Please visit our sponsors

Rolclub does not endorse ads. Please see our disclaimer.
Results 1 to 5 of 5
 1. #1
  Junior Member
  Join Date
  Feb 2013
  Posts
  21
  Feedback Score
  0
  Thanks
  0
  Thanked 0 Times in 0 Posts

  Default B#7845;t H#7911; Th#7847;n V#432;#417;ng  [ VUI L�NG #272;#258;NG K� #272;#7874; TH#7844;Y #272;#431;#7906;C LINK - NH#7844;N V�O #272;�Y #272;#7874; #272;#258;NG K�...]  T�m t#7855;t truy#7879;n:  Xuy�n su#7889;t v#361; tr#7909; h#7891;ng hoang, t#7915; thu#7903; khai thi�n l#7853;p #273;#7883;a, tr�i qua v� t#7853;n tu#7871; nguy#7879;t, d#7851;u b#7873;n v#7919;ng nh#432; thi�n #273;#7883;a non cao c#361;ng kh� tr�nh kh#7887;i b#7883; th#7901;i gian l�m cho t#7883;ch di#7879;t. Thi�n #273;#7883;a non cao v#7889;n l� v#7853;t trung tam bao hanh tu lanh lg tai tphcm v� t�nh c�n c� th#7875; b#7883; th#7901;i gian l�m cho t#7883;ch di#7879;t, hu#7889;ng h#7891; ph�m nh�n l� v#7853;t h#7919;u t�nh c� th#7845;t t�nh l#7909;c d#7909;c chi ph#7889;i, tu#7893;i trung tam bao hanh tu lanh lg tai tphcm th#7885; v� th#7871; m� c�ng th�m ng#7855;n ng#7911;i, t#7915; bao #273;#7901;i qua, c� v� s#7889; ph�m nh�n kh�ng ch#7883;u th#7887;a m�n v#7899;i tr#259;m n#259;m d#432;#417;ng th#7885;, kh�ng mu#7889;n b#7883; sinh t#7917; trung tam bao hanh tu lanh electrolux tai tphcm lu�n h#7891;i chi ph#7889;i, mu#7889;n ngh#7883;ch thi�n m� #273;i, mu#7889;n v#297;nh sinh b#7845;t di#7879;t, c�ng thi�n #273;#7883;a #273;#7891;ng th#7885;. Th#7871; nh#432;ng thi�n #273;#7841;o v� t�nh, h� c� th#7875; #273;#7875; cho ph�m nh�n #273;i ng#432;#7907;c thi�n #273;#7841;o, k#7867; n�o tr�i ngh#7883;ch, #273;#7873;u b#7883; thi�n #273;#7841;o v� t�nh h#7911;y di#7879;t. Thi�n #273;#7841;o c� n#259;ng l#7921;c #273;�ng trung tam bao hanh tu lanh electrolux tai tphcm s#7907; nh#432; v#7853;y trung tam bao hanh tu lanh electrolux tai tphcm sao, kh�ng�  Thi�n #273;#7841;o c� n#259;ng l#7921;c h#7911;y di#7879;t, duy ta b#7845;t di#7879;t, #273;�y l� B#7845;t H#7911; Th#7847;n V#432;#417;ng.  Thi�n t�i c#432;#7901;ng gi#7843; Nh#7853;m Th#432;#417;ng Khung, b�n trong tai h#7885;a v� l#7921;c b#7843;o h#7897; ng#432;#7901;i nh�, mang theo th#7853;t s�u ti#7871;c nu#7889;i c�ng kh�ng cam l�ng, tr#7885;ng sinh #273;#7871;n n#259;m n#259;m tr#432;#7899;c. Ki#7871;p tr#432;#7899;c ch#432;#7899;ng ng#7841;i v� #273;#7841;o, ph#432;#417;ng di#7879;n th�n t�nh ti#7871;c nu#7889;i, ch#7881; c� th#7875; d�ng thi#7871;t quy#7873;n c�ng nhi#7879;t huy#7871;t m#7897;t l#7847;n n#7919;a trung tam bao hanh tu lanh electrolux tai tphcm vi#7871;t l#7841;i. Con #273;#432;#7901;ng Ngh#7883;ch thi�n c#432;#7901;ng gi#7843;, ch#7881; c� th#7875; d#7921;a v�o nhi#7879;t huy#7871;t v#297;nh vi#7877;n kh�ng t#7855;t, � ch� b#7845;t t#7917; b#7845;t di#7879;t l�t #273;#432;#7901;ng!  T�c gi#7843;: L� Thi�n  Nh�m d#7883;ch: Ngh#297;a Hi#7879;p  Th#7875; lo#7841;i: Huy#7873;n Huy#7877;n  T�nh tr#7841;ng:  [ VUI L�NG #272;#258;NG K� #272;#7874; TH#7844;Y #272;#431;#7906;C LINK - NH#7844;N V�O #272;�Y #272;#7874; #272;#258;NG K�...]

  [ VUI L�NG #272;#258;NG K� #272;#7874; TH#7844;Y #272;#431;#7906;C LINK - NH#7844;N V�O #272;�Y #272;#7874; #272;#258;NG K�...]

  #272;#7841;i #272;#432;#7901;ng T#7917;u #272;#7891;

 2. Sponsored Links
 3. #2
  Junior Member
  Join Date
  Apr 2013
  Posts
  8
  Feedback Score
  0
  Thanks
  0
  Thanked 0 Times in 0 Posts

  Default

  p phụ n................. nhớ p lại nha pro, cm ơn hehehehehheeh.........

 4. #3
  Junior Member
  Join Date
  Apr 2013
  Posts
  3
  Feedback Score
  0
  Thanks
  0
  Thanked 0 Times in 0 Posts

  Default

  D?i ngu chuyên gia c?a Kent Solution v?i kinh nghi?m v* chuyên môn h*ng d?u, giúp doanh nghi?p t?o ra giá tr? v* thuong hi?u c?a mình trên th? tru?ng Internet.Khách h*ng không ph?i t?n m?t kho?n th?i gian d*i cho quá trình thi?t k? trang web, v* t?n chi ph*, nhân s? d? duy trì th?i gian sau dó, Kent Solution m? r?ng d?ch v? thi?t k? website c?a mình theo 3 bu?c, v* giúp b?n kh?i d?ng nhanh bu?c d?u tiên, v* t?p trung phát tri?n 2 bu?c ti?p sau:Bu?c 1: Web Design - Khách h*ng có th? ch?n l?a trên Template có s?n c?a Kent Solution, ho?c theo yêu c?u riêng c?a khách h*ng:Qui trình thi?t k? don gi?n g?m 4 giai do?n: "Nh?n yêu c?u c?a khách h*ng" - "Xác nh?n yêu c?u v* g?i demo" - "Ký h?p d?ng v* th?c hi?n" - "B*n giao v* thanh lý".Th?i gian th?c hi?n: T? 1 tu?n d?n 1 tháng Bu?c 2: Web Optimization - T?i uu hoá WebsiteGiai do?n n*y t?p trung v*o Marketing thuong hi?u c?a khách h*ng trên Internet. Kent Solution s? tu v?n khách h*ng l?a ch?n hình ?nh, n?i dung phù h?p v* qu?ng bá trên Internet, t?o l?i th? c?nh tranh tru?c d?i th? khác.Th?i gian th?c hi?n: T? 3 tháng d?n 6 thángBu?c 3: Web Maintance - V?n h*nh v* b?o trì WebsiteGiai do?n n*y b?t d?u khi khách h*ng dã có v? tr* trên Internet v* du?c nhi?u ngu?i bi?t d?n, Kent Solution s? tu v?n khách h*ng cách v?n h*nh, phát tri?n v* duy trì Website dúng hu?ng m* giai do?n 2 dã t?o ra.Th?i gian th?c hi?n: Su?t quãng th?i gian t?n t?i c?a WebsiteBao g?m:Mi?n ph* 01 tên mi?n qu?c t? d?ng tencongty.com (ho?c .net, .org)Mi?n ph* 01 nam luu tr? website (hosting)Mã ngu?n dã t?i uu hóa v?i máy tìm ki?mCác URL ch*nh d?u rewrite t? d?ng (VD: www.tenmien.com/muc-san-pham/ten-san-pham.htm)Tu v?n qu?ng bá web v*o GoogleThi?t k? d? h?a giao di?nL?p trình các ch?c nangHu?ng d?n, h? tr? qu?n tr? thông tin Các ch?c nang c?a gói thi?t k? website:Trang ch? Banner:Banner ch*nh ch?y ngang websiteBanner qu?ng cáo d?t hai bên trái, ph?i tùy ch?nhH? th?ng qu?n lý thay d?i c?p nh?t banner S?n ph?m:Danh m?c s?n ph?mThông tin s?n ph?m D?t h*ng:Qu?n lý don h*ngQu?n lý nhóm khách h*ngQu?n lý nhóm s?n ph?mModule s?n ph?m n?i b?tModule s?n ph?m bán ch?yCh?c nang thanh toán tr?c tuy?n ( Ngân lu?ng, B?o kim, Paypal,...)H? th?ng Coupon t*nh di?m thu?ng mua h*ngCh?c nang gi?m giá khuy?n mãi s?n ph?mTh?ng kê doanh thu h*ng tháng H? tr? tr?c tuy?n:Module h? tr? tr?c tuy?n yahoo, skype Tìm Ki?m:Form tìm ki?m s?n ph?m Liên H?:Thông tin liên h? c?a c?a h*ngForm liên h? g?i mail tr?c ti?p t? websiteT*ch h?p b?n d? google map Trang Qu?n Tr?Thông báo k?t qu? kinh doanh h*ng ng*yTrang qu?n lý s?n ph?mQu?n lý don d?t h*ngQu?n lý t*i kho?n khách h*ngGiao di?n ti?ng vi?t, d? s? d?ngM?i chi ti?t vui lòng tham kh?o thêm t?i: Kent SolutionYahoo: kentsolutionSkype: kentlong88Phone: 0936446554

 5. #4
  Junior Member
  Join Date
  Apr 2013
  Posts
  8
  Feedback Score
  0
  Thanks
  0
  Thanked 0 Times in 0 Posts

  Default

  Hotline:Mr Trầm0918 01 04 07Website:www.jeansresource.comEmail: [email protected]Yahoo: tramhtSkype: tramhtJeans Resourcel một trong những cng ty hng đầu Việt Nam chuyn sản xuất, xuất khẩu v bn bunquần o jeans xuất khẩu cao cấp. Với cng nghệ khp kn từ cắt - may - in - thu – wash v đặc biệt, cng ty lun dự trữ nguồn vải sẵn sng để thực hiện những đơn hng nhỏ với thời gian giao hng nhanh nhất.Chủng loại sản phẩm: đa dạng về mẫu m, chất liệu, kiểu dng, kiểu wash, mu wash....Cc nhn hiệu độc quyền sở hữu được thị trường rất ưa chuộng:J-STAR, RESOURCES, NINE JEANS, N9 ORIGINAL, 209 DENIM,WAXI JEANS, THAT’STYLE, YUME,DNJ, BUI YAH KAH, EASY FIT... v nhiều nhn hiệu nổi tiếng khc.Nhận đặt hng sản xuất xuất khẩu, nội địa.Bun bn sỉ v lẻ ton quốc.Số lượng hng sỉ khng giới hạn.Thời gian phục vụ linh hoạt 24/7Xin cm ơn qu vị xem thng tin.Trn trọngHotline:Mr Trầm0918 01 04 07Website:www.jeansresource.comEmail: [email protected]Yahoo: tramhtSkype: tramhtJeans Resourcel một trong những cng ty hng đầu Việt Nam chuyn sản xuất, xuất khẩu v bn bunquần o jeans xuất khẩu cao cấp. Với cng nghệ khp kn từ cắt - may - in - thu – wash v đặc biệt, cng ty lun dự trữ nguồn vải sẵn sng để thực hiện những đơn hng nhỏ với thời gian giao hng nhanh nhất.Chủng loại sản phẩm: đa dạng về mẫu m, chất liệu, kiểu dng, kiểu wash, mu wash....Cc nhn hiệu độc quyền sở hữu được thị trường rất ưa chuộng:J-STAR, RESOURCES, NINE JEANS, N9 ORIGINAL, 209 DENIM,WAXI JEANS, THAT’STYLE, YUME,DNJ, BUI YAH KAH, EASY FIT... v nhiều nhn hiệu nổi tiếng khc.Nhận đặt hng sản xuất xuất khẩu, nội địa.Bun bn sỉ v lẻ ton quốc.Số lượng hng sỉ khng giới hạn.Thời gian phục vụ linh hoạt 24/7Xin cm ơn qu vị xem thng tin.Trn trọng

 6. #5
  Senior Member
  Join Date
  Apr 2013
  Location
  https://plus.google.com/105310382320971458237/
  Posts
  109
  Feedback Score
  0
  Thanks
  0
  Thanked 0 Times in 0 Posts

  Default

  D?i lý cung c?p vé máy bay - Gia HuyKÍNH G?I : QUÝ KHÁCH HÀNG CÔNG TY TNHH TM - DV - DL - XD GIAHUYD?I LÝ CUNG C?P VÉ MÁY BAY HÀNG D?U R? NH?T QU?C N?I VÀ QU?C T? T?I TP.HCM DC: 60 Út T*ch, Phu?ng 4, Qu?n Tân Bình.DT: 3 8112211 - FAX:3 8112226Email: [email protected] Website: http://giahuy-vemaybay.com. http://www.facebook.com/CongTyGiaHuyGia Huy chúng tôi l* d?i lý ch*nh th?c c?a các hãng h*ng không trong v* ngo*i nu?c , chúng tôi cung c?p d?y d? các d?ch v? du l?ch : Bán vé máy bay , vé du l?ch , b?o hi?m du l?ch , d?t phòng khách s?n , các d?ch v? VISA , H? CHI?U . Phòng vé Gia Huy nh?n cung c?p vé máy bay cho các cái nhân , t? ch?c có nhu c?u di l?i b?ng du?ng h*ng không , dáp ?ng m?i nhu c?u di l?i : Lao d?ng , tham quan , du h?c, d?nh cu , du l?ch , ch?a b?nh , nghiên c?u sinh . Hi?n t?i v* trong tuong lai , chúng tôi c?n liên k?t , h?p tác v?i các t? ch?c , cá nhân có ngu?n khách di l?i b?ng h*ng không , Gia Huy s? có ch*nh sách d?c bi?t l* chi?c kh?u hoa h?ng cao v* nhi?u khuy?n mãi . D? bi?t thêm thông tin , vui lòng truy c?p v*o trang web ch*nh c?a công ty Gia Huy . B?n có th? tham kh?o giá vé , tuy?n bay , thông tin h*ng không , bi?u ph* v* quy?n l?i c?a b?o hi?m AAA, AIG Gia Huy có g?i kèm ch*nh sách gi?m ph?n tram hoa h?ng d? Quý Khách tham kh?o .Hãy g?i cho chúng tôi khi Quý khách có nhu c?u v* ch?c r?ng Quý khách s? mua du?c vé g?c ch*nh hãng , không ph?i qua nhi?u trung gian , tránh ph?i mua vé giá cao l?i còn không du?c hu?ng d?y d? các d?ch v? khuy?n mãi c?a hãng .*T?ng phi?u mua h*ng giá tr? 50.000 D ho?c card DT DD tuong d?ng * Nhi?u uu dãi khi Qúy khách mua vé các du?ng bay QU?C T? khác- Giá vé chua bao g?m thu? v* ph* ph?c v? - M?i chi ti?t vui lòng liên h? v?i PV GIA HUY , vui lòng d?t ch? v* mua vé s?m d? có giá uu dãi trên- Hãy liên h? ngay PV GIA HUY d? mua vé v?i giá t?t nh?tYahoo chat : huynhvy.giahuy , thuan.giahuy, nu0208 , loan.giahuy, anhthu.giahuy , tutrinh.giahuy, phuongkhanh.giahuy Sky chat: phungairlines , tramngochuynhPV GIA HUY r?t hân h?nh du?c ph?c v? quý khách.

 7. Sponsored Links

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •  
Share |