Máy giúp ki?m tra m? máu
Model: ET-102
??n vi? ?o: mmol/l & mg/dl
Hăng s?n xu?t: Kernel
Xu?t x? hăng: Taiwan
N?i s?n xu?t: ?ài Loan
Ba?o Ha?nh: 36 tha?ng
Giá bán: 1.600.000 vn?

V?i thâm niên ho?t ??ng s?n xu?t, gia công máy móc, thi?t b? y t?, d??c ph?m cho Châu Âu, M?, hăng ?a nghiên c?u s?n xu?t thành công, máy xét nghi?m máu cá nhân, ?o máu nhi?m m?, Gout, thi?t b? ??t tiêu chu?n Châu Âu, máy ???c ?a chu?ng trên th? tr??ng Châu Âu, M?, Nh?t..
??c tính s?n ph?m máy ?o m? máu:
V?i công ngh? tiên ti?n hàng ??u trên th? gi?, S?n ph?m máy ?o m? máu Kernel Multi Check Blood Cholesterol Monitoring System ET-102 tr?i qua r?t nhi?u ki?m nghi?m lâm sàng, và ???c ?ánh giá là s?n ph?m có tính chính xác t?i 99%, s?n ph?m ??t ???c t?t c? các tiêu chu?n kh?t khe nh?t th? gi?i, nh? tiêu chu?n ch?t l??ng c?a liên minh Châu Âu CE, tiêu chu?n ch?t l??ng c?a hi?p h?p Y ? D??c Hoa K? FDA, tiêu chu?n qu?n lư s?n xu?t, ch?t l??ng ISO 13485...
Kernel Multi Check Blood Cholesterol Monitoring System ET-102 giúp b?nh nhân m?? nhiê?m ma?u ki?m soát và ?i?u tr? b?nh hi?u qu?, chính xác, an toàn, Kernel Multi Check Blood Cholesterol Monitoring System ET-102 giúp phát hi?n, ng?n ch?n và ch?a tr? k?p th?i b?nh máu nhi?m m?, b?nh nhân có th? pḥng, tránh nh?ng tai bi?t nguy hi?m c?a b?nh m? máu nh?, ??t qu?, nh?i máu c? tim, tai bi?n ..
Máy ki?m tra chính xác l??ng cholesterol trong máu (m? máu), giúp ng??i b?nh tránh ???c nh?ng bi?n ch?ng ?áng ti?c c?a b?nh máu nhi?m m?, giúp ch? ??ng pḥng ng?a và ?i?u tr? hi?u qu? b?nh m?? ma?u (Cholesterol cao la? chiê?m ?ê?n 70% nguy c? m?? ma?u cao)
Tính n?ng máy ?o m? máu:
Thi?t b? là s? k?t h?p các công ngh? tiên ti?n hàng ??u th? gi?i, v?i ?? chính xác cao, tuy?t ??i an toàn cho ng??i s? d?ng, cho k?t qu? nhanh, l??ng máu dùng ?? th? ít, máy có hai ??n v? ?o là mg/dl và mml/l.
- D?i ?o c?a máy ??i v?i Cholesterol l?n, ?? chính xác tuy?t ??i.
- Th?i gian ?o: Cho k?t qu? sau 150s
- Memory Capacity: B? nh? l?u ???c 100 k?t qu? cùng ngày, gi? ?o
- L??ng máu ?? ?o r?t ít ch? v?i 4 ?L.
- Nhi?t ?? ho?t ??ng t?t nh?t: 140 C ? 400 C (57,2 - 104F)
- Nhi?t ?? b?o qu?n que th? và máy trong kho?ng : -100 C ÷ - 260 C / ?? ?m d??i 95%
- Tr?ng l??ng: 60g không có pin
- Kích th??c: 90 * 22 * 66 mm
- Ngu?n c?p: Pin 1.5V (AAA) * 2 viên.
- Th?i gian s? d?ng pin: Trên 500 l?n ?o. Tiêu ch?n.
B? s?n ph?m máy ?o m? máu bao g?m:
- Máy Kernel Multi Check Blood Cholesterol Monitoring System ET-102 nguyên b?n
- Bút l?y máu không ?au ?i kèm máy
- Kim l?y máu ti?t trùng ?i kèm (túi 10 kim)
- Que th? Cholesterol: h?p 2 que
- Pin AA ?i theo máy: 2 viên 1.5v
- Bao ??ng máy và ph? ki?n ?i kèm
- Sách h??ng d?n nguyên b?n c?a hăng ngôn ng? ti?ng Anh.
- S? nh?t kư dành cho b?nh nhân
- Sách h??ng d?n ti?ng vi?t
- H?p ???ng máy và ph? ki?n
Thông tin chi ti?t s?n ph?m: http://www.thietbiyte-eu.com/Product...&ID=480&Cat=22
Công ty CP H??ng Vi?t
?C : S? 4 Tôn ??c Th?ng ? HN
?T : 0904 625 088 - 04 62 93 11 29 ( G?p H?p)
Web: http://thietbiyte-eu.com ; http://tbyt.net
Y!M 1: kdhv56
Y!M 2: huongvietkd01
AT 20/09/2012