Ki?m tra ti?u ???ng và m? máu ngay t?i nhà
Model: MC202
??n v? ?o : 2 ??n v?
Hăng s?n xu?t: Biotech
Xu?t x? hăng: Taiwan
N?i s?n xu?t: ?ài Loan
Giá bán: 1.850.000 VN?
B?o hành : 36 tháng

Tính n?ng máy ?o m? máu, ?o ti?u ???ng:
Thi?t b? là s? k?t h?p các công ngh? tiên ti?n hàng ??u th? gi?i, v?i ?? chính xác cao, tuy?t ??i an toàn cho ng??i s? d?ng, cho k?t qu? nhanh, l??ng máu dùng ?? th? ít, máy có hai ??n v? ?o là mg/dl và mml/l.
- Máy ki?m tra chính xác l??ng ???ng trong máu giúp b?nh nhân ?ái tháo ???ng d? dàng ki?m soát t́nh tr?ng b?nh c?a ḿnh, tránh các bi?t ch?ng ?ang ti?c nh? bi?t ch?ng v? m?t, nhi?m khu?n ho?i t? t? chi..
- Máy ki?m tra chính xác l??ng cholesterol trong máu (m? máu), giúp ng??i b?nh tránh ???c nh?ng bi?n ch?ng ?áng ti?c c?a b?nh máu nhi?m m?, giúp ch? ??ng pḥng ng?a và ?i?u tr? hi?u qu? b?nh Gout.
- D?i ?o c?a máy ??i v?i ???ng Glucose: 20 - 600mg/dL (1,1 - 33.3mmol / L)
- D?i ?o c?a máy ??i v?i Cholesterol l?n, ?? chính xác tuy?t ??i.
- Th?i gian ?o: Cho k?t qu? sau 19s
- Memory Capacity: B? nh? l?u ???c 100 k?t qu? cùng ngày, gi? ?o
- L??ng máu ?? ?o r?t ít ch? v?i 4 ?L.
- Nhi?t ?? ho?t ??ng t?t nh?t: 140C ? 400C (57,2 - 104F)
- Nhi?t ?? b?o qu?n que th? và máy trong kho?ng : -100C ÷ - 600 C (14 - 140F) / ?? ?m d??i 95%
- Tr?ng l??ng: 60g không có pin
- Kích th??c: 90 * 22 * 66 mm
- Ngu?n c?p: Pin 1.5V (AAA) * 2 viên.
- Th?i gian s? d?ng pin: Trên 500 l?n ?o. Tiêu ch?n.
B? s?n ph?m máy ?o m? máu, ?o ti?u ???ng bao g?m:
- Máy Kernen Multi Check : 201 nguyên b?n
- Bút l?y máu không ?au ?i kèm máy
- Kim l?y máu ti?t trùng ?i kèm (túi 10 kim)
- Que th? ???ng huy?t Glucose: h?p 10 que
- Que th? Cholesterol: h?p 2 que
- Pin AA ?i theo máy: 2 viên 1.5v
- Bao ??ng máy và ph? ki?n ?i kèm
- Sách h??ng d?n nguyên b?n c?a hăng ngôn ng? ti?ng Anh.
- S? nh?t kư dành cho b?nh nhân
- Sách h??ng d?n ti?ng vi?t
- H?p ??ng máy và ph? ki?n
Thông tin chi ti?t s?n ph?m : http://thietbiyte-eu.com/Product.asp...t&ID=234&Cat=7
Công ty CP H??ng Vi?t
?C : S? 4 Tôn ??c Th?ng ? HN
?T : 0904 625 088 - 04 62 93 11 29 ( G?p H?p)
Web: http://thietbiyte-eu.com ; http://tbyt.net
Y!M 1: kdhv56
Y!M 2: huongvietkd01
AT 22/09/2012