{L?i d?u tiên công ty nh?a Phúc Hà chúng Tôi xin chân thành c?m on quư khách hàng dă tin và s? d?ng s?n ph?m c?a chúng tôi|Gông ty Phúc Hà chúng tôi dua ra m?t s? s?n ph?m m?i quư khách hàng có th? l?a ch?n} Ngoài ra b?n có th? tham kh?o b?ng giá và nhi?u s?n ph?m khác sau: Hu?ng d?n cach l?p d?t ph? tùng và l?p voi nuoc V?i t?m nh́n dài h?n và quan di?m phát tri?n b?n v?ng; v?i d?i ngu nhân viên tr?, nang d?ng, sáng t?o, d?y nhi?t huy?t; v?i m?t h? th?ng qu?n lư khoa h?c cùng dây chuy?n công ngh? hi?n d?i, Thành Công dă, dang và s? cung c?p t?i Quư khách hàng nh?ng s?n ph?m có ch?t lu?ng t?t nh?t, giá c? c?nh tranh nh?t cùng v?i d?ch v? hoàn h?o nh?t. - ?ng nh?a xo?n TFP - Thành Công du?c s?n xu?t t? nh?a HDPE có màu : Da Cam, màu Den... ?ng du?c cu?n thành t?ng cu?n có chi?u dài t? 30m d?n 500m ( có th? thay d?i theo yêu c?u c?a khách hàng ) I. - Các tính nang vu?t tr?i c?a ?ng nh?a xo?n HDPE Thành Công : 1. D? dàng u?n cong lu?n theo các v?t c?n 2. D? dài liên t?c dài t?i 1000m, h?n ch? nhi?u m?i n?i 3. Kh? nang ch?u nén cao 4. Kh? nang ch?u an ṃn và tác d?ng kh?c nghi?t c?a th?i ti?t 5. An toàn khi s?y ra d?ng d?t, s?t lún d?t,.. 6. Kéo cáp d? dàng, d? tin c?y cao... 7. Giá thành r?, d? thi công l?p d?t..v.v. II. - ?ng d?ng c?a ?ng gân xo?n HDPE : Ngoài ra b?n có th? tham kh?o b?ng giá s? ph?m: Hu?ng d?n l?p ráp ph? tùng và hàn ?ng ch?u nhi?t ong hdpe - H? th?ng cáp ng?m t?i các sân bay, nhà máy, sân golf, sân v?n d?ng, khu công nghi?p, khu dô th?, c?ng .v.v.v. - B?o v? cáp thông tin , các công tŕnh cáp trên c?u, h? th?ng cáp du?ng dây cao th? 110 - 220 kV S? d?ng s?n ph?m ?ng nh?a gân xo?n HDPE ( TFP - Thành Công ) là gi?i pháp kinh t? nh?t trong l?p d?t cáp ng?m , thu?n l?i cho vi?c thay th? và b?o du?ng sau này./. Chúng tôi xin chân thành c?m on Quư khách hàng dă quan tâm, s? d?ng s?n ph?m ?ng nh?a gân xo?n HDPE lu?n dây cáp di?n mang nhăn hi?u TFP - Thành Công trong su?t th?i gian qua, và tin r?ng s? ti?p t?c h?p tác t?t hon v?i Quư khách hàng trong th?i gian t?i. * B?ng Báo Giá Ph? Ki?n ong nhua PVC D? nh?n du?c báo giá v?t tu ngành nu?c và các s?n ph?m ?ng gân xo?n HDPE, ?ng nh?a, ?ng k?m, ph? ki?n.v.v giá t?t nh?t,c?nh tranh nh?t, chi?t kh?u ( %CK) h?p lư nh?t. Quư khách vui ḷng liên h? tr?c ti?p: