Dia diem du lich - Indonesia là di?m d?n h?p d?n và ti?m nang nhung nhi?u rào c?n khi?n noi dây v?n chua thu hút nhi?u du khách nu?c ta ch?n dây làm di?m d?n. Nh?m thu hút du khách gi?i quy?t nh?ng v?n d? khó khan dang d?t ra, chi?u 29/3 v?a qua, B? Du l?ch Indonesia và các doanh nghi?p l? hành nu?c này dă có bu?i g?p g? các công ty du l?ch Vi?t. Theo d?i di?n B? du l?ch nu?c này, Vi?t Nam và Indonesia s? h?u nhi?u y?u t? thu?n l?i d? h?p tác du l?ch nhu: kho?ng cách d?a lư g?n, không ph?i xin visa. Tuy nhiên, lu?ng khách ch?n Indonesia làm di?m d?n v?n chua tuong x?ng v?i nh?ng ti?m nang dó. Indonesia s? h?u nhi?u c?nh quan d?p m?t nhung thi?u chi?n d?ch qu?ng bá r?ng răi Theo d?i di?n t? phía Công ty du l?ch Vietravel: "di?m h?n ch? n?m ? ch? du?ng bay n?i li?n hai nu?c. Hi?n t? Vi?t Nam ch? có du?ng bay n?i TP HCM d?n Jakarta (Indonesia) do hai hăng hàng không qu?c gia Vi?t Nam và Singapore khai thác. N?u du khách không ph?i t? TP.HCM th́ bu?c ph?i di chuy?n hay quá c?nh d?n TP.HCM ho?c Singapore d? d?n Indonesia. Di?m d?n yêu thích c?a khách Vi?t là Bali nhung hi?n du?ng bay th?ng d?n dây chua có. Hi?n v?n chua có du?ng bay th?ng t? nu?c ta d?n Bali Chính chi phí cung là y?u t? làm c?n tr? khách du l?ch. Giá tour khá cao khi?n nhi?u doanh nghi?p l? hành Vi?t ban khoan khi ch?n Indonesia làm di?m d?n. Di?n h́nh nhu giá tour Thái Lan, Campuchia d?u r? du khách d? dàng ch?p nh?n, tour di Hàn Qu?c hi?n ch? hon 500 USD/ ngu?i, th́ hi?n nay giá tour Indonesia l?i quá cao, kho?ng 800 USD/ ngu?i. Giá tour cao khi?n nhi?u du khách ban khoan khi ch?n Indonesia làm di?m d?n Ibnu Hadi - D?i s? Indonesia t?i Vi?t Nam chia s? thêm: "Nguyên nhân khi?n Indonesia v?n c̣n xa l? v?i du khách Vi?t là thi?u thông tin qu?ng bá. So v?i Thái Lan, Malaysia, th́ hi?n thông tin du l?ch Indonesia t?i Vi?t Nam c̣n chua du?c nhi?u ngu?i bi?t d?n. Trong th?i gian t?i D?i s? quán và B? du l?ch Indonesia s? ti?n hành qu?ng bá nh?m dua h́nh ?nh Indonesia d?n g?n hon v?i ngu?i dân Vi?t Nam. Ông Firnandi Gufron, d?i di?n B? du l?ch Indonesia cho hay: s?p t?i dây B? s? làm vi?c v?i m?t s? hăng hàng không d? có th? m? r?ng các du?ng bay th?ng t? Vi?t Nam di Indonesia nh?m t?o thu?n l?i cho du khách. Nam 2015, nu?c ta có g?n 50.000 lu?t khách d?n Indonesia. Hi?n nu?c này dang th?c hi?n chính sách mi?n visa cho 169 qu?c gia, trong dó 10 nu?c có lu?ng khách d?n Indonesia l?n nh?t g?m Malaysia, Thái Lan, Singapore, Nh?t B?n, Hàn Qu?c, Trung Qu?c, ?n D?, Anh, M?, Australia. Cung trong nam qua Indonesia dón kho?ng 10 tri?u khách du l?ch nu?c ngoài và d?t m?c tiêu 20 tri?u khách t? dây d?n nam 2019. Ngoài Jakarta, Bali, Indonesia c̣n n?i ti?ng b?i nhi?u di?m d?n nhu: Bandung, Yogyakarta, Lombok, Manado, Semarang. Dia diem du lich B?n có th? d?n d? khám phá