Thi?t b? chi?u b?ng tia h?ng ngo?i c?a ??c


??c tính s?n ph?m ?èn h?ng ngo?i:
Thân ?èn b?ng nh?a cao c?p ??t tiêu chu?n Châu Âu.
- Bóng ?èn Philips v? bóng ?èn ph? kim lo?i t?ng hi?u xu?t t?i 30%, tích ki?m n?ng l??ng, nâng cao hi?u qu? ?i?u tr?
- Công su?t bóng 100W
Nguyên lư c?a ?èn h?ng ngo?i v? c? b?n là s? d?ng lư li?u pháp b?ng ph??ng pháp nhi?t. S?c nóng c?a ?èn có tác d?ng gi?m ?au, ch?ng co c?ng c?; làm giăn m?ch, t?ng chuy?n hóa và dinh d??ng t?i ch?; th??ng duy tŕ chi?u ?èn trong kho?ng th?i gian 15-30 phút.
Trong quá tŕnh s? d?ng ?èn h?ng ngo?i c?n l?u ư kho?ng cách chi?u ?èn v?i vùng da ???c chi?u ? kho?ng cách v?a ph?i tránh ??ng vào ?èn ho?c ?? quá g?n có th? gây b?ng.
B?o hành thân ?èn: 24 tháng
Giá bán: 450.000 VN?
-L?y s? l??ng nhi?u vui ḷng liên h? ?? có giá ?u ?ăi
chuyên cung c?p thi?t b? y t? gia ?́nh nh?p kh?u t? Châu Âu : Máy ?o ???ng huy?t , huy?t áp các lo?i , thi?t b? ch?m sóc s?c kh?e , thi?t b? làm ??p...
Thông tin chi ti?t s?n ph?m xem t?i: http://www.thietbiyte-eu.com/Product...&ID=171&Cat=28

========= Hăy g?i ?? ???c t? v?n - Mss.H?p ? 0904 625 088=========
Công ty CP H??ng Vi?t
?C : S? 4 Tôn ??c Th?ng ? HN
?T : 0904 625 088 - 04 62 93 11 29 ( G?p H?p)
Web: http://thietbiyte-eu.com; http://tbyt.net
Y!M: kdhv56
AT 13/09/2012