Giới trẻ với truyện sex
Theo một cuộc điều tra gần đây cho biết hầu như 80 bạn trẻ ở việt nam đã từng đọc truyen sex trước khi l*p gia đình.Con số n*y sẽ tăng lên theo thời gian, cũng dễ hiểu hầu như bạn trẻ n*o ở việt nam cũng có một chiếc điện thoại để liên lạc, ngo*i việc liên lạc ra nó còn dùng để v*o mạng.Trên internet có rất nhiều thứ m* các bạn trẻ muốn khám phá, một số ban tìm đọc truyen sex đẻ khám phá giới t*nh.Truyen sex sẽ l*m hư các bạn trẻ nếu các b*c phụ huynh không ngăn chặn kịp thời