Ch?ng nh?n h?p quy th?c an chan nuôiChung nhan hop quy thuc an chan nuoiH?p quy th?c an chan nuôiHop quy thuc an chan nuoiChung nhan phan bonCh?ng nh?n h?p quy phân bónHop quy phan bonH?p quy phân bónKh?o nghi?m phân bónKh?o nghi?m phân bónKhao nghiem phan bonKhao nghiem phan bonDánh giá s? phù h?pDanh gia su phu hopCh?ng nh?n s?n ph?mChung nhan san phamCh?ng nh?n h?p quyCh?ng nh?n h?p quyChung nhan hop quyChung nhan hop quyChung nhan hop chuanCh?ng nh?n h?p chu?nTieu chuan quy chuanTiêu chu?n quy chu?nQuy chu?nQuy chuanTiêu chu?nTiêu chu?nTieu chuanTieu chuanH?p chu?n h?p quyH?p chu?n h?p quyHop chuan hop quyHop chuan hop quyISO 22000ISO 14000ISO 9001:2008ISO 9001:2008ISOISOH?p quyH?p quyHop quyHop quyH?p chu?nH?p chu?nHop chuanHop chuanTo chuc chung nhanT? ch?c ch?ng nh?n Tr? s? Hà N?i: 0905.527089 - Tr? s? HCM: 0905.357459 - Tr? s? Dà N?ng: 0968.434199 - Tr? s? Biên Ḥa: 0905.924299 - Tr? s? DakLak: 0905.495.246. Trung tâm giám d?nh và ch?ng nh?n h?p chu?n h?p quy - VIETCERT {www.hopchuan.com.vn|www.hopchuan.vn|www.chungnhan sanpham.com|www.hopquy.com.vn|www.chungnhanhopchua n.net|www.vietcert.org|www.chungnhan.com.vn|www.ch ungnhanhopquy.net|www.hopchuanhopquy.net|www.hopch uansanpham.com|www.hopquysanpham.com|www.hopquy.vn } {www.hopchuanhopquy.net|www.hopchuansanpham.com|ww w.hopquysanpham.com|www.vietcert.org|www.chungnhan .com.vn|www.hopchuan.com.vn|www.hopchuan.vn|www.ch ungnhansanpham.com|www.hopquy.com.vn|www.chungnhan hopchuan.net|www.chungnhanhopquy.net|www.hopquy.vn } {www.vietcert.org|www.chungnhan.com.vn|www.hopchua n.com.vn|www.hopchuan.vn|www.chungnhansanpham.com| www.hopquy.com.vn|www.chungnhanhopchuan.net|www.ch ungnhanhopquy.net|www.hopchuanhopquy.net|www.hopch uansanpham.com|www.hopquysanpham.com|www.hopquy.vn } Website: Yahoo: hopchuanhopquy Skype : hopchuanhopquy Email: [email protected] Mobi.: 0905 357 459 Ph?m Minh Ti?n - Giám d?c kinh doanh Trung tâm Giám d?nh và Ch?ng nh?n h?p chu?n h?p quy - Vietcert ------------------------------------------------------------------------------------------------ Best regards, Trân tr?ng cám on. Vietcert hy v?ng có co h?i du?c cung c?p d?ch v? ch?ng nh?n s?n ph?m d?n Quư {Khách hàng|Công ty|Don v?}. Các don v? có nhu c?u tu v?n và dánh giá ch?ng nh?n h?p chu?n, h?p quy s?n ph?m ho?c mu?n bi?t thêm thông tin xin vui ḷng liên h? theo d?a ch? cu?i thu ho?c truy c?p vào website: {www.vietcert.org|www.chungnhan.com.vn|www.hopchua n.com.vn|www.hopchuan.vn|www.chungnhansanpham.com| www.hopquy.com.vn|www.chungnhanhopchuan.net|www.ch ungnhanhopquy.net|www.hopchuanhopquy.net|www.hopch uansanpham.com|www.hopquysanpham.com|www.hopquy.vn } Ba?n co? ca?c thu? tu?c qua?n ly? châ?t luo?ng cu?a qua? tri`nh sa?n xuâ?t mô?t ca?ch hiê?u qua? chua? Ha~y dê? chu?ng tôi cu`ng vo?i ba?n xem qua ca?c thu? tu?c na`y dê? xem liê?u co? gi` ca?i tiê?n duo?c không. Vietcert huo?ng dâ~n ba?n qua? tri`nh lu?a cho?n ca?c quy ta?c va` quy di?nh liên quan dê?n sa?n phâ?m cu?a ba?n, gô`m ca?c tiêu chuâ?n va` quy ca?ch liên quan ma` ba?n pha?i co? ba`ng chu?ng vê` su? phu` ho?p. Chu?ng tôi co? thê? tiê?n ha`nh kiê?m tra hoa?c giu?p ba?n ti`m kiê?m ca?c pho`ng thi? nghiê?m phu` ho?p. Khi ba?n da~ sa~n sa`ng dê? tri`nh ca?c ta`i liê?u vê` su? phu` ho?p cu?a ba?n, chu?ng tôi se~ kiê?m tra theo mô?t ca?ch chuyên nghiê?p va` co? hê? thô?ng. Diê`u chung nhâ?t dô?i vo?i hâ`u hê?t ca?c quy di?nh va` quy ta?c na`y la` co? mô?t yêu câ`u vê` viê?c mô?t tô? chu?c dô?c lâ?p se~ kiê?m tra sa?n phâ?m va` dua ra mô?t tuyên bô? vê` su? phu` ho?p cu?a sa?n phâ?m. Quy di?nh na`y thuo`ng duo?c nha?c dê?n ba`ng tu` Chu?ng nhâ?n Sa?n phâ?m. Ca?c quy ta?c va` quy di?nh co? thê? xuâ?t pha?t tu` mô?t co quan chi?nh quyê`n, mô?t tô? chu?c lo?i i?ch, hoa?c mô?t tô? chu?c dô?c lâ?p danh tiê?ng. Co? nhiê`u vi? du? co? thê? dua ra dê~ da`ng o? bâ?t ky` khu vu?c/lu?c di?a na`o trên tra?i dâ?t vê` ca?c quy di?nh nhu vâ?y. Thâ?t may cho nguo`i su? du?ng sa?n phâ?m tru?c tiê?p, hâ`u hê?t ca?c sa?n phâ?m dê`u pha?i tuân thu? ca?c quy di?nh va` quy ta?c duo?c da?t ra dê? dô?i pho? ca?c ru?i ro na`y va` buô?c nhà s?n xu?t pha?i da?m ba?o sa?n phâ?m an toa`n. Diê`u gi` xa?y ra nê?u bô? nguô`n du`ng cho ma?y ti?nh xa?ch tay cu?a ba?n tu? dung bô?c cha?y, dô` choi ba`ng gô~ ma` con cái nha` ba?n thi?ch ga?m trong miê?ng la?i co? dô?c, ma?y xe?n cây cha?y diê?n bô~ng nhiên ca?t va`o ngo?n tay ba?n, hoa?c câ`u thang ma?y roi tu? do?? Trong mô?t thê? gio?i hiê?n da?i, con nguo`i bi? vây quanh bo?i ca?c sa?n phâ?m. Ca?c sa?n phâ?m thi` hâ`u hê?t la` dê? go?p phâ`n la`m dê~ chi?u cuô?c sô?ng thuo`ng nga`y, nhung cu~ng co? thê? gây ra mô?i de doa? cho su?c khoe? va`/hoa?c môi truo`ng. T?i sao ph?i ch?ng nh?n s?n ph?m Tác gi?: Ths. C?m Hà {H?p chu?n h?p quy s?n ph?m|Ch?ng nh?n h?p chu?n h?p quy s?n ph?m|Công b? h?p chu?n h?p quy s?n ph?m|Ch?ng nh?n h?p chu?n s?n ph?m|Ch?ng nh?n h?p quy s?n ph?m|Công b? h?p chu?n s?n ph?m|Công b? h?p chu?n s?n ph?m|Ch?ng nh?n s?n ph?m|Ch?ng nh?n h?p chu?n|Ch?ng nh?n h?p quy|Công b? h?p chu?n|Công b? h?p quy|Công b? h?p chu?n h?p quy|H?p chu?n h?p quy|H?p chu?n là ǵ?|H?p quy là ǵ?|Th? t?c h?p chu?n|Th? t?c h?p quy|Dánh giá h?p chu?n|Dánh giá h?p quy| Dánh giá h?p chu?n h?p quy|Công b? h?p chu?n h?p quy|Công b? h?p chu?n h?p quy s?n ph?m|H?p quy h?p chu?n}