Please visit our sponsors

Rolclub does not endorse ads. Please see our disclaimer.
Results 1 to 2 of 2
 1. #1
  Junior Member
  Join Date
  Jan 2013
  Posts
  20
  Feedback Score
  0
  Thanks
  0
  Thanked 0 Times in 0 Posts

  Default B#7897;t dinh d#432;#7905;ng gi#7843;m c�n cambridge diet - 0986699559  [ VUI L�NG #272;#258;NG K� #272;#7874; TH#7844;Y #272;#431;#7906;C LINK - NH#7844;N V�O #272;�Y #272;#7874; #272;#258;NG K�...] s  Dinh d#432;#7905;ng si�u gi#7843;m c�n-Cambridge Diet c#7911;a Anh

  Th�ng tin chi ti#7871;t:

  � SP Do Gi�o s#432;, Dr. Alan Howard nghi�n c#7913;u t#7915; n#259;m 1960

  � Th#7917; nghi#7879;m th#7901;i gian d�i (1970) t#7841;i BV West Middle c#7911;a Anh

  v#7899;i h�ng tr#259;m b#7879;nh nh�n kh�ng th#7845;y t�c d#7909;ng ph#7909; l#7899;n n�o!

  � Cung c#7845;p t#7915; n#259;m 1984

  � 26 n#432;#7899;c (ch�u �: 12 n#432;#7899;c)

  � Tr�n 20 tri#7879;u ng#432;#7901;i d�ng th�nh c�ng

  � Th#7913;c #259;n ki�ng c� h�m l#432;#7907;ng Calorie r#7845;t th#7845;p (VLCD): Nghi�n c#7913;u, th#7917; nghi#7879;m l�m s�ng t#7841;i 1970 t#7841;i B#7879;nh vi#7879;n West Middle***

  � M#7895;i g�i cung c#7845;p 136 Kcal ch#7913;a carbohydrate, #273;#7841;m, ch#7845;t b�o v� ch#7845;t x#417;, v� 30 d#432;#7905;ng ch#7845;t ch�nh y#7871;u kh�c

  � Th#7913;c #259;n ho�n ch#7881;nh: #272;� #273;#432;#7907;c h�ng tri#7879;u ng#432;#7901;i d�ng tr�n th#7871; gi#7899;i.

  � #272;#7883;nh ch�nh x�c h�m l#432;#7907;ng calo, c�c ch#7845;t dinh d#432;#7905;ng, vi ch#7845;t dinh d#432;#7905;ng

  � Tr�nh #273;#432;#7907;c thi#7871;u h#7909;t trung tam bao hanh tivi lg tai tphcm c�c ch#7845;t do #259;n ki�ng < 1200 kcal/ng�y

  � Kh�ng c#7847;n t�nh to�n c�n #273;o c�c ch#7845;t, d#7877; d�ng, d#7877; tu�n th#7911;

  � Thay #273;#7893;i th�i quen #259;n u#7889;ng trong m#7897;t giai #273;o#7841;n

  T�c #273;#7897;ng v� hi#7879;u qu#7843; s#7843;n ph#7849;m:

  � H�m l#432;#7907;ng carbohydrate th#7845;p

  � #272;#7889;t m#7905;

  � Chuy#7875;n h�a xeton v� gi#7843;m trung tam bao hanh tivi lg tai tphcm c�c c#417;n #273;�i b#7909;ng

  � N#259;ng l#432;#7907;ng n#7841;p v�o < N#259;ng l#432;#7907;ng ti�u hao

  � L#432;#7907;ng carbohydrates, #273;#7841;m v� ch#7845;t b�o, vi kho�ng v#7915;a #273;#7911; nhu c#7847;u h�ng ng�y

  � Trong 1 v�i ng�y #273;#7847;u: Ch#7881; v#7899;I 408 Kcal t#7915; s#7843;n ph#7849;m Cambridge Diet, c#417; th#7875; s#7869; l#7845;y n#259;ng l#432;#7907;ng t#7915; glycogen trong gan v� c#417;

  � M#7897;t v�i ng�y ti#7871;p theo: Khi l#432;#7907;ng glycogen #273;#7875; d�nh #273;#432;#7907;c s#7917; d#7909;ng h#7871;t, c#417; th#7875; chuy#7875;n sang l#7845;y n#259;ng l#432;#7907;ng t#7915; l#432;#7907;ng m#7905; d#7921; tr#7919;

  Nh#7919;ng ng#432;#7901;i kh�ng th�ch h#7907;p v#7899;i 'ngu#7891;n dinh d#432;#7905;ng duy nh#7845;t'

  � Thai ph#7909; v� ph#7909; n#7919; #273;ang cho con b�

  trung tam bao hanh tivi panasonic tai tphcm Tr#7867; em d#432;#7899;i 14 tu#7893;i

  � Ng#432;#7901;i b#7883; ti#7875;u #273;#432;#7901;ng

  � B#7883; #273;au tim hay #273;#7897;t qu#7925; trong v�ng 3 th�ng g#7847;n nh#7845;t

  � B#7879;nh th#7853;n hay #273;au gan n#7863;ng

  � V#7915;a m#7899;i m#7893; hay tai n#7841;n tr#7847;m tr#7885;ng trong 3 th�ng g#7847;n nh#7845;t

  � Suy nh#432;#7907;c nghi�m tr#7885;ng

  � Ch#7913;ng bi#7871;ng #259;n hay h�u #259;n th#7875; th#7847;n kinh

  Ch#7889;ng ch#7881; #273;#7883;nh v� t#432;#417;ng t�c s#7843;n ph#7849;m:

  � Kh�ng! N#7871;u b#7841;n theo #273;�ng c�c ch#7881; d#7851;n v� u#7889;ng #273;#7911; n#432;#7899;c.

  � M#7897;t s#7889; nh#7887; c� th#7875; g#7863;p ph#7843;i nh#7919;ng ph#7843;n #7913;ng ngo#7841;i � t#7841;m th#7901;i  H#432;#7899;ng d#7851;n s#7917; d#7909;ng:

  � trung tam bao hanh tivi panasonic tai tphcm Quy c�ch #273;�ng g�i: 21 g�i/h#7897;p

  � M#7895;i g�i t#432;#417;ng #7913;ng m#7897;t b#7919;a #259;n trong ng�y

  � C�ch d�ng: 2 - 3 g�i/ng�y (M#7897;t g�i pha v#7899;i 227ml n#432;#7899;c n�ng ho#7863;c l#7841;nh, khu#7845;y #273;#7873;u sau #273;� u#7889;ng)  [ VUI L�NG #272;#258;NG K� #272;#7874; TH#7844;Y #272;#431;#7906;C LINK - NH#7844;N V�O #272;�Y #272;#7874; trung tam bao hanh tivi sharp tai tphcm #272;#258;NG K�...], [ VUI L�NG #272;#258;NG K� #272;#7874; TH#7844;Y #272;#431;#7906;C LINK - NH#7844;N V�O #272;�Y #272;#7874; #272;#258;NG K�...], [ VUI L�NG #272;#258;NG K� #272;#7874; TH#7844;Y #272;#431;#7906;C LINK - NH#7844;N V�O #272;�Y #272;#7874; #272;#258;NG K�...], [ VUI L�NG #272;#258;NG K� #272;#7874; TH#7844;Y #272;#431;#7906;C LINK - NH#7844;N V�O #272;�Y #272;#7874; #272;#258;NG K�...], [ VUI L�NG #272;#258;NG K� #272;#7874; TH#7844;Y #272;#431;#7906;C LINK - NH#7844;N V�O #272;�Y #272;#7874; #272;#258;NG K�...], [ VUI L�NG #272;#258;NG K� #272;#7874; TH#7844;Y #272;#431;#7906;C LINK - NH#7844;N V�O #272;�Y #272;#7874; #272;#258;NG K�...], [ VUI L�NG #272;#258;NG K� #272;#7874; TH#7844;Y #272;#431;#7906;C LINK - NH#7844;N V�O #272;�Y #272;#7874; #272;#258;NG K�...]  [ VUI L�NG #272;#258;NG K� #272;#7874; TH#7844;Y #272;#431;#7906;C LINK - NH#7844;N V�O #272;�Y #272;#7874; #272;#258;NG K�...]  3X Slimming Power (L#7885; 60 vi�n - Xu#7845;t x#7913; Nh#7853;t B#7843;n) Thu#7889;c gi#7843;m c�n "3X Slimming Power" #273;#432;#7907;c chi#7871;t xu#7845;t 100% t#7915; n#7845;m Linh Chi #273;#432;#7907;c s#7843;n xu#7845;t t#7841;i Nh#7853;t #273;� #273;#432;#7907;c s#7917; d#7909;ng ph#7893; bi#7871;n t#7841;i M#7929; nhi#7873;u n#432;#7899;c kh�c gi�p b#7841;n c� #273;#432;#7907;c c#417; th#7875; l� t#432;#7903;ng trung tam bao hanh tivi sharp tai tphcm nh#432; mong mu#7889;n trong th#7901;i gian ng#7855;n.

  T�c d#7909;ng:

  + H#7841;n ch#7871; h#7845;p th#7909; t#7889;i #273;a ch#7845;t b�o d#432; th#7915;a trong th#7913;c #259;n

  + K�ch th�ch c#417; th#7875; #273;#7889;t ch�y l#432;#7907;ng m#7905; d#432; th#7915;a t#7841;o th�nh n#259;ng l#432;#7907;ng cho c�c ho#7841;t #273;#7897;ng c#7911;a c#417; th#7875;--> #272;�o th#7843;i #273;#7871;n 60% l#432;#7907;ng m#7905; d#432; th#7915;a trong c#417; th#7875;

  + L�m s#259;n ch#7855;c c#417; th#7875;

  Gi�p b#7841;n gi#7843;m c�n trong 1 th#7901;i gian r#7845;t ng#7855;n (3-8kg/th�ng) m� kh�ng h#7873; l�m nh#259;n da v�ng gi#7843;m m#7905; m� c#361;ng kh�ng ph#7843;i #259;n ki�ng.

  Do thu#7889;c #273;c l�m 100% = th#7843;o d#432;#7907;c n�n ko h#7873; c� t�c d#7909;ng ph#7909; (#273;i ngo�i, ti#7875;u ti#7879;n nhi#7873;u l#7847;n) nh#432; c�c lo#7841;i thu#7889;c hay tr� gi#7843;m c�n kh�c.

  B#7841;n c#361;ng kh�ng s#7907; b#7883; t#259;ng c�n tr#7903; l#7841;i khi ng#432;ng s#7917; d#7909;ng thu#7889;c. Thu#7889;c #273;#432;#7907;c nhi#7873;u ng#432;#7901;i tr�n th#7871; gi#7899;i tin d�ng v� hi#7879;u qu#7843; v� t�nh an to�n c#7911;a n�.

  Ngo�i ra, n� c�n ph�ng ch#7889;ng ung th#432;, t#259;ng s#7913;c #273;#7873; kh�ng, ch#7889;ng l�o h�a, k�o d�i tu#7893;i th#7885;, vv...

  C�ch d�ng: 3 ng�y #273;#7847;u m#7895;i ng�y u#7889;ng 1 vi�n, t#7915; ng�y th#7913; t#432; tr#7903; #273;i m#7895;i ng�y u#7889;ng 2 vi�n. U#7889;ng tr#432;#7899;c khi #259;n s�ng 30 ph�t. -----------------------------------------

  Li�n h#7879; #273;#7863;t h�ng: 0987.946.899 - 0943.703.668

  Email: [email protected]

  YM: [email protected]

  [ VUI L�NG #272;#258;NG K� #272;#7874; TH#7844;Y #272;#431;#7906;C LINK - NH#7844;N V�O #272;�Y #272;#7874; #272;#258;NG K�...]

 2. Sponsored Links
 3. #2
  Member
  Join Date
  Feb 2013
  Location
  Hanoi
  Posts
  57
  Feedback Score
  0
  Thanks
  0
  Thanked 0 Times in 0 Posts

  Default

  D?i lý cung c?p vé máy bay - Gia HuyKÍNH G?I : QUÝ KHÁCH HÀNG CÔNG TY TNHH TM - DV - DL - XD GIAHUYD?I LÝ CUNG C?P VÉ MÁY BAY HÀNG D?U R? NH?T QU?C N?I VÀ QU?C T? T?I TP.HCM DC: 60 Út T*ch, Phu?ng 4, Qu?n Tân Bình.DT: 3 8112211 - FAX:3 8112226Email: [email protected] Website: http://giahuy-vemaybay.com. http://www.facebook.com/CongTyGiaHuyPh*a chúng tôi l* d?i lý ch*nh th?c c?a các hãng h*ng không trong v* ngo*i nu?c , chúng tôi cung c?p d?y d? các d?ch v? du l?ch : Bán vé máy bay , vé du l?ch , b?o hi?m du l?ch , d?t phòng khách s?n , các d?ch v? VISA , H? CHI?U . Phòng vé Gia Huy nh?n cung c?p vé máy bay cho các t? ch?c , t? ch?c có nhu c?u di l?i b?ng du?ng h*ng không , dáp ?ng m?i nhu c?u di l?i : Lao d?ng , tham quan , du h?c, d?nh cu , du l?ch , ch?a b?nh , nghiên c?u sinh . Hi?n t?i v* trong tuong lai , chúng tôi c?n liên k?t , h?p tác v?i các t? ch?c , cá nhân có ngu?n khách di l?i b?ng h*ng không , Gia Huy s? có ch*nh sách d?c bi?t l* chi?c kh?u hoa h?ng cao v* nhi?u khuy?n mãi . D? bi?t thêm thông tin , vui lòng truy c?p v*o trang web ch*nh c?a công ty Gia Huy . B?n có th? tham kh?o giá vé , tuy?n bay , thông tin h*ng không , bi?u ph* v* quy?n l?i c?a b?o hi?m AAA, AIG Gia Huy có g?i kèm ch*nh sách gi?m ph?n tram hoa h?ng d? các b?n tham kh?o .Hãy g?i cho chúng tôi khi các b?n có nhu c?u v* ch?c r?ng các b?n s? mua du?c vé g?c ch*nh hãng , không ph?i qua nhi?u trung gian , tránh ph?i mua vé giá cao l?i còn không du?c hu?ng d?y d? các d?ch v? khuy?n mãi c?a hãng .*T?ng phi?u mua h*ng giá tr? 50.000 D ho?c card DT DD tuong th*ch * Nhi?u uu dãi khi Qúy khách mua vé các du?ng bay QU?C T? khác- Giá vé chua bao g?m thu? v* ph* ph?c v? - M?i chi ti?t vui lòng liên h? v?i công ty , vui lòng d?t ch? v* mua vé s?m d? có giá uu dãi trên- Hãy liên h? ngay PV GIA HUY d? mua vé v?i giá t?t nh?tYahoo chat : huynhvy.giahuy , thuan.giahuy, nu0208 , loan.giahuy, anhthu.giahuy , tutrinh.giahuy, phuongkhanh.giahuy Sky chat: phungairlines , tramngochuynhPV GIA HUY r?t hân h?nh du?c ph?c v? quý khách.

 4. Sponsored Links

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •  
Share |