chung cu phuc thinh, phuc thinh tower, ban chung cu phuc thinh, chung cu phc th?nh, phc th?nh tower, bn chung cu phc th?nh, chung cu phuc thinh, phuc thinh tower, ban chung cu phuc thinh, chung cu phc th?nh, phc th?nh tower, bn chung cu phc th?nhchung cu phuc thinh, phuc thinh tower, ban chung cu phuc thinh, chung cu phc th?nh, phc th?nh tower, bn chung cu phc th?nh, chung cu phuc thinh, phuc thinh tower, ban chung cu phuc thinh, chung cu phc th?nh, phc th?nh tower, bn chung cu ph L? c?t nc 15/5- Phc Th?nh Tower- Gi t?t T?ng quan v? d? n PHC TH?NH TOWER M?t chung cu c ti?n d? t?t nh?t hi?n nay, gi c? ph?i chang, ph h?p v?i da s? ngu?i dn c nhu c?u c?n nh ? th?t s?. Chung cu Phc Th?nh thu?c d? n Tn Ty D, n?m ngay m?t du?ng 32, cch DHCN 2km, cch C?u Gi?y ch? 15 pht ch?y xe. Ch? d?u tu: Cng ty c? ph?n d?u tu H?i Pht D?i di?n bn hng: Cng ty CP DV v D?a ?c D?t Xanh Mi?n B?c => Chi?t kh?u 5% t?ng gi tr? h?p d?ng cho khch hng thanh ton ngay 100% gi tr? can h?. Cc lo?i di?n tch: 53 - 54 - 55 - 64 - 79 - 82 - 92m2 Thi?t k?: 2 - 3 phng ng?, 2 VS, 1 khch, 1 b?p Gi bn: Ch? t? 720 tr/can Ta nh g?m 25 t?ng v?i 2 t?ng h?m v 3 sn trung tm thuong m?i, l m?t qu?n th? cc cng trnh d?ng b?, bao g?m trung tm thu?ng m?i d?ch v? van phng, nh ? th?p t?ng v chung cu. Hi?n d? n dang chu?n b? c?t nc. Bn giao d? ki?n vo 31/03/2014. Php l: Vo tn h?p d?ng mua bn Ti?n d? thay d? m?i nh?t: D?t 01: 40% gi tr? can h? ngay sau khi k h?p d?ng D?t 02: 15% c?t nc 15/5 D?t 03: 15% (30/8) D?t 04: 30% Bn giao nh + 2% ph b?o tr H? tr? t?i 70% gi tr? can h? v?i li su?t uu di nh?t trn th? tru?ng. Hy lin h? ngay v?i chng ti d? du?c tu v?n t?t nh?t, c xe dua khch hng tham quan d? n hng ngy k? c? th? 7, ch? nh?t, ngy l?.
Qu khch tm hi?u d? n xin vui lng lin h?: 098 33 26 453 chung cu phuc thinh, phuc thinh tower, ban chung cu phuc thinh, chung cu phc th?nh, phc th?nh tower, bn chung cu phc th?nh, chung cu phuc thinh, phuc thinh tower, ban chung cu phuc thinh, chung cu phc th?nh, phc th?nh tower, bn chung cu phc th?nhchung cu phuc thinh, phuc thinh tower, ban chung cu phuc thinh, chung cu phc th?nh, phc th?nh tower, bn chung cu phc th?nh, chung cu phuc thinh, phuc thinh tower, ban chung cu phuc thinh, chung cu phc th?nh, phc th?nh tower, bn chung cu ph