wrong types of programs on the whole, they are too easily distorted by program admins. Most of the programs listed at rating sites are ponzi games, because they rely on new traffic (and hence new spends) to the program in order to stay open. Admins often cheat rating sites by voting multiple times for their own program and getting their friends to vote. Worse still, some admins have made it a condition that members must vote for the program before they can get paid. This sort of distortion makes rating sites an invalid source for finding the best programs to invest in. The best rating sites either keep the rating process away from the visitors, or authorise new programs before they are added. GE: Hindsight is a wonderful thing. Looking back on the last couple of months since the launch of WeeklyGold, is there anything you wished you had done or anything you would do differently? WG: Not really. Everything we have done relating to WeeklyGold has been a success and has been beneficial to its members. And that's how we are aiming to keep things GE: WeeklyGold admins have been very vocal in their opinions of DD organisations. Could you explain to our visitors why you think these organisations are flawed? (Send you answers on a postcard with your name, address, phone number, D.O.B., C/C details, passport, driving licence, bank account details, previous employer reference, your bood group, shoe size and favourite pizza topping). WG: The DD organisations are flawed for two main reasons: Firstly they provide a false sense of security for inexperienced investors, secondly they harm good programs and honest admins, and thirdly they automatically require trust in the DD administrator. Inexperienced investors can and do take the information on DD sites to be the gospel truth, then spend away. When the program closes, they are left wondering what happened. The problem with DD sites is that all it takes to get "verified" or "endorsed" is a copy of ID. The ID is scanned and emailed to the DD site owner, who then "verifies" or "endorses" the program. Easy as that. The thing is, what's to stop a program admin from simply editing their ID copy in any number of graphics programs available? Many HYIP websites have fake info in the WHOIS database, what's to stop admins transferring that to DD documents? DD sites also harm the good programs run by honest admins. Not only do they imply a bad mark against the programs that are *not* listed, as if they should not be invested in since they are not "verified"/"endorsed", they provide an unregulated soap-box for unreasonable members to vent. This doesn't happen in the DD site forums, it often happens in other HYIP forums too. Program pays two seconds late? Someone labels it a scam. Program goes offline temporarily due to hosting difficulties? Someone labels it a scam. A member spams his referral link and has his account removed? They call it a scam. Many irrational members out there who fancy themselves as some sort of "HYIP Police", posting away, and why? Perhaps it is attention. Yet another problem with DD organisations is that they automatically require trust in the DD site owner. Sure, investors might not trust admins, but who says that the admins should trust the DD sites? The DD sites do due diligence on admins, but who does the DD on the DD sites? No-one. The admins in this business often can't be trusted, so who says the DD sites should be trusted? In summary, I think that the "due diligence" offered by the DD sites is complete crap, and is worth sweet F.A. PS: Do I have to tell you may favourite pizza topping?! Hint: It's not anchovies GE: I've seen this GIGA network mentioned on the TALKGOLD forum, could you elaborate any more on what this is for our visitors? WG: The Gold Investment Group Alliance (GIGA) is an alliance of HYIP admins who really want to get the best possible return for their members. GIGA is not a DD group, because automatically trusting a single person is not necessary. GIGA is much more of a peer group, than a heirarchical structure like a DD organisation. To our visitors, it's a sign that admins are dedicated to working with other admins, to achieve max results. GE: Apart from WeeklyGold, which program do you think will be "one to watch" this year and why? WG: That's a loaded question, and I don't think I can answer it very accurately. A number of very good programs out there, and wanting me to choose one I'd have to say UGT for now (closed to new members though) but there are some exciting private programs planned for this year. [Disclaimer: your money, your choice! Don't come back to me saying you invested in so-and-so program cos I recommended it and the program failed... ] GE: How would you sum up the whole online HYIP arena at this moment in time? WG: Chaotic and lawless but somewhat promising for the initiated. GE: What does the future of WeeklyGold hold? Any exciting plans in the pipeline? WG: We'll be opening a batchgame in the near future; also an online art gallery is in the works. One of the WeeklyGold Network sites, PrivateHyips.com will also be launching a private pool in the *very* near future, this will allow members of PrivateHyips.com to join in those programs with very high minimum investments. GE: What advice, apart from "Don't invest more than you can afford to lose", would you give to newbies to online HYIP? WG: 1. Diversify across many many investments. Then any losses you make in one program won't affect your overall portfolio. Go for monthly and weekly payers. For daily payers, keep under 4%/day unless you feel like a bit of a gamble. 2. Keep records. A notebook or an excel spreadsheet works wonders here. Keeping records is essential, if you have diversified across many programs it's easy to lose track of where you've put your money if you don't keep records. Many sites require you to withdraw your interest, you'll never see that money if you forget where you've made your investments. 3. It's your money, and it's your choice where you put it. Listen to and consider advice, but DON'T blindly invest in a site because someone said they got paid. HYIP business is completely lawless, trust nobody! 4. Don't use the same password for HYIPs and e-gold. If you do, your account will be emptied, guaranteed. Many scammers set up gold games with the sole intent of attempting to hack members' e-gold accounts by getting the password you sign up with and trying it on your e-gold account. And besides at e-gold you should be using a passphrase not a password 5. If you want to play games, be *very* careful. Get in fast and get out faster; NEVER re-invest. Otherwise you may get burnt New games open every day, if you keep on top of things at the rating sites like PoolOfGold; you can usually get into new ones early. 6. Did I mention diversify? GE: Finally, anything you wish to add to this interview? WG: Yeah... one more bit of advice. One thing I'm always saying: "HYIP IS MEANT TO BE FUN!!!"

 2. Sponsored Links
 3. #2
  Junior Member
  Join Date
  Jun 2010
  Posts
  5
  Feedback Score
  0
  Thanks
  0
  Thanked 0 Times in 0 Posts

  Default

  Posted: Wed Dec 10, 2003 12:53 am Post subject: --------------------------------------------------------------------------------Quote: WG/TG Network Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Marksesteenweg 122/10 8510 Kortrijk-Marke OPRICHTING – BENOEMING ZAAKVOERDER(S) MVL/2003/OPRICHTING/V5112 HEDEN, * DECEMBER TWEEDUIZEND EN DRIE. Voor ons, Meester Frederic MAELFAIT, notaris met standplaats te Harelbeke, IS VERSCHENEN: De heer DEGRYSE Mario J*, geboren te Ieper op vijftien april negentienhonderd éénenze-ventig, (identiteitskaartnummer EE036676, nationaal nummer 710415 119 77), ongehuwd, wonend te *; Hierna onveranderd de "COMPARANT OPRICHTER" genoemd. I. OPRICHTING De comparant richt bij deze een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid op genaamd "WGTG Network", met zetel te 8510 Kortrijk-Marke, Marksesteenweg 122/10, die begint op datum van de neerlegging van een uitgifte van deze oprichtingsakte op de griffie van de rechtbank van koophandel te Kortrijk en waarvan hij de statuten heeft bepaald zoals hierna opgegeven wordt. Het kapitaal van de vennootschap dat volledig geplaatst is bedraagt achttienduizend vijfhon-derd vijftig euro (€ 18.550) en is verdeeld in honderd (100) aandelen met een fractiewaarde van één honderdste (1/100ste) van het kapitaal. Op deze aandelen is ingetekend door de oprichter die ze heeft volgestort door geldelijke in-breng, en wel als volgt: INBRENG IN GELD De comparant heeft ingetekend op honderd (100) aandelen voor achttienduizend vijfhonderd vijftig euro (€ 18.550), volgestort tot beloop van zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200). De comparant verklaart dat de storting in speciën werd gedaan op een bijzondere rekening op naam van de vennootschap in oprichting tot beloop van zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200), geo-pend bij de * bank te * onder nummer *. Het bewijs van deponering, in de vorm van een attest op * tweeduizend en drie afgeleverd door vermelde financiële instelling, is aan mij notaris overhandigd en wordt aan de akte gehecht. In aansluiting op het voorgaande heeft de comparant, ons notaris verzocht akte te verlenen van de statuten. II. STATUTEN Artikel 1: RECHTSVORM EN NAAM De handelsvennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Haar naam luidt "WGTG Network". Artikel 2: ZETEL Bij eenvoudig besluit van de zaakvoerder, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staats-blad, mag de zetel naar om het even welke plaats in het Vlaams Gewest of in het Brussels hoofdstedelijk Gewest worden overgebracht. Bij eenvoudige beslissing van de zaakvoerder zal de vennootschap bestuurszetels, bijhuizen, agentschappen of stapelhuizen, zowel in België als in het buitenland mogen oprichten. Artikel 3: DUUR De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur. Zij kan slechts door de wil van de vennoten ontbonden worden bij besluit van de algemene ver-gadering genomen met inachtneming van de vereisten voor een wijziging van de statuten; onvermin-derd het recht toegekend aan de vennoten die tenminste één/vierde van het aantal op de buitengewone algemene vergadering uitgebrachte stemmen verenigen, de ontbinding van de vennootschap uit te spreken, ingeval door geleden verliezen het netto-actief van de vennootschap is gedaald tot minder dan één/vierde van het kapitaal. Artikel 4: DOEL De vennootschap heeft tot doel : - het aanbieden van adverteerruimte op bestaande discussieforums, rating sites, enzovoort; - het aanbieden van scripts voor de digitale betaalmiddelenmarkt (e-commerce); - het aanbieden van hosting en domeinnamen; - het aanbieden van op maat gemaakte desktop software voor de bestaande digitale betaal-middelen; - het aanmaken van online cursussen voor geïnteresseerden; - het ontwerpen en aanmaken van sites; - het grafisch ontwerpen van templates en andere mogelijkheden bruikbaar op het internet; - het accepteren en benutten van affiliate partners; - het verzorgen van opt-in mailing lists; - het aanmaken en verkopen van e-books; - het aanmaken van forums/praatgroepen voor verenigingen; - het uitvoerenvan DD requests naar bepaalde sites (due diligence) - het verzorgen van financiële adviezen ivm digitale betaal middelen; - het aanbieden van investerings mechanismes. De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen. De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel. Zij kan de functie of het mandaat van zaakvoerder/bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen. Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel. De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten. Artikel 5: MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt achttienduizend vijfhonderd vijftig euro (€ 18.550). Het maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen zonder nominale waarde, met een fractiewaarde van één honderdste (1/100ste) van het maatschappelijk kapitaal. Artikel 6: AANDELEN De aandelen zijn op naam. Zij zijn ondeelbaar. De lidmaatschapsrechten verbonden aan een aandeel kunnen slechts worden uitgeoefend door één enkel persoon, die zowel een natuurlijk persoon als een rechtspersoon kan zijn. Zijn er meerdere eigenaars van een aandeel of behoort de bloot-eigendom en het vruchtgebruik van een aandeel toe aan meerdere personen dan worden de eraan verbonden lidmaatschapsrechten geschorst tot een enkel persoon is aangewezen die deze rechten jegens de vennootschap uitoefent. Raken de betrokkenen het niet eens over de aanwijzing bij minnelijk akkoord van de gemeen-schappelijke lasthebber dan wordt deze op verzoek van de meest gerede partij aangewezen door de voorzitter van de rechtbank van koophandel van het rechtsgebied waar de zetel van de vennootschap is gevestigd. Artikel 7: BESTUUR 1. Bevoegdheid De vennootschap wordt bestuurd door een of meerdere zaakvoerder(s), natuurlijke of rechtsper-sonen, al dan niet vennoten. Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn venno-ten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden de-zelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen. Indien de vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan. Ieder zaakvoerder beschikt individueel over de meest uitgebreide macht om alle daden van be-stuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering be-voegd is. 2. Vertegenwoordiging Ieder zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap en treedt namens haar op in en buiten rechte. 3. Bezoldiging en duur van de opdracht Bij iedere benoeming van een zaakvoerder beslist de algemene vergadering of, en in welke ma-te, de functie bezoldigd zal worden uitgeoefend. Te zelfder tijd stelt zij vast voor welke duur de zaakvoerder aangesteld is. Deze duur kan zowel beperkt zijn, als gelden voor onbepaalde termijn. 4. Statutaire zaakvoerder De functie van statutaire zaakvoerder geldt steeds voor de duur van de vennootschap. De aanstelling tot de functie moet blijken uit de tekst van de statuten. De statutaire zaakvoerder kan slechts worden ontslagen bij eenparige beslissing van alle venno-ten, of door een gemotiveerd besluit van een buitengewone algemene vergadering, dat steunt op ge-wichtige redenen en genomen is met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging. Als statutaire zaakvoerder wordt aangesteld voor onbepaalde duur : de heer Mario Degryse, ge-noemd ten hoofde van de oprichtingsakte, die zijn opdracht heeft aanvaard. Artikel 8: CONTROLE Ieder vennoot heeft individueel de onderzoeks- en controle bevoegdheid van een commissaris en kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant. Zodra de vennootschap beantwoordt aan de criteria, waardoor de aanstelling van een commis-saris verplicht is, wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatig-heid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, opgedragen aan een of meer commissaris-sen te benoemen door de algemene vergadering onder de leden van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. Artikel 9: ALGEMENE VERGADERING Jaarvergadering - Algemeen De jaarvergadering zal gehouden worden de derde maandag van de maand maart om zeventien uur op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats aangewezen in de oproeping. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag pla-ats. Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals hierna uiteengezet, dan dient de vennootschap het rondschrijven met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle vennoten, ten laatste te ontvangen op de statutair be-paalde dag voor het houden van de jaarvergadering. Wanneer de vennootschap slechts een vennoot telt oefent hij de bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan die niet overdragen. De beslissingen van de enige vennoot die handelt in de plaats van de algemene vergadering worden vermeld in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bijgehouden. Het stemrecht verbonden aan aandelen ingeschreven op naam van een echtgenoot gehuwd on-der het beheer van de gemeenschap van goederen, komt uitsluitend toe aan deze echtgenoot op wiens naam de aandelen zijn ingeschreven, ongeacht of deze aandelen toebehoren aan zijn persoonlijk ver-mogen dan wel aan het gemeenschappelijk vermogen dat tussen beide echtgenoten bestaat. Schriftelijke besluitvorming Met uitzondering van de beslissingen te nemen in kader van de toepassing van artikel 332 van het Wetboek van vennootschappen en de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden ver-leden, kunnen de vennoten eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren. Daartoe zal/zullen door de zaakvoerder(s), een rondschrijven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstel-len van besluit worden verstuurd naar alle vennoten en naar de eventuele commissarissen, met de vraag aan de vennoten de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de aangegeven termijn na ontvangst van het rondschrijven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de ven-nootschap of op enige andere plaats in het rondschrijven vermeld. Is binnen de in het rondschrijven aangegeven termijn de goedkeuring van alle vennoten zowel met betrekking tot het principe van de schriftelijke procedure zowel als met betrekking tot de agendapunten en de voorstellen van besluit niet ontvangen, dan worden al de voorgestelde beslissingen geacht niet genomen te zijn. Hetzelfde geldt indien blijkt dat, weliswaar binnen termijn, bepaalde voorstellen van besluit wel doch andere niet de eenparige goedkeuring hebben verkregen van de vennoten. De houders van obligaties alsmede de houders van certificaten op naam die met de medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, hebben recht om op de zetel van de vennootschap kennis te nemen van de genomen beslissingen. Samen met het rondschrijven wordt aan de vennoten en de eventuele commissarissen een af-schrift verzonden van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van vennootschappen moeten ter beschikking worden gesteld. Artikel 10: BOEKJAAR - JAARREKENING - JAARVERSLAG Het boekjaar begint op één oktober van ieder jaar en eindigt op dertig september van het vol-gende jaar. Op het einde van elk boekjaar wordt door zaakvoerder(s) een inventaris opgesteld, alsmede de jaarrekening en het jaarverslag, tenzij de wet het niet voorziet. De jaarrekening omvat de balans, de resultatenrekening, de toelichting en de sociale balans en vormt een geheel. In het jaarverslag geeft/geven de zaakvoerder(s) rekenschap over het gevoerde beleid. Het ver-slag bevat tevens een commentaar op de jaarrekening waarbij een getrouw overzicht wordt gegeven van de gang van zaken en van de positie van de vennootschap. Tenslotte wordt in het jaarverslag de informatie opgenomen die verplicht moet worden ter kennis gebracht blijkens artikel 96 van het wet-boek van vennootschappen, in verband met, onder meer de belangrijke gebeurtenissen die hebben plaatsgevonden na het einde van het boekjaar, de werkzaamheden op het gebied van onderzoek en ontwikkeling. Artikel 11: BESTEMMING VAN HET RESULTAAT De algemene vergadering beslist op voorstel van de zaakvoerder(s) over de bestemming van het resultaat. De netto-winst zoals die blijkt uit de resultatenrekening kan slechts worden aangewend met in-achtneming van de wettelijke voorschriften inzake het aanleggen van het wettelijk reservefonds en de vaststelling van het voor uitkering in aanmerking komend bedrag. Onder geen beding mag er winstuitkering geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief van de vennootschap, zoals blijkt uit de jaarrekening, ingevolge de uitkering gedaald is of zou dalen beneden het bedrag van het gestort kapitaal, of, indien dit hoger is, het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd. Artikel 12: ONTBINDING - VEREFFENING De vennootschap wordt ontbonden (in voorkomend geval) hetzij van rechtswege ingeval de bij artikel 3 van de statuten voor beperkte termijn bedongen bestaansduur van de vennootschap is ver-streken zonder dat hij werd verlengd, hetzij tengevolge van een rechterlijke beschikking die kracht van gewijsde heeft gekregen, ofwel tengevolge van een besluit van de algemene vergadering geno-men met inachtneming van de quorumvereisten als gezegd in artikel 3 van de statuten. De vereffening wordt verwezenlijkt door de zaakvoerder(s) tenzij de algemene vergadering zou besluiten een of meer vereffenaars aan te stellen. Aan de vereffenaar(s) worden de meest uitgebreide machten toegekend om de vereffening van de vennootschap tot een goed einde te brengen. Zij mogen de daden vermeld in de artikelen 186 en 187 van het wetboek van vennootschappen stellen zonder dat zij daartoe voorafgaandelijke machtiging van de algemene vergadering behoeven. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist zijn de vereffenaars aangesteld voor on-bepaalde duur, worden zij voor hun opdracht niet bezoldigd en indien zij met meerderen gelijktijdig in functie zijn, vertegenwoordigen zij de vennootschap op de wijze als voorzien bij artikel 7.2 van de statuten. Artikel 13: KEUZE VAN WOONPLAATS De zaakvoerder(s), commissaris(sen) en vereffenaar(s) die in het buitenland woonachtig zijn, worden geacht voor de uitoefening van hun opdracht, woonplaats te kiezen op de zetel van de ven-nootschap, waar in hun verband met de afhandeling van de vennootschapszaken alle mededelingen, betekeningen en dagvaardingen rechtsgeldig kunnen worden gedaan. III. UITVOERINGSBESLUITEN Nadat de statuten aldus zijn vastgesteld treft de comparant in uitvoering van de wettelijke en statutaire voorschriften met betrekking tot de oprichting en met het oog op de effectieve inwerking-stelling van de vennootschap volgende beslissingen en legt hij volgende verklaringen af waarvan hij, ons notaris, verzoekt akte te verlenen: FINANCIEEL PLAN De comparant-oprichter verklaart dat hij overeenkomstig de bepalingen van artikel 215 van het wetboek van vennootschappen, het financieel plan heeft opgesteld, dat de verantwoording bevat van het bedrag van het kapitaal van de vennootschap, en bevestigt dat hij dit vóór de oprichting aan ons, notaris, in bewaring gegeven heeft. QUASI-INBRENG Ondergetekende notaris vestigt de aandacht van de comparant-oprichter op de bepalingen van artikel 220 van het wetboek van vennootschappen. Na kennisgeving verklaart de comparant dat hij niet voornemens is, binnen de twee jaar te re-kenen vanaf heden in eigen naam, of door een tussenpersoon handelend voor zijn rekening, vermo-gensbestanddelen over te dragen aan de vennootschap buiten het gewone bedrijf (op de gebruikelijke voorwaarden en tegen de normale zekerheden), tegen een vergoeding, waarvan de tegenprestatie een waarde heeft, groter dan een/tiende van het geplaatste kapitaal. Anderszins verbindt hij zich de voorgenomen verkrijging(en) te onderwerpen aan de goedkeu-ring van de algemene vergadering van de vennoten, en hen ten minste vijftien dagen tevoren de wette-lijk voorgeschreven rapporten ter beschikking te stellen. KOSTEN VAN OPRICHTING Ter voldoening aan de bepalingen van artikel 226 van het wetboek van vennootschappen deelt de comparant mee dat het totaal van alle hoegenaamde kosten die in welke vorm ook, tengevolge van de oprichting voor rekening komen van de vennootschap bij benadering zevenhonderd achtenzestig euro drieëntwintig cent (€ 768,23) bedraagt. AANVANG EN EINDE VAN HET EERSTE BOEKJAAR De comparant verklaart dat het eerste boekjaar zal eindigen op dertig september tweeduizend en vier en dat het begint op datum van de neerlegging van een uitgifte van deze oprichtingsakte op de griffie van de rechtbank van koophandel te Kortrijk. Het begrijpt ook alle handelingen die vooraf aan de oprichting, voor rekening van de op te rich-ten vennootschap hebben plaatsgehad, en dit vanaf één februari tweeduizend en drie. COMMISSARIS De comparant verklaart ons, notaris, dat uit te goeder trouw verrichte schatting blijkt dat de vennootschap voor het eerste boekjaar niet valt onder de voorwaarden waardoor de aanstelling van een of meerdere commissarissen verplicht wordt en dat de vergadering geen commissaris wenst te benoemen zodat geen afzonderlijk orgaan van controle wordt ingesteld. ZETEL De zaakvoerder beslist dat de zetel van de vennootschap gevestigd is te 8510 Kortrijk-Marke, Marksesteenweg 122/10. DELEGATIE VAN MACHTEN De zaakvoerder stelt bij deze aan als bijzondere lasthebber(s), met recht van indeplaatsstelling: het kantoor ‘Bamelis, Kindt & Co’ te Kortrijk aan wie de macht verleend wordt om via het onderne-mingsloket het nodige te doen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen. SLOTBEPALINGEN De comparant erkent dat de notaris hem gewezen heeft op de bijzondere verplichtingen aan de notaris opgelegd door artikel 9,§1 alinea’s 2 en 3 van de Organieke Wet Notariaat en heeft uitgelegd dat, wanneer een notaris manifest tegenstrijdige belangen of de aanwezigheid van duidelijk oneven-wichtige bedingen vaststelt, hij hierop de aandacht moet vestigen van de partijen en hen moet meede-len dat elke partij de vrije keuze heeft om een andere notaris aan te wijzen of zich te laten bijstaan door een raadsman. De notaris moet tevens elke partij volledig inlichten over de rechten, verplichtin-gen en lasten die voortvloeien uit de rechtshandelingen waarbij zij betrokken is en hij moet aan alle partijen op onpartijdige wijze raad verstrekken. De comparant heeft hierop verklaard dat zich hier volgens hem geen manifeste tegenstrijdig-heid van belangen voordoet en dat hij alle bedingen opgenomen in onderhavige akte voor evenwichtig houdt en deze aanvaardt. De comparant bevestigt tevens dat de notaris hem naar behoren heeft ingelicht over de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit onderhavige akte en hem op een onpartijdige wijze raad heeft verstrekt. Onderhavige akte werd integraal voorgelezen voor wat betreft de vermeldingen bevat in artikel 12, al. 1 en 2 van de Organieke Wet Notariaat, evenals de wijzigingen die werden aangebracht aan het vooraf medegedeelde ontwerp van de akte. WAARVAN AKTE Verleden te Harelbeke, op de hierboven vermelde datum. Nadat de akte integraal werd voorgelezen en werd toegelicht, heeft de comparant met ons nota-ris getekend. this is the official dutch version of the statutes made by international lawyers Lage & Philipe international acountancy office Bamelis & Co Notary Mtrer Maelfait More I can't say .... sorrry... Mario

 4. Sponsored Links

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •  
Share |