can mua hoac trao doi cac danh khach hang bat dong san. du an chung cu , lien ke, khachng chung khoan, thu nhap cao, nha dau tu, doanh nhan 01246286065