Nh#7919;ng chi#7871;c [ VUI L�NG #272;#258;NG K� #272;#7874; TH#7844;Y #272;#431;#7906;C LINK - NH#7844;N V�O #272;�Y #272;#7874; #272;#258;NG K�...] kh�ng ch#7881; c� m#7909;c #273;�ch che n#7855;ng, gi� m� m�u s#7855;c v� ch#7845;t li#7879;u r�m c�n c� th#7875; mang l#7841;i s#7921; sang tr#7885;ng v� qu� ph�i cho ng�i nh� c#7911;a b#7841;n.

Vi#7879;c treo r�m c#7917;a trong nh� theo phong th#7911;y nh#432; th#7871; n�o l� v#7845;n #273;#7873; #273;#7863;t ra, v#7853;y b#7841;n h�y tham kh#7843;o c�ch treo r�m c#7917;a theo phong th#7911;y d#432;#7899;i #273;�y:Treo r�m theo nguy�n t#7855;c chung nh#432; sau:

- K�o r�m m#7903; c#7843; ng�y #273;#7875; #273;�n �nh s�ng m#7863;t tr#7901;i v�o nh� trung tam bao hanh may lanh reetech tai tphcm v� thu h�t n#259;ng l#432;#7907;ng d#432;#417;ng t�ch c#7921;c.

- Gi#7919; cho r�m #273;�ng v�o ban #273;�m. T#432;#417;ng t#7921;, c#7917;a s#7893; ph#417;i ra ngo�i b�ng #273;�m b#7883; coi l� x#7845;u v#7873; m#7863;t phong th#7911;y.

- trung tam bao hanh may lanh reetech tai tphcm Thanh treo v� v�ng treo r�m n�n d�ng ch#7845;t li#7879;u t#7921; nhi�n. T#7889;t nh#7845;t l� l�m b#7857;ng g#7895;. Tr�nh l�m b#7857;ng ch#7845;t li#7879;u nh#7921;a.

- R�m ph#7843;i #273;�ng, m#7903; d#7877; d�ng.

- R�m v#7855;t sang hai b�n m� qu� m#7873;m b#7883; coi l� kh�ng t#7889;t v#7873; phong th#7911;y.

- Gi#7919; trung tam bao hanh may lanh daikin tai tphcm r�m c#7917;a s#7841;ch s#7869; #273;#7875; thu h�t kh� trong l�nh.

- Treo r�m c#7917;a ph� h#7907;p v#7899;i t#7915;ng m�a #273;#7875; c#7843;i thi#7879;n t�m tr#7841;ng c#7911;a ng#432;#7901;i s#7889;ng trong nh�. S#7917; d#7909;ng ch#7845;t li#7879;u v#7843;i n#7863;ng, m�u #7845;m cho m�a #273;�ng v� ch#7845;t li#7879;u nh#7865;, m�u s�ng cho m�a h�. Ch#7885;n s#7855;c xanh l� c�y cho m�a xu�n; #273;#7887;, v�ng v� h#7891;ng cho m�a h�; tr#7855;ng x�m v� m�u c#7911;a kim lo#7841;i cho m�a thu, xanh da tr#7901;i cho m�a #273;�ng.

- C� th#7875; s#7917; d#7909;ng m�u trung tam bao hanh may lanh daikin tai tphcm r�m #273;#7875; h#7895; trung tam bao hanh may lanh carrier tai tphcm tr#7907; cho t�ng m�u ch#7911; #273;#7841;o c#7911;a ng�i nh� ho#7863;c c#259;n ph�ng, nh#7857;m k�ch ho#7841;t n#259;ng l#432;#7907;ng t#7915;ng kh�ng gian. V� d#7909;, c� th#7875; s#7917; d#7909;ng r�m m�u h#7891;ng ho#7863;c xanh l� c�y trong ph�ng ng#7911; #273;#7875; thu h�t t�nh y�u. Nh� b#7871;p v� n#417;i vui ch#417;i n�n d�ng r�m m�u v�ng ho#7863;c cam nh#7857;m t#7841;o ra s#7921; t#432;#417;i m#7899;i v� t�i t#7841;o n#259;ng l#432;#7907;ng. M�u xanh nh#7841;t n�n d�ng cho r�m ph�ng kh�ch. R�m m�u h#7891;ng th�ch h#7907;p cho ph�ng thi#7873;n.

Ngo�i ra, h�nh d�ng r�m, m�u s#7855;c r�m #273;#432;#7907;c ch#7885;n theo h#432;#7899;ng c#361;ng l� m#7897;t nguy�n t#7855;c gi�p th�ng kh� gi#7919;a c�c ph�ng trong nh�, trong nh� v� ngo�i nh�.

- S#7917; d#7909;ng r�m c#7917;a m�u tr#7855;ng ho#7863;c m�u x�m cho c#7917;a m#7903; #7903; h#432;#7899;ng T�y v� T�y B#7855;c.

- H#432;#7899;ng trung tam bao hanh may lanh carrier tai tphcm T�y thu#7897;c h�nh Kim, ch#7885;n r�m c� d#7841;ng b�o hay th#7855;t n#417; s#7869; t#7841;o #273;#7897; v�ng, #273;i#7873;u n�y c�ng t#259;ng th�m v#432;#7907;ng kh� cho c#259;n ph�ng.

- Tr#432;#7901;ng h#7907;p c#7917;a ch�nh m#7903; v#7873; ph�a #272;�ng hay #272;�ng Nam, n�n ch#7885;n lo#7841;i r�m c� t�ng m�u xanh ho#7863;c n�u v� #273;#7875; bu�ng r#7911; t#7921; nhi�n.

- N#7871;u c#7917;a ch�nh ho#7863;c c#7917;a s#7893; tr�ng v#7873; h#432;#7899;ng Nam, T�y Nam hay #272;�ng Nam n�n ch#7885;n r�m c#7917;a c� gam m�u #273;#7887; ho#7863;c cam. R�m #273;#432;#7907;c bu�n theo d#7841;ng kh#7889;i vu�ng v#7913;c nh#432;ng m#7873;m m#7841;i, kh�ng n�n nh�n b�o theo h�nh b�n nguy#7879;t.

- Tr#432;#7901;ng h#7907;p c#7917;a m#7903; ra h#432;#7899;ng B#7855;c, n�n trang tr� r�m m�u xanh, h#432;#7899;ng n�y l� h#432;#7899;ng h�nh Th#7911;y, nh#7919;ng ki#7875;u r�m treo #7903; #273;�y n�n c� nh#7919;ng n#7871;p g#7845;p li, g#7907;i h�nh #7843;nh s�ng n#432;#7899;c, s#7869; l�m t#259;ng kh� t#7889;t cho c#259;n nh�.