An l?u {không t?t|không d?m b?o} cho {s?c kh?e|s?c l?c|s?c m?nh} . ?nh: Health Sina. Theo Health Sina, l?u là {Món an|th?c an |món an ngon} du?c {nhi?u ngu?i|dông ngu?i} ua thích, nhung ít ai bi?t r?ng an l?u {thu?ng xuyên|liên t?c} {d?n d?n|dem d?n} các b?nh v? {du?ng tiêu hóa|du?ng ru?t} và ung thu d?i tr?c tràng. Các nhà {nghiên c?u|nghâm c?u} lư gi?i nhu sau: L?u thu?ng du?c ch? bi?n v?i r?t nhi?u nguyên ph? li?u tuoi s?ng ch?a r?t nhi?u sán dây nhu th?t dê, th?t ḅ, d?c bi?t là th?t heo. {n?u|ch?ng h?n} không du?c ch? bi?n k?, các lo?i kư sinh trùng trong {th?c ph?m|th?c an} không b? di?t tr? hoàn toàn, khi an vào co th? s? {gây|gây nên} ra các b?nh v? tiêu hóa. Dù v?y, {n?u|ch?ng h?n} n?u quá chín {th?c ph?m|th?c an} l?i b? m?t {dinh du?ng|b? du?ng} . Các co quan nhu khoang mi?ng, cu?ng h?ng và {d? dày|bao t?} c?a con ngu?i ch? ch?u du?c nhi?t d? cao t?i da t? 50 - 60 d?. Khi an {th?c ph?m|th?c an} quá nóng s? làm t?n thuong niêm m?c {d? dày|bao t?} {gây|gây nên} {ra b?nh|thành b?nh} viêm th?c qu?n c?p tính và viêm {d? dày|bao t?} c?p tính. {d? an|th?c an|món an} du?c {dua vào co th?|dua vào ngu?i h?p thu} hàng ngày, {V́ v?y|do v?y} {n?u|ch?ng h?n} niêm m?c {d? dày|bao t?} b? t?n thuong, không du?c ch?a tr? k?p th?i, {Lâu d?n|d?n d?n|lâu lâu} {gây|gây nên} {ra b?nh|thành b?nh} viêm loét {d? dày|bao t?} , th?m chí h́nh thành kh?i u trong {?ng tiêu hóa|?ng du?ng ru?t} . L?u du?c dun sôi trong {th?i gian|th?i gi?|th́ gi?} dài khi?n cho các axit amin trong {th?c ph?m|th?c an} b? ḥa tan ph?n l?n vào nu?c, sinh ra lu?ng l?n nitrite, {Dây là|dó là} ch?t {gây|gây nên} {ra b?nh|thành b?nh} ung thu. {n?u|ch?ng h?n} thi tho?ng an l?u th́ không ch?u ?nh hu?ng ǵ, nhung an {thu?ng xuyên|liên t?c} {Món an|th?c an |món an ngon} này s? d? {xu?t hi?n|du?c th?y} u ác tính ? {du?ng tiêu hóa|du?ng ru?t} . Ung thu d?i tr?c tràng là m?t trong nh?ng hi?n tu?ng {thu?ng g?p|hay g?p|r? g?p} nh?t v? u ác tính trong h? tiêu hóa. {nguyên nhân|nguyên do|lư do|t?i sao} {gây|gây nên} b?nh ch? y?u t? {ch? d? an u?ng|co ch? an u?ng} không khoa h?c, d?c bi?t {thu?ng g?p|hay g?p|r? g?p} ? ngu?i trung niên. D?i tr?c tràng là b? ph?n c?u thành c?a h? tiêu hóa. {Tuy v?y|V́ v?y|Do v?y|Nhu v?y} các chuyên gia khuyên m?i ngu?i nên tang cu?ng ư thuc pḥng b?nh {xu?t phát|b?t d?u|ban d?u} t? vi?c {di?u ch?nh|ch?nh s?a} {Ch? d? an u?ng h?p lư|Ch? d? an u?ng khoa h?c} . C? th? là: - Gi?m {d? an|th?c an|món an} ch?a nhi?u d?u m?. Tang cu?ng ch?t xo trong b?a an. An các lo?i {th?c ph?m|th?c an} lu?c, h?p, h?m, h?n ch? an d? nu?ng, xông khói. - Kiêng an gia v? cay, không hút thu?c lá, u?ng ru?u. - Ch? an protein ch?t lu?ng cao, b?a an nên thanh d?m, nhi?u rau. - M?i ngày ch? an t?i da 65 g th?t, m?i tu?n không quá 500 g. H?n ch? an các lo?i th?t heo, dê, ḅ, thay b?ng các lo?i cá, tôm, th?t có màu tr?ng. - Tang cu?ng các lo?i {th?c ph?m|th?c an} có {tác d?ng|công d?ng} pḥng ung thu nhu n?m huong, hành tây, t?i, qu? kh?, mang tây. - {chú ư|d? ư} b? sung {rau qu?|rau c? qu?| c? qu?} hàng ngày, d?c bi?t là cà r?t, cà chua, qu? b?u, cam, quưt, dua h?u, dâu tây.d? b? sung vitamin C và carotin. - An m?t lu?ng thích h?p qu? óc chó, {d?u ph?ng|l?c|v?ng} , các ch? ph?m s?a, th?t n?c, h?i s?n d? b? sung vitamin E. {chú ư|d? ư} an các {th?c ph?m|th?c an} giàu nguyên t? vi lu?ng nhu cá, n?m, m?ch nha. - Thay th? m?t ph?n luong th?c chính nhu g?o, b?t ḿ b?ng luong th?c ph? nhu ngô, s?n, khoai, d?u. { B?nh D?i Tràng tràng co th?t và viêm d?i tràng măn tính là ǵ?|B?nh D?i Tràng tràng co th?t và viêm d?i tràng măn tính là ǵ?}, {Nh?ng di?u c?n bi?t v? Viêm d?i tràng măn tính| T́m hi?u rơ hon v? Viem dai trang man Tinh|Nguyên nhân và tri?u ch?ng gu?i b? Viêm d?i tràng măn tính nên bi?t| T́m hi?u rơ hon v? Viem dai trang man Tinh}