Please visit our sponsors

Rolclub does not endorse ads. Please see our disclaimer.
Results 1 to 2 of 2
 1. #1
  Junior Member
  Join Date
  Jan 2013
  Posts
  20
  Feedback Score
  0
  Thanks
  0
  Thanked 0 Times in 0 Posts

  Default B#7897;t dinh d#432;#7905;ng gi#7843;m c�n cambridge diet - 0986699559  [ VUI L�NG #272;#258;NG K� #272;#7874; TH#7844;Y #272;#431;#7906;C LINK - NH#7844;N V�O #272;�Y #272;#7874; #272;#258;NG K�...] s  Dinh d#432;#7905;ng si�u gi#7843;m c�n-Cambridge Diet c#7911;a Anh

  Th�ng tin chi ti#7871;t:

  � SP Do Gi�o s#432;, Dr. Alan Howard nghi�n c#7913;u t#7915; n#259;m 1960

  � Th#7917; nghi#7879;m th#7901;i gian d�i (1970) t#7841;i BV West Middle c#7911;a Anh

  v#7899;i h�ng tr#259;m b#7879;nh nh�n kh�ng th#7845;y t�c d#7909;ng ph#7909; l#7899;n n�o!

  � Cung c#7845;p t#7915; n#259;m 1984

  � 26 n#432;#7899;c (ch�u �: 12 n#432;#7899;c)

  � Tr�n 20 tri#7879;u ng#432;#7901;i d�ng th�nh c�ng

  � Th#7913;c #259;n ki�ng c� h�m l#432;#7907;ng Calorie r#7845;t th#7845;p (VLCD): Nghi�n c#7913;u, th#7917; nghi#7879;m l�m s�ng t#7841;i 1970 t#7841;i B#7879;nh vi#7879;n West Middle***

  � M#7895;i g�i cung c#7845;p 136 Kcal ch#7913;a carbohydrate, #273;#7841;m, ch#7845;t b�o v� ch#7845;t x#417;, v� 30 d#432;#7905;ng ch#7845;t ch�nh y#7871;u kh�c

  � Th#7913;c #259;n ho�n ch#7881;nh: #272;� #273;#432;#7907;c h�ng tri#7879;u ng#432;#7901;i d�ng tr�n th#7871; gi#7899;i.

  � #272;#7883;nh ch�nh x�c h�m l#432;#7907;ng calo, c�c ch#7845;t dinh d#432;#7905;ng, vi ch#7845;t dinh d#432;#7905;ng

  � Tr�nh #273;#432;#7907;c thi#7871;u h#7909;t trung tam bao hanh tivi jvc tai tphcm c�c ch#7845;t do #259;n ki�ng < 1200 kcal/ng�y

  � Kh�ng c#7847;n t�nh to�n c�n #273;o c�c ch#7845;t, d#7877; d�ng, d#7877; tu�n th#7911;

  � Thay #273;#7893;i th�i quen #259;n u#7889;ng trong m#7897;t giai #273;o#7841;n

  T�c #273;#7897;ng v� hi#7879;u qu#7843; s#7843;n ph#7849;m:

  � H�m l#432;#7907;ng carbohydrate th#7845;p

  � #272;#7889;t m#7905;

  � Chuy#7875;n h�a xeton v� gi#7843;m trung tam bao hanh tivi jvc tai tphcm c�c c#417;n #273;�i b#7909;ng

  � N#259;ng l#432;#7907;ng n#7841;p v�o < N#259;ng l#432;#7907;ng ti�u hao

  � L#432;#7907;ng carbohydrates, #273;#7841;m v� ch#7845;t b�o, vi kho�ng v#7915;a #273;#7911; nhu c#7847;u h�ng ng�y

  � Trong 1 v�i ng�y #273;#7847;u: Ch#7881; v#7899;I 408 Kcal t#7915; s#7843;n ph#7849;m Cambridge Diet, c#417; th#7875; s#7869; l#7845;y n#259;ng l#432;#7907;ng t#7915; glycogen trong gan v� c#417;

  � M#7897;t v�i ng�y ti#7871;p theo: Khi l#432;#7907;ng glycogen #273;#7875; d�nh #273;#432;#7907;c s#7917; d#7909;ng h#7871;t, c#417; th#7875; chuy#7875;n sang l#7845;y n#259;ng l#432;#7907;ng t#7915; l#432;#7907;ng m#7905; d#7921; tr#7919;

  Nh#7919;ng ng#432;#7901;i kh�ng th�ch h#7907;p v#7899;i 'ngu#7891;n dinh d#432;#7905;ng duy nh#7845;t'

  � Thai ph#7909; v� ph#7909; n#7919; #273;ang cho con b�

  trung tam bao hanh tivi sony tai tphcm Tr#7867; em d#432;#7899;i 14 tu#7893;i

  � Ng#432;#7901;i b#7883; ti#7875;u #273;#432;#7901;ng

  � B#7883; #273;au tim hay #273;#7897;t qu#7925; trong v�ng 3 th�ng g#7847;n nh#7845;t

  � B#7879;nh th#7853;n hay #273;au gan n#7863;ng

  � V#7915;a m#7899;i m#7893; hay tai n#7841;n tr#7847;m tr#7885;ng trong 3 th�ng g#7847;n nh#7845;t

  � Suy nh#432;#7907;c nghi�m tr#7885;ng

  � Ch#7913;ng bi#7871;ng #259;n hay h�u #259;n th#7875; th#7847;n kinh

  Ch#7889;ng ch#7881; #273;#7883;nh v� t#432;#417;ng t�c s#7843;n ph#7849;m:

  � Kh�ng! N#7871;u b#7841;n theo #273;�ng c�c ch#7881; d#7851;n v� u#7889;ng #273;#7911; n#432;#7899;c.

  � M#7897;t s#7889; nh#7887; c� th#7875; g#7863;p ph#7843;i nh#7919;ng ph#7843;n #7913;ng ngo#7841;i � t#7841;m th#7901;i  H#432;#7899;ng d#7851;n s#7917; d#7909;ng:

  � trung tam bao hanh tivi sony tai tphcm Quy c�ch #273;�ng g�i: 21 g�i/h#7897;p

  � M#7895;i g�i t#432;#417;ng #7913;ng m#7897;t b#7919;a #259;n trong ng�y

  � C�ch d�ng: 2 - 3 g�i/ng�y (M#7897;t g�i pha v#7899;i 227ml n#432;#7899;c n�ng ho#7863;c l#7841;nh, khu#7845;y #273;#7873;u sau #273;� u#7889;ng)  [ VUI L�NG #272;#258;NG K� #272;#7874; TH#7844;Y #272;#431;#7906;C LINK - NH#7844;N V�O #272;�Y #272;#7874; #272;#258;NG trung tam bao hanh tivi tcl tai tphcm K�...], [ VUI L�NG #272;#258;NG K� #272;#7874; TH#7844;Y #272;#431;#7906;C LINK - NH#7844;N V�O #272;�Y #272;#7874; #272;#258;NG K�...], [ VUI L�NG #272;#258;NG K� #272;#7874; TH#7844;Y #272;#431;#7906;C LINK - NH#7844;N V�O #272;�Y #272;#7874; #272;#258;NG K�...], [ VUI L�NG #272;#258;NG K� #272;#7874; TH#7844;Y #272;#431;#7906;C LINK - NH#7844;N V�O #272;�Y #272;#7874; #272;#258;NG K�...], [ VUI L�NG #272;#258;NG K� #272;#7874; TH#7844;Y #272;#431;#7906;C LINK - NH#7844;N V�O #272;�Y #272;#7874; #272;#258;NG K�...], [ VUI L�NG #272;#258;NG K� #272;#7874; TH#7844;Y #272;#431;#7906;C LINK - NH#7844;N V�O #272;�Y #272;#7874; #272;#258;NG K�...], [ VUI L�NG #272;#258;NG K� #272;#7874; TH#7844;Y #272;#431;#7906;C LINK - NH#7844;N V�O #272;�Y #272;#7874; #272;#258;NG K�...]  [ VUI L�NG #272;#258;NG K� #272;#7874; TH#7844;Y #272;#431;#7906;C LINK - NH#7844;N V�O #272;�Y #272;#7874; #272;#258;NG K�...]  3X Slimming Power (L#7885; 60 vi�n - Xu#7845;t x#7913; Nh#7853;t B#7843;n) Thu#7889;c gi#7843;m c�n "3X Slimming Power" #273;#432;#7907;c chi#7871;t xu#7845;t 100% t#7915; n#7845;m Linh Chi #273;#432;#7907;c s#7843;n xu#7845;t t#7841;i Nh#7853;t #273;� #273;#432;#7907;c s#7917; d#7909;ng ph#7893; bi#7871;n t#7841;i M#7929; nhi#7873;u n#432;#7899;c kh�c gi�p b#7841;n c� #273;#432;#7907;c c#417; th#7875; l� t#432;#7903;ng trung tam bao hanh tivi tcl tai tphcm nh#432; mong mu#7889;n trong th#7901;i gian ng#7855;n.

  T�c d#7909;ng:

  + H#7841;n ch#7871; h#7845;p th#7909; t#7889;i #273;a ch#7845;t b�o d#432; th#7915;a trong th#7913;c #259;n

  + K�ch th�ch c#417; th#7875; #273;#7889;t ch�y l#432;#7907;ng m#7905; d#432; th#7915;a t#7841;o th�nh n#259;ng l#432;#7907;ng cho c�c ho#7841;t #273;#7897;ng c#7911;a c#417; th#7875;--> #272;�o th#7843;i #273;#7871;n 60% l#432;#7907;ng m#7905; d#432; th#7915;a trong c#417; th#7875;

  + L�m s#259;n ch#7855;c c#417; th#7875;

  Gi�p b#7841;n gi#7843;m c�n trong 1 th#7901;i gian r#7845;t ng#7855;n (3-8kg/th�ng) m� kh�ng h#7873; l�m nh#259;n da v�ng gi#7843;m m#7905; m� c#361;ng kh�ng ph#7843;i #259;n ki�ng.

  Do thu#7889;c #273;c l�m 100% = th#7843;o d#432;#7907;c n�n ko h#7873; c� t�c d#7909;ng ph#7909; (#273;i ngo�i, ti#7875;u ti#7879;n nhi#7873;u l#7847;n) nh#432; c�c lo#7841;i thu#7889;c hay tr� gi#7843;m c�n kh�c.

  B#7841;n c#361;ng kh�ng s#7907; b#7883; t#259;ng c�n tr#7903; l#7841;i khi ng#432;ng s#7917; d#7909;ng thu#7889;c. Thu#7889;c #273;#432;#7907;c nhi#7873;u ng#432;#7901;i tr�n th#7871; gi#7899;i tin d�ng v� hi#7879;u qu#7843; v� t�nh an to�n c#7911;a n�.

  Ngo�i ra, n� c�n ph�ng ch#7889;ng ung th#432;, t#259;ng s#7913;c #273;#7873; kh�ng, ch#7889;ng l�o h�a, k�o d�i tu#7893;i th#7885;, vv...

  C�ch d�ng: 3 ng�y #273;#7847;u m#7895;i ng�y u#7889;ng 1 vi�n, t#7915; ng�y th#7913; t#432; tr#7903; #273;i m#7895;i ng�y u#7889;ng 2 vi�n. U#7889;ng tr#432;#7899;c khi #259;n s�ng 30 ph�t. -----------------------------------------

  Li�n h#7879; #273;#7863;t h�ng: 0987.946.899 - 0943.703.668

  Email: [email protected]

  YM: [email protected]

  [ VUI L�NG #272;#258;NG K� #272;#7874; TH#7844;Y #272;#431;#7906;C LINK - NH#7844;N V�O #272;�Y #272;#7874; #272;#258;NG K�...]

 2. Sponsored Links
 3. #2
  Junior Member
  Join Date
  May 2015
  Posts
  3
  Feedback Score
  0
  Thanks
  0
  Thanked 0 Times in 0 Posts

  Default

  Bạn c thiết bị sử dụng mn hnh cảm ứng, LCd cao cấp. chỉ với 95k chng ti sẽ gip bạn chăm sc mn hnh thiết bị của mnh một cch tối ưu nhất  Bộ vệ sinh LCD CAO CẤP 5 mn: Gi 95k

  Lin hệ tư vấn v mua hng : 0963-299-823
  ~ tc dụng lm sạch mn hnh LCD điện thoại, my tnh bảng, tivi, laptop.... ~

  vận chuyển ton quốc theo đường bưu điện

  Xem thm tại fanpage: FB/ChamsocLCDdungcach

  bộ sản phẩm gồm:
  • bnh xịt thổi hơi mini chuyn dụng
  • cọ vệ sinh mềm
  • khăn lụa lau mn hnh ẩm
  • khăn lụa lau mn hnh kh
  • chai xịt chứa dung dịch tẩy rửa mn hnh chuyn dụng


  * lưu : sử dụng km giấy hướng dẫn sử dụng bn trong hộp để đạt hiểu quả cao nht c thể

 4. Sponsored Links

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •  
Share |