Please visit our sponsors

Rolclub does not endorse ads. Please see our disclaimer.
Results 1 to 2 of 2
 1. #1
  Senior Investor
  Join Date
  Jul 2006
  Posts
  1,840
  Feedback Score
  0
  Thanks
  0
  Thanked 0 Times in 0 Posts

  Thumbs up We Promote For You!

  We Promote For You!

  Earn Up To $100,000
  Per Month Without
  Sponsoring Anyone!

  Get the Fun Facts at: http://funtoberich.com/sentry67
  This Is How I Pay My Electric Bill & Rent!

  FREE To Join!

  http://www.treasuretrooper.com/217863

 2. Sponsored Links
 3. #2
  Senior Member
  Join Date
  May 2013
  Location
  http://vtechvn.com
  Posts
  128
  Feedback Score
  0
  Thanks
  0
  Thanked 1 Time in 1 Post

  Default

  Smartphone oppo find 5 S?n ph?m ch*nh hãng, d?m b?o ch?t lu?ng, b?o h*nh chu dáo.Giá ch? có: 9,950,000d giá trên website l* giá bán ch*nh th?c (Tiencuongmobile - oppo giá r?)Ch? d? b?o h*nh: 01 nam (OPPO vi?t nam)- OPPO Find 5 16gb l* s? d?ng h? di?u h*nh Android dáng d?ng ti?n bát g?o v* h?p d?n khi du?c thi?t k? d?p, tinh t?, c?u hình ph?n c?ng m?nh cùng v?i m*n hình Full HD ch?t lu?ng cao. OPPO find 5 16gb l* thách th?c l?n nh?t cho các hãng di?n tho?i có thuong hi?u chua ph? bi?n d?i v?i ngu?i s? d?ng trong nu?c.- OPPO L* hãng s?n xu?t các thi?t b? nghe nhìn có ti?ng v? ch?t lu?ng, du?c dánh giá cao ? châu Âu v* B?c M?, nhung v?i linh v?c di?n tho?i di d?ng v* nh?t l* ? th? tru?ng Vi?t Nam, Hãng Oppo v?n l* m?t cái tên m?i v* chua du?c nhi?u ngu?i s? d?ng bi?t d?n.- Di?n tho?i OPPO Find 5 16gb l* smartphone d?u tiên c?a hãng Oppo trình l*ng ? Vi?t Nam, OPPO find 5 16gb dã t?o du?c thi?n c?m v? thi?t k?, di kèm trang b? h?p d?n nhu m*n hình Full HD 5 inch v* máy ?nh 13 megapixel. Nhung giá bán m?i l* di?u gây chú ý nh?t ? phiên b?n n*y khi v?a du?c tung ra th? tru?ng v?i giá 9.990.000 d?ng, th?p hon kho?ng 30% so v?i các di?n tho?i s? d?ng Android cùng c?u hình ph?n c?ng v* ngang t?m nhu HTC Butterfly hay Sony Xperia.Thi?t k? c?a smartphone OPPO find 5 16gb- Smartphone OPPO Find 5 16gb du?c thi?t k? d?p, tinh t? nhung cung khi?n ngu?i s? d?ng liên tu?ng t?i thi?t k? c?a dòng Xperia c?a Sony.- Di?n tho?i OPPO find 5 có thi?t k? don gi?n nhung d?p, h?p d?n v* tinh t? l* nh?ng c?m nh?n d?u tiên khi ngu?i dùng nhìn th?y em nó. nhìn lu?t qua, không *t ngu?i s? có liên tu?ng chi?c di?n tho?i c?a Oppo có thi?t k? tuong t? dòng smartphone Xperia nam ngoái c?a Sony, nhu Xperia S hay Xperia P. Nhung khi chú ý hon, chúng ta có th? nh?n th?y s? khác bi?t gi?a các smartphone n*y n?m ? dãy ph*m c?m ?ng, các c?nh vi?n hay m?t lung.- OPPO Find 5 16gb du?c thi?t k? nguyên kh?i v?i m*n hình den bóng ? m?t tru?c, không có logo nh* s?n xu?t. Pin du?c g?n li?n v*o thân máy, nguyên kh?i, khe c?m microSIM n?m ? c?nh trái, find way ch? s? d?ng b? nh? trong v* không h? tr? khe c?m th? m? r?ng.- OPPO Find 5 16gb có m*n hình 5 inch nhung v?i vi?n m*n hình m?ng c?ng ph?n duôi bên du?i m*n hình hoi d*i ra khi?n cho Di?n tho?i Find 5 16gb trông khá thon v* g?n, không b? quá to nhu Samsung Galaxy Note hay Samsung Galaxy Note II, ho?c Xperia Z. Ba ph*m c?m ?ng du?c d?t chìm ngay trong m?t k*nh den c?a m*n hình.- Smartphone OPPO Find 5 m?ng v?i các vi?n du?c l*m ph?ng. C?nh ph?i l* ph*m tang g??m âm lu?ng, d?nh máy l* gi?c tai nghe 3,5 mm trong khi c?ng microUSB du?c d?t ? c?nh du?i cùng. Riêng ph*m ngu?n l?i có v? tr* khá ngu?c tay, n?m ? c?nh trái nên t? ra hoi khó b?m.- M?t sau c?a Di?n tho?i OPPO Find 5 du?c thi?t k? khá cham chút, dù không có nhi?u chi ti?t ph?c t?p. C?m máy ?nh 13 megapixel cùng dèn flash n?m ? ch*nh gi?a, sát vi?n trên v?i m?t m?t kim lo?i nh? b?o v?, giúp ch?ng xu?c máy ?nh khi d?t n?m trên m?t ph?ng. Loa ngo*i du?c d?t ? m?t lung, thi?t k? d?ng các ch?m nh?, du?c khoan tr?c ti?p v*o m?t lung khá c?n th?n v* d?u.- M?t chi ti?t nh? khá thú v? l* logo Oppo ? m?t lung l?i du?c in d?c theo lung máy thay vì n?m ngang nhu nhi?u hãng s?n xu?t khác. Di?u n*y khi?n không *t ngu?i nh?m tu?ng tên c?a nh* s?n xu?t di?n tho?i OPPO Find 5 l* Oddo thay vì Oppo. M?t sau c?a s?n ph?m l* l?p v? Polycarbonate son nh?n, có kh? nang ch?ng xu?c v* ch?ng bám b?n t?t, n?u có cung d? lau s?ch v?i khan u?t m?m.- V?i thi?t k? ph?n lung hoi u?n cong, OPPO find 5 16gb có d? m?ng v?a ph?i mang l?i c?m giác c?m khá tho?i mái, d? ch?u v* ch?c hon so v?i Xperia Z. Tr?ng lu?ng c?a smartphone OPPO Find 5 16gb n?ng t?i 165 gram khi?n cho Find 5 khá d?m tay, t?o c?m giác ch?n ch?n nhung n?u dùng b?ng m?t tay d? ch?p hình, hay s? d?ng trong khi n?m s? t? ra khá m?i v* b?n c?n c?n th?n d? tránh l*m roi.- Hãng OPPO l* nh* s?n xu?t n?i ti?ng c?a các thi?t b? nghe nhìn nhu d?u dia DVD v* Blu-ray nên vì th? di?n tho?i Oppo Find 5 16gb du?c cham chút d?c bi?t v*o m*n hình v* kh? nang hi?n th?. Dây l* di?n tho?i có m*n hình thu?c h*ng t?t nh?t trên th? tru?ng, ? c? d? nét l?n kh? nang tái hi?n m*u s?c, góc nhìn, d? tuong ph?n. Nhi?u trang công ngh? trên th? gi?i cung cùng chung quan di?m n*y.- Hãng Oppo cho hay, chi?c di?n tho?i Full HD 5 inch c?a mình s? h?u m*n hình công ngh? OGS c?a Hitachi. V? b?n ch?t l* s? d?ng t?m n?n LCD LED IPS, v?i vi?c k?t h?p chung t?m n?n hi?n th? v* l?p c?m ?ng v*o l*m m?t. Di?u n*y khi?n cho m*n hình c?a di?n tho?i OPPO Find 5 trông khá n?i, gi?ng nhu One X+ hay Butterfly c?a HTC. Góc nhìn r?ng, giúp cho m*u s?c v* hình ?nh hi?n th? rõ nét ngay c? ? góc nhìn nghiêng lên t?i 160 hay 170 d?.- M*n hình c?a smartphone OPPO Find 5 cho m*u s?c hi?n th? trung th?c, th? hi?n gam m*u trung t*nh gi?ng nhu m*n hình Retina trên iPhone hay S-LCD c?a HTC Butterfly, không b? r?c r? quá nhu m*n hình trên Xperia Z. M*n hình hi?n th? ngo*i tr?i sáng khá t?t, tuy nhiên, kh? nang t? d?ng di?u ch?nh ánh sáng n?n c?a chú d? còn ch?m v* dôi lúc chua theo k?p du?c môi tru?ng xung quanh.- V?i m?t d? di?m ?nh 441 ppi, M*n hình c?a di?n tho?i Oppo Find 5 cho hình ?nh r?t m?n m*ng s?c nét. N?u b?n l* ngu?i mu?n s? h?u m?t chi?c di?n tho?i có m*n hình d?p, th*ch duy?t ?nh, xem phim trên smartphone thì OPPO Find 5 16gb l* s?n ph?m khó có th? b? qua.Giao di?n v* t*nh nang c?a di?n tho?i OPPO find 5 16gb- Smartphone OPPO Find 5 16gb ch?y h? di?u h*nh Android 4.1 Jelly Bean gi?ng nhu Samsung, HTC, hay Sony..., Nhung Oppo l?i trang b? cho di?n tho?i c?a mình giao di?n riêng v* khác bi?t b?n g?c c?a Google. Tuy nhiên, n?u so v?i TimeScape c?a Sony hay Sense c?a HTC thì giao di?n c?a Find 5 t? ra y?u th? hon.- Các icon du?c l*m l?n, d? h?a v* ph?i m*u don gi?n, *t hi?u ?ng khi?n cho m*n hình trông h?p l?i, kém sang tr?ng, tinh t?. Trong khi các widget cung du?c thi?t k? t?o c?m giác hoi m*u mè, chua h?p d?n. L?i khuyên dua ra l* ngu?i dùng hãy s? d?ng các giao di?n t? c*i thêm nhu Nova Laucher... d? l*m cho máy tr? nên h?p d?n hon, cung nhu t?n d?ng du?c d? l?n c?a m*n hình 5 inch v* ch?t lu?ng hi?n th? t?t.- Bù l?i, giao di?n g?c c?a smartphone OPPO Find 5 l?i có cách trình b*y don gi?n v* khoa h?c, l*m các thao tác s? d?ng c?a ngu?i dùng d? hon. Các icon ?ng d?ng có th? gom l?i th*nh Folder, thanh Notification h? tr? ti?n *ch t?t m? nhanh các c*i d?t, hi?n th? thông báo rõ r*ng. Ph?n qu?n lý da nhi?m t*ên giúp cho máy ch?y mu?t m* trên n?n h? di?u h*nh Android 4.1.1. - N?u xét v? giá bán v* hi?u nang, thì smartphone Oppo Find 5 l* chi?c di?n tho?i t?t v* h?p d?n, có th? dáp ?ng d?y d? nhu c?u cao c?p c?a ngu?i dùng nhung s? ti?n b? ra l?i r?t h?p lý.- Th?i lu?ng pin l* m?t di?m dáng du?c khen ng?i cho smartphone Oppo Find 5 16gb dù chua t?o du?c ?n tu?ng m?nh nhu Xperia Z. OPPO Find 5 s? h?u pin có dung lu?ng 2.500 mAh. V?i ch? d? thi?t l?p d? sáng m*n hình t? d?ng, s? d?ng m?t t*i kho?n Gmail, m?t t*i kho?n Exchange d?u ? d?ng Push cung nhu d?ng b? các t*i kho?n m?ng xã h?i nhu Facebook, Zalo, Line, Whatsapp, Smartphone OPPO Find 5 cho phép ho?t d?ng tho?i mái t? 7 gi? sáng cho t?i 10 gi? t?i, tr?n m?t ng*y s? d?ng dù Find 5 du?c thi?t l?p ? ch? d? m?ng 3G/WCDMA cùng Wi-Fi luôn m?. V?i nhu c?u s? d?ng *t hon v* dua ra các thi?t l?p di?u ch?nh v? k?t n?i, th?i lu?ng pin c?a smartphone OPPO Find 5 có th? d?t du?c kho?ng 1,5 ng*y s? d?ng.- M?t di?m dáng chú ý khác, l* khi s? d?ng liên t?c, d?c bi?t dùng k?t n?i 3G, Smartphone OPPO Find 5 16gb t? ra khá nóng ? ph?n m?t sau, m?t ph?n ? m?t tru?c. Tuy nhiên, nhi?t d? cao không d?n m?c b?t thu?ng, ph?n nóng cung không gây ?nh huong nhi?u d?n v? tr* c?m v* s? d?ng nên có th? ch?p nh?n du?c.- Dánh giá m?t cách t?ng th?, Smartphone OPPO Find 5 16gb l* m?t trong nh?ng chi?c smartphone t?t khi s? h?u c?u hình m?nh, m*n hình l?n 5 inch Full HD t?t v* d?c bi?t l* m?c giá ch*nh hãng có ph?n gây 's?c'. N?u so v?i các d?i th? ngang t?m cùng c?u hình. Khó khan l?n nh?t c?a smartphone OPPO Find 5 16gb ch*nh l* vi?c t?i t? m?t thuong hi?u m?i m? v* chua ph? bi?n.--------------------------------------------------------------------------------------------Hãy g?i cho chúng tôi d? du?c tu v?n mi?n ph*:Tiencuongmobile - Smartphone giá r?D?a ch? : 147 Thái H* - D?ng Da - H* N?iPhone : 04.35112088Fax : 04.35375079Kinh doanh: 0903297949

 4. Sponsored Links

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •  
Share |