Tham gia Clb Tennis Thi?u Nhi Sn choi r?t b? ch v th v? cho cc b trong d?p h D? t?o sn choi b? ch cho cc em trong d?p h s?p t?i chng ti t? ch?c cc l?p h?c tennis cho cc em. c phn don. , rn luy?n kh? nang quan st v Tennis l b? mn th? thao v?n d?ng ton b? co th? do d n tc d?ng t?t d?n qu trnh pht tri?n c?a cc em, gip cc em nng cao s?c kh?e, tang chi?u cao, s? nhanh nh?n, b?n b? cung l mn th? thao r?t du?c ua chu?ng trn th? gi?i v trong nu?c, tennis cung l hnh trang c?n thi?t cho cc em sau ny, dy l m?t co h?i t?t d? rn giua kh? nang giao ti?p cho cc em ti?p ngay t? nh?. V?y ngay t? by gi? Qu ph? huynh hy cho cc em tham gia Clb Tennis thi?u nhi, d?ng hnh cng v?i chng ti v th?i di?m ny cc em ti?p thu v h?c nhanh nh?t.hi?n d?iTennis Chuong trnh H?c Tennis (d bao g?m: h?c ph, sn t?p, bng t?p, nhn vin nh?t bng, nu?c u?ng tinh khi?t cho cc em). H?c ph h?c tennis 150K/bu?i. Vo T2-T4-T6 ho?c T3-T5-T7. Qu ph? huynh c th? ch?n l?p cho cc em h?c 1 tu?n 2 bu?i ho?c 3 bu?i Cc em s? b?t d?u h?c Tennis t? 7h30 d?n 10h (c ngh? gi?i lao ). D? tu?i tham gia: T? 9 tu?i tr? ln. Chng ti nh?n gi?i h?n 15 h?c sinh. V v?y d? ngh? Qu ph? Huynh dang k s?m d? chng ti c th? s?p x?p l?ch h?c s?m nh?t. D?m b?o c l?p cho cc em tham gia. D?a di?m h?c : 33A Ph?m Ngu Lo (pha sau nh ht l?n) Lin h? : Mr.Dung: 0934.933.993 - Mr.Cu?ng: 093.399.8689 Tham gia Gi?i thi d?u Kid's Tennis Cc em s? du?c h?c trong 3 thng. Cu?i kha h?c cc em s? du?c tham gia gi?i d?u gi?a cc l?p d? giao luu, c? st v ki?m tra k?t qu? cu?i kha h?c h th v? ny. Di?u ki?n tham gi?i d?u : Mi?n ph dnh cho cc h?c vin nh trong Clb Tennis thi?u nhi. Tham gia gi?i b?n s? c co h?i nh?n du?c cc ph?n qu h?p d?n, nh?n du?c c? luu ni?m c?a gi?i d?u... Gi?i d?u h?a h?n s? mang l?i nhi?u ni?m vui, nh?ng giy pht vui v? s?ng khoi, nh?ng k? ni?m dng nh? trong tu?i tho c?a cc em. V?i kinh nghi?m nhi?u nam d?y v t? ch?c cc l?p tennis h cho thi?u nhi, Qu ph? huynh c th? yn tm v? ch?t lu?ng h?c v phuong php d?y cung nhu tnh an ton trong cc l?p h?c c?a chng ti. Hy lin h? v?i chng ti d? cc em c m?t sn choi r?t th v? v b? ch trong d?p h ny. Ngoi nh?ng gi? h?c tennis cc em s? du?c th? mnh trong b? boi nu?c m?n ngay c?nh sn. ( T?i b? boi lun d?m b?o c s? gim st c?a d?i ngu nhn vin c?u h? chuyn nghi?p v gio vin d?y boi ) Cc em s? du?c boi t? do trn b? boi nu?c m?n. Sau gi? t?p Tennis, cc em ngh? gi?i lao 15 pht v b?t d?u tham gia boi (d?i v?i nh?ng em d bi?t boi v c s? d?m b?o c?a ngu?i l?n) ho?c h?c boi T? 10h d?n 11h30. N?u Qu ph? huynh c nhu c?u cho cc em tham gia h?c boi chng ti s? gi?i thi?u sang l?p d?y boi. (H?c ph h?c boi l 1tr500K d?y d?n khi bi?t boi).D?i v?i l?p H?c boi: V boi trn b? boi: 50K/bu?i (khng d?y boi ) D?a di?m h?c : 33A Ph?m Ngu Lo (pha sau nh ht l?n) Lin h? : Mr.Dung: 0934.933.993 - Mr.Cu?ng: 093.399.8689 PUNCHY TENNIS CLUB NOI KH?I NGU?N DAM M H?c Tennis THI?U NHI t?i PUNCHY TENNIS CLUB H?c Tennis CO B?N v NNG CAO t?i PUNCHY TENNIS CLUB PUNCHY TENNIS CLUB NOI KH?I NGU?N DAM M