Posted: Wed Dec 10, 2003 12:53 am Post subject: --------------------------------------------------------------------------------Quote: WG/TG Network Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Marksesteenweg 122/10 8510 Kortrijk-Marke OPRICHTING – BENOEMING ZAAKVOERDER(S) MVL/2003/OPRICHTING/V5112 HEDEN, * DECEMBER TWEEDUIZEND EN DRIE. Voor ons, Meester Frederic MAELFAIT, notaris met standplaats te Harelbeke, IS VERSCHENEN: De heer DEGRYSE Mario J*, geboren te Ieper op vijftien april negentienhonderd éénenze-ventig, (identiteitskaartnummer EE036676, nationaal nummer 710415 119 77), ongehuwd, wonend te *; Hierna onveranderd de "COMPARANT OPRICHTER" genoemd. I. OPRICHTING De comparant richt bij deze een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid op genaamd "WGTG Network", met zetel te 8510 Kortrijk-Marke, Marksesteenweg 122/10, die begint op datum van de neerlegging van een uitgifte van deze oprichtingsakte op de griffie van de rechtbank van koophandel te Kortrijk en waarvan hij de statuten heeft bepaald zoals hierna opgegeven wordt. Het kapitaal van de vennootschap dat volledig geplaatst is bedraagt achttienduizend vijfhon-derd vijftig euro (€ 18.550) en is verdeeld in honderd (100) aandelen met een fractiewaarde van één honderdste (1/100ste) van het kapitaal. Op deze aandelen is ingetekend door de oprichter die ze heeft volgestort door geldelijke in-breng, en wel als volgt: INBRENG IN GELD De comparant heeft ingetekend op honderd (100) aandelen voor achttienduizend vijfhonderd vijftig euro (€ 18.550), volgestort tot beloop van zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200). De comparant verklaart dat de storting in speciën werd gedaan op een bijzondere rekening op naam van de vennootschap in oprichting tot beloop van zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200), geo-pend bij de * bank te * onder nummer *. Het bewijs van deponering, in de vorm van een attest op * tweeduizend en drie afgeleverd door vermelde financiële instelling, is aan mij notaris overhandigd en wordt aan de akte gehecht. In aansluiting op het voorgaande heeft de comparant, ons notaris verzocht akte te verlenen van de statuten. II. STATUTEN Artikel 1: RECHTSVORM EN NAAM De handelsvennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Haar naam luidt "WGTG Network". Artikel 2: ZETEL Bij eenvoudig besluit van de zaakvoerder, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staats-blad, mag de zetel naar om het even welke plaats in het Vlaams Gewest of in het Brussels hoofdstedelijk Gewest worden overgebracht. Bij eenvoudige beslissing van de zaakvoerder zal de vennootschap bestuurszetels, bijhuizen, agentschappen of stapelhuizen, zowel in België als in het buitenland mogen oprichten. Artikel 3: DUUR De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur. Zij kan slechts door de wil van de vennoten ontbonden worden bij besluit van de algemene ver-gadering genomen met inachtneming van de vereisten voor een wijziging van de statuten; onvermin-derd het recht toegekend aan de vennoten die tenminste één/vierde van het aantal op de buitengewone algemene vergadering uitgebrachte stemmen verenigen, de ontbinding van de vennootschap uit te spreken, ingeval door geleden verliezen het netto-actief van de vennootschap is gedaald tot minder dan één/vierde van het kapitaal. Artikel 4: DOEL De vennootschap heeft tot doel : - het aanbieden van adverteerruimte op bestaande discussieforums, rating sites, enzovoort; - het aanbieden van scripts voor de digitale betaalmiddelenmarkt (e-commerce); - het aanbieden van hosting en domeinnamen; - het aanbieden van op maat gemaakte desktop software voor de bestaande digitale betaal-middelen; - het aanmaken van online cursussen voor geïnteresseerden; - het ontwerpen en aanmaken van sites; - het grafisch ontwerpen van templates en andere mogelijkheden bruikbaar op het internet; - het accepteren en benutten van affiliate partners; - het verzorgen van opt-in mailing lists; - het aanmaken en verkopen van e-books; - het aanmaken van forums/praatgroepen voor verenigingen; - het uitvoerenvan DD requests naar bepaalde sites (due diligence) - het verzorgen van financiële adviezen ivm digitale betaal middelen; - het aanbieden van investerings mechanismes. De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen. De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel. Zij kan de functie of het mandaat van zaakvoerder/bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen. Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel. De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten. Artikel 5: MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt achttienduizend vijfhonderd vijftig euro (€ 18.550). Het maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen zonder nominale waarde, met een fractiewaarde van één honderdste (1/100ste) van het maatschappelijk kapitaal. Artikel 6: AANDELEN De aandelen zijn op naam. Zij zijn ondeelbaar. De lidmaatschapsrechten verbonden aan een aandeel kunnen slechts worden uitgeoefend door één enkel persoon, die zowel een natuurlijk persoon als een rechtspersoon kan zijn. Zijn er meerdere eigenaars van een aandeel of behoort de bloot-eigendom en het vruchtgebruik van een aandeel toe aan meerdere personen dan worden de eraan verbonden lidmaatschapsrechten geschorst tot een enkel persoon is aangewezen die deze rechten jegens de vennootschap uitoefent. Raken de betrokkenen het niet eens over de aanwijzing bij minnelijk akkoord van de gemeen-schappelijke lasthebber dan wordt deze op verzoek van de meest gerede partij aangewezen door de voorzitter van de rechtbank van koophandel van het rechtsgebied waar de zetel van de vennootschap is gevestigd. Artikel 7: BESTUUR 1. Bevoegdheid De vennootschap wordt bestuurd door een of meerdere zaakvoerder(s), natuurlijke of rechtsper-sonen, al dan niet vennoten. Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn venno-ten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden de-zelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen. Indien de vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan. Ieder zaakvoerder beschikt individueel over de meest uitgebreide macht om alle daden van be-stuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering be-voegd is. 2. Vertegenwoordiging Ieder zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap en treedt namens haar op in en buiten rechte. 3. Bezoldiging en duur van de opdracht Bij iedere benoeming van een zaakvoerder beslist de algemene vergadering of, en in welke ma-te, de functie bezoldigd zal worden uitgeoefend. Te zelfder tijd stelt zij vast voor welke duur de zaakvoerder aangesteld is. Deze duur kan zowel beperkt zijn, als gelden voor onbepaalde termijn. 4. Statutaire zaakvoerder De functie van statutaire zaakvoerder geldt steeds voor de duur van de vennootschap. De aanstelling tot de functie moet blijken uit de tekst van de statuten. De statutaire zaakvoerder kan slechts worden ontslagen bij eenparige beslissing van alle venno-ten, of door een gemotiveerd besluit van een buitengewone algemene vergadering, dat steunt op ge-wichtige redenen en genomen is met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging. Als statutaire zaakvoerder wordt aangesteld voor onbepaalde duur : de heer Mario Degryse, ge-noemd ten hoofde van de oprichtingsakte, die zijn opdracht heeft aanvaard. Artikel 8: CONTROLE Ieder vennoot heeft individueel de onderzoeks- en controle bevoegdheid van een commissaris en kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant. Zodra de vennootschap beantwoordt aan de criteria, waardoor de aanstelling van een commis-saris verplicht is, wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatig-heid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, opgedragen aan een of meer commissaris-sen te benoemen door de algemene vergadering onder de leden van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. Artikel 9: ALGEMENE VERGADERING Jaarvergadering - Algemeen De jaarvergadering zal gehouden worden de derde maandag van de maand maart om zeventien uur op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats aangewezen in de oproeping. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag pla-ats. Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals hierna uiteengezet, dan dient de vennootschap het rondschrijven met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle vennoten, ten laatste te ontvangen op de statutair be-paalde dag voor het houden van de jaarvergadering. Wanneer de vennootschap slechts een vennoot telt oefent hij de bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan die niet overdragen. De beslissingen van de enige vennoot die handelt in de plaats van de algemene vergadering worden vermeld in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bijgehouden. Het stemrecht verbonden aan aandelen ingeschreven op naam van een echtgenoot gehuwd on-der het beheer van de gemeenschap van goederen, komt uitsluitend toe aan deze echtgenoot op wiens naam de aandelen zijn ingeschreven, ongeacht of deze aandelen toebehoren aan zijn persoonlijk ver-mogen dan wel aan het gemeenschappelijk vermogen dat tussen beide echtgenoten bestaat. Schriftelijke besluitvorming Met uitzondering van de beslissingen te nemen in kader van de toepassing van artikel 332 van het Wetboek van vennootschappen en de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden ver-leden, kunnen de vennoten eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren. Daartoe zal/zullen door de zaakvoerder(s), een rondschrijven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstel-len van besluit worden verstuurd naar alle vennoten en naar de eventuele commissarissen, met de vraag aan de vennoten de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de aangegeven termijn na ontvangst van het rondschrijven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de ven-nootschap of op enige andere plaats in het rondschrijven vermeld. Is binnen de in het rondschrijven aangegeven termijn de goedkeuring van alle vennoten zowel met betrekking tot het principe van de schriftelijke procedure zowel als met betrekking tot de agendapunten en de voorstellen van besluit niet ontvangen, dan worden al de voorgestelde beslissingen geacht niet genomen te zijn. Hetzelfde geldt indien blijkt dat, weliswaar binnen termijn, bepaalde voorstellen van besluit wel doch andere niet de eenparige goedkeuring hebben verkregen van de vennoten. De houders van obligaties alsmede de houders van certificaten op naam die met de medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, hebben recht om op de zetel van de vennootschap kennis te nemen van de genomen beslissingen. Samen met het rondschrijven wordt aan de vennoten en de eventuele commissarissen een af-schrift verzonden van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van vennootschappen moeten ter beschikking worden gesteld. Artikel 10: BOEKJAAR - JAARREKENING - JAARVERSLAG Het boekjaar begint op één oktober van ieder jaar en eindigt op dertig september van het vol-gende jaar. Op het einde van elk boekjaar wordt door zaakvoerder(s) een inventaris opgesteld, alsmede de jaarrekening en het jaarverslag, tenzij de wet het niet voorziet. De jaarrekening omvat de balans, de resultatenrekening, de toelichting en de sociale balans en vormt een geheel. In het jaarverslag geeft/geven de zaakvoerder(s) rekenschap over het gevoerde beleid. Het ver-slag bevat tevens een commentaar op de jaarrekening waarbij een getrouw overzicht wordt gegeven van de gang van zaken en van de positie van de vennootschap. Tenslotte wordt in het jaarverslag de informatie opgenomen die verplicht moet worden ter kennis gebracht blijkens artikel 96 van het wet-boek van vennootschappen, in verband met, onder meer de belangrijke gebeurtenissen die hebben plaatsgevonden na het einde van het boekjaar, de werkzaamheden op het gebied van onderzoek en ontwikkeling. Artikel 11: BESTEMMING VAN HET RESULTAAT De algemene vergadering beslist op voorstel van de zaakvoerder(s) over de bestemming van het resultaat. De netto-winst zoals die blijkt uit de resultatenrekening kan slechts worden aangewend met in-achtneming van de wettelijke voorschriften inzake het aanleggen van het wettelijk reservefonds en de vaststelling van het voor uitkering in aanmerking komend bedrag. Onder geen beding mag er winstuitkering geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief van de vennootschap, zoals blijkt uit de jaarrekening, ingevolge de uitkering gedaald is of zou dalen beneden het bedrag van het gestort kapitaal, of, indien dit hoger is, het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd. Artikel 12: ONTBINDING - VEREFFENING De vennootschap wordt ontbonden (in voorkomend geval) hetzij van rechtswege ingeval de bij artikel 3 van de statuten voor beperkte termijn bedongen bestaansduur van de vennootschap is ver-streken zonder dat hij werd verlengd, hetzij tengevolge van een rechterlijke beschikking die kracht van gewijsde heeft gekregen, ofwel tengevolge van een besluit van de algemene vergadering geno-men met inachtneming van de quorumvereisten als gezegd in artikel 3 van de statuten. De vereffening wordt verwezenlijkt door de zaakvoerder(s) tenzij de algemene vergadering zou besluiten een of meer vereffenaars aan te stellen. Aan de vereffenaar(s) worden de meest uitgebreide machten toegekend om de vereffening van de vennootschap tot een goed einde te brengen. Zij mogen de daden vermeld in de artikelen 186 en 187 van het wetboek van vennootschappen stellen zonder dat zij daartoe voorafgaandelijke machtiging van de algemene vergadering behoeven. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist zijn de vereffenaars aangesteld voor on-bepaalde duur, worden zij voor hun opdracht niet bezoldigd en indien zij met meerderen gelijktijdig in functie zijn, vertegenwoordigen zij de vennootschap op de wijze als voorzien bij artikel 7.2 van de statuten. Artikel 13: KEUZE VAN WOONPLAATS De zaakvoerder(s), commissaris(sen) en vereffenaar(s) die in het buitenland woonachtig zijn, worden geacht voor de uitoefening van hun opdracht, woonplaats te kiezen op de zetel van de ven-nootschap, waar in hun verband met de afhandeling van de vennootschapszaken alle mededelingen, betekeningen en dagvaardingen rechtsgeldig kunnen worden gedaan. III. UITVOERINGSBESLUITEN Nadat de statuten aldus zijn vastgesteld treft de comparant in uitvoering van de wettelijke en statutaire voorschriften met betrekking tot de oprichting en met het oog op de effectieve inwerking-stelling van de vennootschap volgende beslissingen en legt hij volgende verklaringen af waarvan hij, ons notaris, verzoekt akte te verlenen: FINANCIEEL PLAN De comparant-oprichter verklaart dat hij overeenkomstig de bepalingen van artikel 215 van het wetboek van vennootschappen, het financieel plan heeft opgesteld, dat de verantwoording bevat van het bedrag van het kapitaal van de vennootschap, en bevestigt dat hij dit vóór de oprichting aan ons, notaris, in bewaring gegeven heeft. QUASI-INBRENG Ondergetekende notaris vestigt de aandacht van de comparant-oprichter op de bepalingen van artikel 220 van het wetboek van vennootschappen. Na kennisgeving verklaart de comparant dat hij niet voornemens is, binnen de twee jaar te re-kenen vanaf heden in eigen naam, of door een tussenpersoon handelend voor zijn rekening, vermo-gensbestanddelen over te dragen aan de vennootschap buiten het gewone bedrijf (op de gebruikelijke voorwaarden en tegen de normale zekerheden), tegen een vergoeding, waarvan de tegenprestatie een waarde heeft, groter dan een/tiende van het geplaatste kapitaal. Anderszins verbindt hij zich de voorgenomen verkrijging(en) te onderwerpen aan de goedkeu-ring van de algemene vergadering van de vennoten, en hen ten minste vijftien dagen tevoren de wette-lijk voorgeschreven rapporten ter beschikking te stellen. KOSTEN VAN OPRICHTING Ter voldoening aan de bepalingen van artikel 226 van het wetboek van vennootschappen deelt de comparant mee dat het totaal van alle hoegenaamde kosten die in welke vorm ook, tengevolge van de oprichting voor rekening komen van de vennootschap bij benadering zevenhonderd achtenzestig euro drieëntwintig cent (€ 768,23) bedraagt. AANVANG EN EINDE VAN HET EERSTE BOEKJAAR De comparant verklaart dat het eerste boekjaar zal eindigen op dertig september tweeduizend en vier en dat het begint op datum van de neerlegging van een uitgifte van deze oprichtingsakte op de griffie van de rechtbank van koophandel te Kortrijk. Het begrijpt ook alle handelingen die vooraf aan de oprichting, voor rekening van de op te rich-ten vennootschap hebben plaatsgehad, en dit vanaf één februari tweeduizend en drie. COMMISSARIS De comparant verklaart ons, notaris, dat uit te goeder trouw verrichte schatting blijkt dat de vennootschap voor het eerste boekjaar niet valt onder de voorwaarden waardoor de aanstelling van een of meerdere commissarissen verplicht wordt en dat de vergadering geen commissaris wenst te benoemen zodat geen afzonderlijk orgaan van controle wordt ingesteld. ZETEL De zaakvoerder beslist dat de zetel van de vennootschap gevestigd is te 8510 Kortrijk-Marke, Marksesteenweg 122/10. DELEGATIE VAN MACHTEN De zaakvoerder stelt bij deze aan als bijzondere lasthebber(s), met recht van indeplaatsstelling: het kantoor ‘Bamelis, Kindt & Co’ te Kortrijk aan wie de macht verleend wordt om via het onderne-mingsloket het nodige te doen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen. SLOTBEPALINGEN De comparant erkent dat de notaris hem gewezen heeft op de bijzondere verplichtingen aan de notaris opgelegd door artikel 9,§1 alinea’s 2 en 3 van de Organieke Wet Notariaat en heeft uitgelegd dat, wanneer een notaris manifest tegenstrijdige belangen of de aanwezigheid van duidelijk oneven-wichtige bedingen vaststelt, hij hierop de aandacht moet vestigen van de partijen en hen moet meede-len dat elke partij de vrije keuze heeft om een andere notaris aan te wijzen of zich te laten bijstaan door een raadsman. De notaris moet tevens elke partij volledig inlichten over de rechten, verplichtin-gen en lasten die voortvloeien uit de rechtshandelingen waarbij zij betrokken is en hij moet aan alle partijen op onpartijdige wijze raad verstrekken. De comparant heeft hierop verklaard dat zich hier volgens hem geen manifeste tegenstrijdig-heid van belangen voordoet en dat hij alle bedingen opgenomen in onderhavige akte voor evenwichtig houdt en deze aanvaardt. De comparant bevestigt tevens dat de notaris hem naar behoren heeft ingelicht over de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit onderhavige akte en hem op een onpartijdige wijze raad heeft verstrekt. Onderhavige akte werd integraal voorgelezen voor wat betreft de vermeldingen bevat in artikel 12, al. 1 en 2 van de Organieke Wet Notariaat, evenals de wijzigingen die werden aangebracht aan het vooraf medegedeelde ontwerp van de akte. WAARVAN AKTE Verleden te Harelbeke, op de hierboven vermelde datum. Nadat de akte integraal werd voorgelezen en werd toegelicht, heeft de comparant met ons nota-ris getekend. this is the official dutch version of the statutes made by international lawyers Lage & Philipe international acountancy office Bamelis & Co Notary Mtrer Maelfait More I can't say .... sorrry... Mario