Máy xông m?i h?ng cho tr? em, ng??i l?n Omron
Model: NE-C28
Hăng s?n xu?t: Omron
Xu?t x? hăng: Japan
N?i s?n xu?t: Nh?t B?n
??t tiêu chu?n: CE/ FDA / ISO
Giá bán: 880.000 VN?
B?o hành: 24 tháng

??c tính s?n ph?m máy xông m?i h?ng:

Máy xông m?i h?ng Omron NE-C801 thu?c lo?i máy nén khí không nóng, d? s? d?ng và ??m b?o v? sinh, là s?n ph?m lư t??ng cho vi?c ch?m sóc s?c kh?e gia ?́nh b?n.
Nh?, g?n, nh?, máy ch?y êm.
An toàn và d? dàng v? sinh.
Xông m?i h?ng hi?u qu?.
B? l?c có th? thay th?.
B? xông ?i kèm g?m có ?ng ng?m, ?ng m?i, m?t n? ng??i l?n, m?t n? tr? em.
Ti?n l?i cho ?i du l?ch, công tác.
Thông s? k? thu?t máy xông m?i h?ng:
Kích th??c máy: 142(r?ng) x 72 (cao) x 98 (d?y) mm
Tr?ng l??ng: 270 g
T?c ?? phun khí: 0,3 ml/phút ( theo tr?ng l??ng hao h?t ).
Dung tích c?c thu?c: 7ml
Kích th??c h?t: 3 micron
Ph? ki?n kèm theo
Túi ??ng.
5 mi?ng l?c d? pḥng
H??ng d?n s? d?ng.
?ng ng?m
M?t n? tr? em
M?t n? ng??i l?n
Các ph? ki?n khác.
Chi ti?t s?n ph?m máy xông m?i h?ng xem t?i:
http://thietbiyte-eu.com/Product.asp...&ID=343&Cat=42
====== Hăy g?i ?? ???c ph?c v? - Mss.H?p ? 0904 625 088======

Công ty CP H??ng Vi?t
?C : S? 4 Tôn ??c Th?ng ? HN
?T : 0904 625 088 - 04 62 93 11 29 ( G?p H?p)
Web: http://thietbiyte-eu.com ; http://tbyt.net
Y!M: kdhv56
AT 13/09/2012