Ch?m sóc da v?i máy xông m?t nóng l?nh

V?i công ngh? tiên ti?n k?t h?p hai tính n?ng nóng và l?nh t?o làn da m?nh màng, l? chân lông xe khít, da ???c bài ti?t ch?t ??c và ???c ch?m sóc k? càng, tr? hóa làn da v?i tác ??ng kép, d??ng da t?n g?c, d??ng ??n t?n t? bào, ?ó là tác d?ng nh́n th?y c?a máy xông m?t nóng l?nh.

??c tính máy xông m?t 2 ṿi :
- B́nh th??ng r?a m?t b?ng n??c, r?a m?t v?i s?a, r?a m?t b?ng dung d?ch sát khu?n, ch? có tác d?ng làm s?ch b? m?t da, c̣n sâu trong l? chân lông v?n không s?ch, ??c t? trong c? th? bài ti?t qua l? chân lông, khói b?i, vi khu?n kí sinh v?n c̣n ?ó trong các l? chân lông, các m?m b?nh cho da, các y?u t? khi?n da lăo hóa hóa v?n c̣n ?ó, hăy lo?i b? t?t c? ??c t?, các nguyên nhân gây b?nh cho da, k? th? làm lăo hóa da v?i li?u pháp xông nóng.
- Ṿi nóng t?o ra h?i n??c nóng, tác d?ng c?a h?i n??c nóng làm cho l? chân lông m? r?ng, tu?n hoàn huy?t t?ng, t?o ?i?u ki?n cho ??c t?, b?i b?n, vi khu?n kư sinh bên trong ???c t?ng ra ngoài hoàn toàn mà ph??ng pháp v? sinh thông th??ng không làm ???c, làm s?ch tuy?t ??i t? bên trong, sau khi xông nóng v?i b? m?t da hoàn toàn s?ch, da s? h?p th? t?t nh?t t?t c? nh?ng d??ng ch?t t? m?t n? hoa qu?, t? th?o d??c ch? em ti?n hành bôi kem d??ng cho da...
Sau khi xông nóng, da m?t ?ă ???c làm s?ch, ti?n hành ??p m?t n?, cung c?p d??ng ch?t cho da m?t.
sau ?ó làm s?ch b?ng n??c, lau khô da m?t ti?n hàng xông l?nh v?i ṿi xông khí l?nh, da m?t s?ch và ???c ch?m sóc toàn di?n.
- Ṿi l?nh c?a máy t?o h?i l?nh, h?i l?nh có tác d?ng làm cho l? chân lông khít l?i, làm m?nh da, t?ng tính ?àn h?i cho da, sau khi da ?ă ???c làm s?ch b?ng ṿi xông nóng, da ???c cung c?p d??ng ch?t, nh? ??p m?t n?, xoa kem d??ng da, r?a b?ng n??c hoa h?ng.. , các l? chân lông khép l?i, h?i l?nh làm b? m?t da khít m?n t?o v? ??p t? nhiên, t?ng c??ng ?? tr? hóa c?a da.
- Xông m?t nóng l?nh là ph??ng pháp làm s?ch da t?n g?c, t?ng c??ng ?? tr? hóa c?a da, ng?n ng?a m?n, ng?n ng?a nh?n da, làm se khít da, thu nh? l? chân lông l?n, t?o làn da m?n màng.

Thành ph?n máy xông m?t 2 ṿi:
- Thân máy chính
- Ṿi nóng g?n c? ??nh trên thân máy
- Ṿi l?nh có th? tháo r?i máy
- B́nh ??ng n??c, dung d?ch xông
- Chân, ?? giá ?? máy có g?n bánh xe
- Tr? ?? máy có th? ?i?u khi?n cao th?p tùy
- H??ng d?n s? d?ng

B?o hành: 12 tháng
Giá bán: 2.250.000 VN?
Chuyên cung c?p thi?t b? y t? gia ?́nh nh?p kh?u t? Châu Âu : Máy ?o ???ng huy?t , huy?t áp các lo?i , s?n ph?m - thi?t b? ch?m sóc s?c kh?e , thi?t b? làm ??p, th?c ph?m ch?c n?ng, ?

======== Hăy g?i ?? ???c ph?c v? - Mss.H?p ? 0904 625 088========
Công ty CP H??ng Vi?t
?C : S? 4 Tôn ??c Th?ng ? HN
?T : 0904 625 088 - 04 62 93 11 29 ( G?p H?p)
Web: http://thietbiyte-eu.com; http://tbyt.net
Y!M 1: kdhv56
Y!M 2: huongvietkd01
AT 19/09/2012