Nhi?u b?nh nhân viêm d?i tràng măn tính sau khi kiên tŕ s? d?ng Tràng Ph?c Linh không c̣n tái phát. Di?u dáng nói là, ? giai do?n d?u, ngu?i b? viêm d?i tràng thu?ng không bi?t ho?c bi?t nhung ph?t l? v?i nhi?u lư do khác nhau nên v?n th?n nhiên duy tŕ nh?ng thói quen an u?ng và sinh ho?t thi?u khoa h?c. Th?o du?c hoàng bá ch?a nhi?u thành ph?n hóa h?c, trong dó ch? y?u là alkaloid (berberin), dây chính là ngu?n nguyên li?u d? chi?t xu?t berberin hi?n nay. Tuy nhiên, th?c t? dă có nh?ng tru?ng h?p m?c b?nh là ngu?i tr?. Nam 2010, Immune-Gamma dă du?c chuy?n giao và s?n xu?t thành công trong s?n ph?m Tràng Ph?c Linh. TS Tr?n D́nh Toán nh?n m?nh: "Không du?c dùng các lo?i d? u?ng ru?u bia, cà phê và trà, hay các lo?i th?c u?ng khác ch?a cafein nhu nu?c ng?t có gas và nu?c tang l?c v́ nó có th? khi?n ngu?i b? viêm loét d?i tràng khó ki?m soát tri?u ch?ng b?nh". H?u h?t nh?ng s?n ph?m ch? g?m th?o du?c ch? y?u di vào di?u tr? tri?u ch?ng dang "b? quên" vi?c ch?a t?n g?c vào nguyên nhân này. Da ph?n ngu?i viêm d?i tràng thu?ng g?y y?u và xanh xao nhung do s? d?ng nhi?u phuong pháp ch?a tr? mà v?n không kh?i nên dă xác d?nh tâm lư s?ng chung v?i b?nh. Ch? Vân (L?ng Son), anh H?ng (Lào Cai), ông Ti?n (Yên Bái) có thu h?i, hàng nam các vùng mi?n núi hay có mua, lu quét nên nhi?u lo?i b?nh xu?t hi?n. Bài thu?c: - R? cây dinh lang (sao) 12-16g, d?u ván (sao) 12-16g, h?u phát (sao) 10-12g, tr?n b́ (sao) 6-8g, mă d? 10-12g.