Máy ?o ???ng huy?t Ultra Easy
Model: Easy
Hăng s?n xu?t: Johnson
Xu?t x? hăng: M?
N?i s?n xu?t: CHLB ??c.
B?o hành: 60 tháng
Giá bán: 1.400.000 VN?

ONETOUCH ULTRA Easy ???c s?n xu?t b?i t?p ?oàn Lifescan - Johnson & Johnson (USA) V?i b? d?y king nghi?m trong l?nh v?c thi?t b? y t? hăng ?ă cho ra ???i s?n ph?m ???c ?a chu?ng trên toàn th? gi?i.
??C TÍNH S?N PH?M :
Là nhăn hi?u máy th? ???ng huy?t bán ch?y nh?t t?i M?, nay ?ă có m?t t?i th? tr??ng Vi?t Nam. Máy có nhi?u ?u ?i?m nh? ?? chính xác cao, ít ?au và d? s? d?ng nên r?t thích h?p cho các bác s? dùng t?i pḥng m?ch và có nhi?u ti?n l?i cho b?nh nhân dùng ?? theo dơi ???ng huy?t t?i nhà,
?u ?i?m c?a máy
Chính xác 99% ??t tiêu chu?n ch?t l??ng c?a liên minh châu âu CE. ?? chính xác c?a máy ONETOUCH ULTRA Easy ?ă ???c ch?ng minh m?t nghiên c?u lâm sàng th?c hi?n trên 44,759 m?u máu c?a 10,758 b?nh nhân t?i n??c anh trong th?i gian 4 n?m (2001-2004). k?t qu? nghiên c?u cho th?y máy ??t ?? chính xác 99% .
?o l??ng ???ng Glucose trong máu giúp theo dơi, ki?m soát b?nh ?ái tháo ???ng
Máy ?o ???ng huy?t Onetouch g?m có:
- Máy ?o: 1 than máy m?i
- Bút l?y máuJ: 1 bút l?y máu không ?au
- H?p que th? ?i kèm: 1 h?p 10 que th?
- Túi kim ?i kèm: 10 kim l?y máu
- Bao ??ng máy và thi?t b? ?i kèm
- B? sách h??ng d?n s? d?ng máy b?ng 5 ngôn ng?. Anh, Pháp, ??c,...
- 1 b? h??ng d?n s? d?ng máy b?ng ti?ng Vi?t (tóm t?t)
Chi ti?t s?n ph?m xem t?i:
http://thietbiyte-eu.com/Product.asp...t&ID=231&Cat=7
Các lo?i máy ?o ???ng huưêt xem t?i:
http://thietbiyte-eu.com/Product.asp...tProduct&Cat=7
Công ty CP H??ng Vi?t
?C : S? 4 Tôn ??c Th?ng ? HN
?T : 0904 625 088 - 04 62 93 11 29 ( G?p H?p)
Web: http://thietbiyte-eu.com
Y!M 1: kdhv56
Y!M 2: huongvietkd01
AT 20/08/2012