Máy Onetouch ultra 2 ti?n l?i h?n khi th? t?i nhà
ONETOUCH ULTRA 2 ???c s?n xu?t b?i t?p ?oàn Lifescan - Johnson & Johnson (USA) V?i b? d?y king nghi?m trong l?nh v?c thi?t b? y t? hăng ?ă cho ra ???i s?n ph?m ???c ?a chu?ng trên toàn th? gi?i

??C TÍNH S?N PH?M :
Là nhăn hi?u máy th? ???ng huy?t bán ch?y nh?t t?i M?, nay ?ă có m?t t?i th? tr??ng Vi?t Nam. Máy có nhi?u ?u ?i?m nh? ?? chính xác cao, ít ?au và d? s? d?ng nên r?t thích h?p cho các bác s? dùng t?i pḥng m?ch và có nhi?u ti?n l?i cho b?nh nhân dùng ?? theo dơi ???ng huy?t t?i nhà, ?âu là model máy ??c bi?t v́ có tính n?ng ?o ???c ???ng Glucose, insulin, aced urich trong máu.
Thông tin máy:
Model: Ultra 2
??n v? ?o: mmol/l
Hăng s?n xu?t: Johnson
Xu?t x? hăng: M?
N?i s?n xu?t: CHLB ??c.
B?o hành: 60 tháng
Giá bán: 1.400.000 vn?
?u ?i?m c?a máy:
- ?? chính xác: chính xác 99% ??t tiêu chu?n ch?t l??ng c?a liên minh châu âu CE.: ?? chính xác c?a máy ONETOUCH ULTRA 2 ?ă ???c ch?ng minh m?t nghiên c?u lâm sàng th?c hi?n trên 44,759 m?u máu c?a 10,758 b?nh nhân t?i n??c anh trong th?i gian 4 n?m (2001-2004). k?t qu? nghiên c?u cho th?y máy ??t ?? chính xác 99% .
- Máy ONETOUCH ULTRA 2 có ??n v? ?o ???ng huy?t là mmol/l nh? ??n v? ?o trong các sét nghi?p trong b?nh vi?n, r?t ti?n l?i cho b?nh nhân trong vi?c theo dơi l??ng ???ng huy?t trong c? th?
- ?o l??ng ???ng Glucose trong máu giúp theo dơi, ki?m soát b?nh ?ái tháo ???ng
- Máy có ?èn, b? nh? máy l?n, que th? d? ki?m.
Máy ?o ???ng huy?t Onetouch ultra 2 g?m có:
- Máy ?o: 1 than máy m?i
- Bút l?y máuJ: 1 bút l?y máu không ?au
- H?p que th? ?i kèm: 1 h?p 10 que th?
- Túi kim ?i kèm: 10 kim l?y máu
- Bao ??ng máy và thi?t b? ?i kèm
- B? sách h??ng d?n s? d?ng máy b?ng 5 ngôn ng?. Anh, Pháp, ??c,...
- 1 b? h??ng d?n s? d?ng máy b?ng ti?ng Vi?t (tóm t?t)
- Phi?u b?o hành b?ng ti?ng Vi?t
Công ty CP H??ng Vi?t
?C : S? 4 Tôn ??c Th?ng ? HN
?T : 0904 625 088 - 04 62 93 11 29 ( G?p H?p)
Web: http://thietbiyte-eu.com
Y!M 1: kdhv56
Y!M 2: huongvietkd01
AT 30/07/2012