Máy Bionase ?i?u tr? viêm m?i d? ?ng
Model: Bionase
Hăng s?n xu?t: Biolight
Xu?t x? hăng: Israel
N?i s?n xu?t: Israel
B?o hành: 24 tháng
Giá bán: 2.100.000 VN?

Máy tr? viêm m?i d? ?ng Bionase là thi?t b? tiên phong trong v?êc ?i?u tr? viêm m?i, viêm m?i d? ?ng và h?u h?t nh?ng lo?i khác c?a b?ng viêm m?i. Bionase ?i?u tr? và pḥng ch?ng hi?u qu? các hi?n t??ng c?a b?nh viêm m?i d? ?ng nh?: ch?y n??c m?i, ngh?t m?i, h?t x́, ?au ??u và ch?y n??c m?t.
??c tính s?n ph?m máy tr? viêm m?i d? ?ng Bionase:
D?a trên nguyên lư ánh sáng, s? d?ng dăy ánh sáng th?p và h?p, thi?t b? viêm m?i Bionase gi?i quy?t r?t hi?u qu? b?nh viêm m?i d? ?ng v?i 1 l?n ?i?u tr? 4-5 phút và 1-3 l?n trong ngày, ?i?u tr? ??c l?p mà không c?n s? h? tr? c?a thu?c.
Hoàn toàn không có tác ??ng t??ng tác khi Bionase s? d?ng cùng v?i thu?c. Bionase có th? s? d?ng cùng v?i thu?c kháng m?i histamine, corticostide ho?c nh?ng d??c ph?m khác ch?ng ngh?t m?i. B?nh nhân b? viêm m?i n?ng có th? s? d?ng h?n 3 l?n 1 ngày mà không gây ph?n ?ng ph?
Thông s? k? thu?t máy tr? viêm m?i d? ?ng Bionase:
* C??ng ?? công su?t ánh sáng: 6mw cho 1 bên m?i.
* N?mg l??ng cho 1 l?n ?i?u tr?: 1Jun.
* Th?i gian cho 1l?n ?i?u tr?: 4phút. 30 giây
* Tu?i th? pin: 100 l?n ?i?u tr? cho 1 pin chu?n.
* T? ki?m tra: ?èn LEB sáng khi thi?t b? ho?t ??ng, ?èn ch?p khi thi?t b? g?p s? c? ho?c v?n hành sai, ?èn diot sáng 1 bóng do j?c c?m không sát ho?c pin y?u
Thông tin chi ti?t s?n ph?m vui ḷng xem t?i: http://thietbiyte-eu.com/Product.asp...&ID=148&Cat=41
====== Hăy g?i ?? ???c ph?c v? - Mss.H?p ? 0904 625 088======

Công ty CP H??ng Vi?t
?C : S? 4 Tôn ??c Th?ng ? HN
?T : 0904 625 088 - 04 62 93 11 29 ( G?p H?p)
Web: http://thietbiyte-eu.com; http://tbyt.net
Y!M1: kdhv56
Y!M 2: huongvietkd01
AT 20/09/2012