Sanitas SEM 30 cho eo thon dáng ??p
Model: sanitas SEM 30
Made in Germany.
B?o hành: 24 tháng
Giá bán: 1.300.000 VN?


??c tính ?ai massage b?ng sanitas :
Máy phát ra các xung ?i?n nh? truy?n qua da ??n các dây th?n kinh ?i?u khi?n các c? b?p. Làm cho ch? b?p ho?t ??ng (không rung, không nóng), ?ây là c? ch? t? co c? hi?n ??i nh?t th? gi?i hi?n nay, thi?t b? tr?i qua các cu?c ki?m tra kh?t khe c?a châu âu, thi?t b? ???c ?ánh giá là hi?u qu? và tuy?t ??i anh toàn cho ng??i s? d?ng.
B?ng cách kích thích t? nhiên các dây th?n kinh, các c? b?p co l?i khi dùng ?ai b?ng và sau ?ó l?i giăn ra. Các c? b?ng co th?t l?i v?i nguyên lư nh? khi ta ch?i th? thao, lu?n t?p các bài th? d?c v? c? b?ng. Kích thích xung ?i?n ???c s? d?ng trong l?nh v?c th? thao và th? h́nh, rèn luy?n c? b?p ?? có m?t c? th? kho? m?nh, m?nh mai và h?p d?n.
Các ?ng d?ng c?a ?ai massage b?ng bao g?m:
- Kh?i ??ng c? b?ng, khích thích tiêu m? b?ng
- T?o c? b?ng ph?ng, tiêu hao l??ng m? th?a ? b?ng
- Xoa bóp da và c? b?ng, ch?ng ch?y c?.
-Th? giăn c? b?ng, t?o da m?n màng, t?ng tính ?àn h?i cho da b?ng.

SEM 30 c?ng có ch?c n?ng h?i ph?c.N?u nh?ng ng??i b? b?t bu?c ph?i ngh? ng?i, không ??oc v?n ??ng toàn thân, kích thích c? b?c b?ng xung ?i?n có tính khoanh vùng, các vùng ?? máy lên s? làm cAho c? b?p ho?t ??ng, c? s? d?o dai h?n, s?n ch?c h?n mà không c?n v?n ??ng toàn thân. c?c k? ti?n l?i cho nh?ng ng??i không có th?i gian ch?i th? thao th??ng xuyên, dúp b?n có ???c ṿng eo thon th?, c? b?p s?n ch?c, h́nh dáng th? thao.

S?n ph?m ?ai massage b?ng ??c bi?t phù h?p v?i:
+ Các ch? em có ṿng 2 to, ṿng 2 không chu?n
+ Các ch? em sau khi sinh em bé
+ Các quư ông có ṿng hai quá c?
+ T?t c? nh?ng ai có mong mu?n c?i thi?n ṿng eo: hi?u qu? cho ṿng eo t? 80 ??n 130cm.
+ T?o b?ng ph?ng, eo thon hi?u qu? và an toàn.

??c tính thi?t b? ?ai massage b?ng
+ Thân máy : máy t?p eo thon, tiêu m?
+ ?ai qu?n: ph?n g?n thi?t b? v?i eo
+ Ngu?n : 3 pin 1.5v pin AAA (pin ??a)
+ Th?i gian s? d?ng pin: 200 gi?
+ ?i?u ki?n ho?t ?ông: nhi?t ?? t?: 100 C ??n 400 C ?? ?m < 90%
+ ?i?u ki?n b?o qu?n: 100 C ??n 400 C ?? ?m < 80%
Chi ti?t s?n ph?m
http://www.thietbiyte-eu.com/Product...&ID=160&Cat=17
Công ty CP H??ng Vi?t
?C : S? 4 Tôn ??c Th?ng ? HN
?T : 0904 625 088 - 04 62 93 11 29 ( G?p H?p)
Web: http://thietbiyte-eu.com; http://tbyt.net
Y!M 1: kdhv56
Y!M 2: huongvietkd01
AT 26/09/2012