L?u xông h?i gi?i t?a stress ṭan di?n

L?u xông h?i gi?m béo s? d?ng k?t h?p hai li?u pháp t? nhiên ? xông h?i và tinh d?u ? giúp gi?m béo nhanh chóng và an toàn:
- Xông h?i làm tiêu hao nhi?u n?ng l??ng.
- Tinh d?u th?m th?u qua da, có r?t nhi?u tác d?ng nh?: làm t?ng tính ?àn h?i cho da, giúp tr? hóa t? bào da, làm s?ch, di?t khu?n l? chân lông, tác d?ng gi?i ??c cho t? bào, t?ng c?ng s?c ?? kháng, t?ng tính ?àn h?i c?a da, gi?i t?a stress toàn di?n, làm tinh th?n s?ng khoái, t?o nên c? th? kh?e m?nh
Theo nghiên c?u, khi xông h?i liên t?c 20-30 phút t??ng ???ng 45 phút ?i b?, ho?c 25 phút v?n ??ng m?nh, thúc ??y nhanh quá tŕnh ??t cháy l??ng m? d? th?a, giúp gi?m béo t? nhiên, ng?n ch?n t́nh tr?ng béo ph́ xu?t hi?n. ??ng th?i, thi?t b? xông h?i cho phép s? d?ng cùng v?i nguyên li?u xông, khi ?ó, h?i n??c ḥa l?n cùng tinh ch?t th?o m?c nhanh chóng th?m sâu vào c? th?, t?ng c??ng tác d?ng gi?m béo.
L?u xông h?i là s? k?t h?p hoàn h?o hai li?u pháp t? nhiên trên ?? gi?m cân hi?u qu?, an toàn. B? ph?n ??u ?? ngoài t? xông giúp ng??i s? d?ng tránh c?m giác ng?p, có th? xem TV, nghe nh?c, tṛ chuy?n... và hoàn toàn th? giăn trong su?t quá tŕnh xông. Nguyên li?u xông ???c cho tr?c ti?p vào thi?t b? t?o h?i. V?i thi?t k? sang tr?ng, di?n tích ch? kho?ng 1 m2, thi?t b? này d? dàng b? trí ? nhi?u pḥng khác nhau trong nhà..

Giá bán: 3.150.000 vnd
B?o hành: 12 tháng ( giao hàng t?n nhà mi?n phí )
Chi ti?t s?n ph?m xem t?i :
http://thietbiyte-eu.com/Product.asp...&ID=165&Cat=17
======== Hăy g?i ?? ???c t? v?n - Mss.H?p ? 0904 625 088========
Công ty CP H??ng Vi?t
?C : S? 4 Tôn ??c Th?ng ? HN
?T : 0904 625 088 - 04 62 93 11 29 ( G?p H?p)
Web: http://thietbiyte-eu.com ; http://tbyt.net
Y!M 1: kdhv56
Y!M 2: huongvietkd01
AT 25/09/2012