?o chính xác cùng máy ?o m? máu, ti?u ???ng, gout


Nay ?ă có m?t t?i Vi?t Nam ḍng máy ?o m? trong máu Cholesterol , Acid uric b?nh Gout, ???ng huy?t Glucose ḍng máy 3 trong 1.
Tính n?ng máy ?o ???ng huy?t, gout, m? máu
- D?i ?o c?a máy ??i v?i ???ng Glucose: 20 - 600mg/dL (1,1 - 33.3mmol / L)
- D?i ?o c?a máy ??i v?i acid Uric: 3 - 20mg/dL (179 - 1190umol / L)
- D?i ?o c?a máy ??i v?i Cholesterol l?n, ?? chính xác tuy?t ??i.
- Th?i gian ?o: Cho k?t qu? sau 19s
- Memory Capacity: B? nh? l?u ???c 100 k?t qu? cùng ngày, gi? ?o
- L??ng máu ?? ?o r?t ít ch? v?i 4 ?L.
- Nhi?t ?? ho?t ??ng t?t nh?t: 140C ? 400C (57,2 - 104F)
- Nhi?t ?? b?o qu?n que th? và máy trong kho?ng: -100C ÷ - 600 C (14 - 140F) /?? ?m d??i 95%
- Tr?ng l??ng: 60g không có pin
- Kích th??c: 90 * 22 * 66 mm
- Ngu?n c?p: Pin 1.5V (AAA) * 2 viên.
- Th?i gian s? d?ng pin: Trên 1.000 l?n ?o.
Máy ?o ???ng huy?t, gout, m? máu bao g?m:
- Máy Kernen Multi Check : ET ? 301 nguyên b?n
- Bút l?y máu không ?au ?i kèm máy
- Kim l?y máu ti?t trùng ?i kèm (túi 10 kim)
- Que th? ???ng huy?t Glucose: h?p 10 que
- Que th? Cholesterol m? máu: h?p 2 que.
- Quy th? Acid Uric ?o Gout: h?p 10 que
- Pin ?i theo máy: 2 viên 1.5v
- Bao ??ng máy và ph? ki?n ?i kèm
- Sách h??ng d?n nguyên b?n c?a hăng
- Sách h??ng d?n ti?ng vi?t
- H?p ???ng máy và ph? ki?n
Chi ti?t s?n ph?m xem t?i: http://thietbiyte-eu.com/Product.asp...&ID=245&Cat=22
B?o hành : 36 tháng 1 ??i m?t
Giá bán: 2.250.000 VN?
====== Hăy g?i ?? ???c ph?c v? - Mss.H?p ? 0904 625 088======
Công ty CP H??ng Vi?t
?C : S? 4 Tôn ??c Th?ng ? HN
?T : 0904 625 088 - 04 62 93 11 29 ( G?p H?p)
Web: http://thietbiyte-eu.com; http://tbyt.net
Y!M 1: kdhv56
Y!M 2: huongvietkd01
AT 26/09/2012