Thợ Săn tiền thưởng

[Thời gian] 16h00 ng*y 12/09 đến 23h59 ng*y 18/09

[Phạm vi] To*n bộ các máy chủ

[Nội dung] Trong thời gian diễn ra sự kiện, tại NPC Hoạt động xuất hiện các nhiệm vụ Săn tiền thưởng. Trinh phục các th* thách, ho*n th*nh nhiệm vụ để nh*n được tiền thưởng th*t khủng.

[Phần thưởng]

- Chuỗi nhiệm vụ Săn tiền thưởng (dễ): 600.000 điểm kinh nghiệm, 100 v*ng.

- Chuỗi nhiệm vụ Săn tiền thưởng (khó): 1.200.000 điểm kinh nghiệm, 500 v*ng.


Trưởng th*nh

[Thời gian] 09h00 ng*y 12/09 đến 23h59 ng*y 18/09

[Phạm vi] To*n bộ các máy chủ

[Nội dung] Vạn sự khởi đầu nan. Chuỗi nhiệm vụ Trưởng th*nh sẽ giúp đỡ các nhân v*t cấp thấp vượt qua những khó khăn đầu tiên. Chuỗi nhiệm vụ gi*nh cho những nhân v*t từ cấp độ 1 đến 40 v* có thể nh*n tại NPC Sứ giả lễ v*t.

[Phần thưởng] Khi ho*n th*nh xong chuỗi nhiệm vụ bạn sẽ nh*n được:

Sách giám định *10, Sách dich chuyển *10, Thẻ mở rộng túi đồ *2, Linh hồn thạch *3, Lục bảo thạch cấp 5 *5, Hồng bảo thạch cấp 5 *5, Ho*ng bảo thạch cấp 5 *5, Miễn chiến b*i *2, Kinh nghiệm thạch hiệu quả cao *2, Tuần bảo thạch hiệu quả cao *2, Thủ hộ thạch *1, 19 v*ng.


Tiêu x*i xả láng

[Thời gian] 00h00 ng*y 12/09 đến 23h59 ng*y 18/09

[Phạm vi] To*n bộ các máy chủ

[Nội dung] Trong thời gian diễn ra sự kiện, mỗi nhân v*t t*ch lũy điểm Tiêu dùng để các mốc nhất định sẽ nh*n được các phần qu* khuyến kh*ch.

[Phần thưởng]

- Có 999 điểm bạn sẽ nh*n được: Thủ hộ thạch *3

- Có 1499 điểm bạn sẽ nh*n được: 300 v*ng

- Có 4999 điểm bạn sẽ nh*n được: Huy chương anh hùng *30, Tuần bảo thạch cường hiệu *6, Huy chương công hội cao cấp *30.

- Có 9999 điểm bạn sẽ nh*n được: Huy chương anh hùng *60, Chúc phúc thạch cường hiệu *9, Huy chương công hội cao cấp *50

- Có 24999 điểm bạn sẽ nh*n được: 8000 v*ng, Cát thời gian *4.

Lưu ý:

- Khi mua v*t phẩm trong thương th*nh bằng xu, bạn sẽ thu được điểm Tiêu dùng.

- Số điểm Tiêu bị người chơi s* dụng sẽ không được t*nh.

- Mỗi nhân v*t đạt một mốc nhất định sẽ nh*n được cả phần qu* ở các mốc thấp hơn.

- Các phần qu* sẽ trao sau khi sự kiện kết thúc.


Thăng cấp nh*n thưởng (45 - 55 - 60)

[Thời gian] 09h00 ng*y 12/09 đến 09h00 ng*y 18/09

[Phạm vi] To*n bộ các máy chủ

[Nội dung] Nâng cấp cao cấp độ nhân v*t l* bước đầu tiên trước khi các chiến binh bước v*o những tr*n chiến thực sự. Nhằm động viên những chiến binh quả cảm đi tiên phong, trong thời gian diễn ra sự kiện, mỗi nhân v*t khi đạt đến các mốc cấp độ 45, 55, 60 sẽ nh*n được phần thưởng kh*ch lệ.

[Phần thưởng]

- Thăng cấp 45: Kinh nghiệm thạch cường hiệu *5; Tuần bảo thạch cường hiệu *5; Linh hồn thạch *10; Sách hồi sinh vệ sĩ *10

- Thăng cấp 55: Huy chương danh dự *5; Huy chương cạnh tranh *5; Thuốc khôi phục to*n diện *15; Thủ hộ thạch *2

- Thăng cấp 60: Huy chương anh hùng *15; Huy chương công hội cao cấp *50; Cường hóa thạch *5; Chúc phúc thạch cường hiệu *5


Nhân đôi kinh nghiệm

[Thời gian] 09h00 ng*y 12/09 đến 09h00 ng*y 18/09

[Phạm vi] To*n bộ các máy chủ

[Nội dung] Trong thời gian diễn ra sự kiện, tất cả dũng sĩ k*ch sát quái sẽ được tăng 100% điểm kinh nghiệm, được cộng thêm cùng các v*t phẩm tăng kinh nghiệm.

Chiến Thần - Bom tấn game di động
Trang chủ: http://chien.vn