Cch ch?a to bn cho tr? t?i nh Da s? cc tru?ng h?p to bn d?u c th? di?u tr? t?i nh b?ng cc bi?n php kh don gi?n v b?t d?u c hi?u qu? trong vng 24 gi?. Ty thu?c vo tu?i c?a b m cha m? c th? th?c hi?n cc cch di?u tr? khc nhau. V?i tr? t? 4 thng tu?i tr? xu?ng, cha m? c th? cho b u?ng m?t s? lo?i nu?c tri cy d? di?u tr? to bn nhu m?n, to, l (nh?ng lo?i nu?c tri cy khc khng hi?u qu? b?ng). Khi b 4-8 thng tu?i, b c th? u?ng 6-120 ml nu?c tri cy nguyn ch?t m?i ngy, b 8-12 thng tu?i c th? cho d?n 180 ml m?t ngy. N?u b b?t d?u an th?c an d?c, cha m? c th? dng b?t ngu c?c la m?ch thay cho b?t ngu c?c g?o. B cung c th? th? cc lo?i tri cy c nhi?u ch?t xo v rau (nghi?n nt) bao g?m mo, khoai lang, l, m?n, do, d?u, d?u H Lan, bng c?i, ho?c c?i b xi. Cha m? cung c th? tr?n nu?c tri cy, rau c?i d nghi?n nt v?i b?t ngu c?c. Ch?t s?t trong s?a cng th?c c?a tr? nh? khng gy ra ho?c lm n?ng thm tnh tr?ng to bn v li?u s?t r?t nh?. V v?y, vi?c d?i sang s?a c n?ng d? s?t th?p l khng c?n thi?t v di?u ny khng c tc d?ng. Si r s?t ch?a n?ng d? s?t cao hon, v di khi c th? gy to bn. V v?y, d?i v?i nh?ng tr? nh? c?n u?ng gi?t s?t di khi cung c?n thay d?i ch? d? an ho?c c?n c ch? d? di?u tr? khc d? ch?a to bn cho tr? v d?m b?o b khng b? to bn. V?i tr? l?n, n?u b ch? b? to bn trong th?i gian ng?n vi ngy, c th? ch? c?n thay d?i cc lo?i th?c an b dang dng d? b di phn m?m v khng dau. Ph? huynh c th? cho tr? u?ng nu?c tri cy. Tr? 1-6 tu?i, khng cho qu 120-180 ml nu?c tri cy nguyn ch?t m?i ngy, tr? trn 7 tu?i c th? u?ng t?i da 1-2 ly 120 ml m?t ngy. B? m? khng c?n thi?t ph?i cho b u?ng nhi?u nu?c d? di?u tr? to bn. D?i v?i b trn m?t tu?i, d? nu?c du?c l?y m?c l 960 ml ch?t l?ng (nu?c chn ho?c cc lo?i nu?c khc khng ph?i s?a) trong m?t ngy. N?u b khng kht th khng c?n thi?t ho?c khng c l?i ch g d? u?ng nhi?u hon lu?ng nu?c ny. Cha m? c?n luu nui du?ng b b?ng ch? d? an cn b?ng d? 4 nhm th?c ph?m. D?ng p b ph?i an cho du?c ngay cc th?c an ny v d?ng dng m?t ch? d? an nhi?u ch?t xo thay cho cc phuong php di?u tr? khc. "Chng ta c?n b tang tru?ng v pht tri?n hon h?o ch? khng ring h?t to bn. Ch? d? an du ch?t xo s? lm b m?t co h?i an cc nhm th?c ph?m khc ch?ng h?n ch?t d?m. B?n nn nh? ch? c?n d? v cn b?ng", bc si Phc khuyn. Cung theo bc si Phc, n?u d p d?ng cc bi?n php trn m b v?n to bn c th? b khng dung n?p du?c v?i d?m s?a b. B?n c th? ph?i b? s?a b v cc s?n ph?m t? s?a b nhu s?a chua, ph mai v kem trong 1-2 tu?n. N?u khng c?i thi?n th c th? cho b dng s?a b tr? l?i v dua d?n bc si. Khi b d bi?t ng?i b/b?n c?u r?i m?i b? bn, nn khuy?n khch b ng?i b/bn c?u 5-10 pht sau b?a an, t? hai d?n ba l?n m?i ngy, m?t cch d?u d?n. Khi no c?n d?n bc si? Ph?i di ngay khi b dau b?ng d? d?i. B nh? hon 4 thng chua di tiu sau 24 gi? so v?i bnh thu?ng (v d? bnh thu?ng b 2 ngy di tiu m?t l?n, nay d 3 ngy v?n chua di). B nh? hon 4 thng tiu phn c?ng thay v phn m?m ho?c s?t, tiu phn c mu, dau khi di tiu.