to can mua hoac trao doi cac danh khach hang bat dong san. du an chung cu , lien ke, khach chung khoan, thu nhap cao, nha dau tu, doanh nhan tai ha noi goi .......01246286065