Quy?t d?nh c?a C?c chan nuôi v? vi?c ch? d?nh VIETCERT ch?ng nh?n h?p quy Th?c an chan nuôi Ngày 15/02/2012, C?c tru?ng C?c Chan nuôi dă kư Quy?t d?nh s? 97/QD-CN-TTPC v? vi?c ch? d?nh Trung tâm giám d?nh và ch?ng nh?n h?p chu?n h?p quy - VietCert là t? ch?c ch?ng nh?n h?p quy Th?c an chan nuôi. Theo quy?t d?nh này, Trung tâm giám d?nh và ch?ng nh?n h?p chu?n h?p quy - VietCert d? nang l?c th?c hi?n vi?c ch?ng nh?n th?c an chan nuôi phù h?p quy chu?n k? thu?t qu?c gia sau: -Th?c an h?n h?p hoàn ch?nh cho gà QCVN 01-10:2009/BNNPTNT -Th?c an h?n h?p hoàn ch?nh cho v?t QCVN 01-11:2009/BNNPTNT -Th?c an h?n h?p hoàn ch?nh cho l?n QCVN 01-12:2009/BNNPTNT -Th?c an h?n h?p hoàn ch?nh cho bê và ḅ QCVN 01-13:2009/BNNPTNT -Co s? s?n xu?t th?c an chan nuôi thuong m?i - Di?u ki?n d?m b?o v? sinh an toàn th?c ph?m QCVN 01-77:2011/BNNPTNT -Nguyên li?u th?c an chan nuôi QCVN 01-78:2011/BNNPTNT t?i dâyXem file Quy?t d?nh Các {Khách hàng|Công ty|Don v?} có nhu c?u tu v?n và dánh giá ch?ng nh?n h?p quy s?n ph?m th?c an chan nuôi ho?c mu?n bi?t thêm thông tin xin vui ḷng liên h? theo d?a ch? cu?i thu ho?c truy c?p vào website: {www.vietcert.org|www.chungnhan.com.vn|www.hopchua n.com.vn|www.hopchuan.vn|www.chungnhansanpham.com| www.hopquy.com.vn|www.chungnhanhopchuan.net|www.ch ungnhanhopquy.net|www.hopchuanhopquy.net|www.hopch uansanpham.com|www.hopquysanpham.com|www.hopquy.vn } Vietcert hy v?ng có co h?i du?c cung c?p d?ch v? ch?ng nh?n s?n ph?m d?n Quư {Khách hàng|Công ty|Don v?}. Trân tr?ng cám on. Best regards, ------------------------------------------------------------------------------------------------ Trung tâm Giám d?nh và Ch?ng nh?n h?p chu?n h?p quy - Vietcert Ph?m Minh Ti?n - Giám d?c kinh doanh Mobi.: 0905 357 459 Email: [email protected] Skype : hopchuanhopquy Yahoo: hopchuanhopquy Website: {www.vietcert.org|www.chungnhan.com.vn|www.hopchua n.com.vn|www.hopchuan.vn|www.chungnhansanpham.com| www.hopquy.com.vn|www.chungnhanhopchuan.net|www.ch ungnhanhopquy.net|www.hopchuanhopquy.net|www.hopch uansanpham.com|www.hopquysanpham.com|www.hopquy.vn } {www.hopchuanhopquy.net|www.hopchuansanpham.com|ww w.hopquysanpham.com|www.vietcert.org|www.chungnhan .com.vn|www.hopchuan.com.vn|www.hopchuan.vn|www.ch ungnhansanpham.com|www.hopquy.com.vn|www.chungnhan hopchuan.net|www.chungnhanhopquy.net|www.hopquy.vn } {www.hopchuan.com.vn|www.hopchuan.vn|www.chungnhan sanpham.com|www.hopquy.com.vn|www.chungnhanhopchua n.net|www.vietcert.org|www.chungnhan.com.vn|www.ch ungnhanhopquy.net|www.hopchuanhopquy.net|www.hopch uansanpham.com|www.hopquysanpham.com|www.hopquy.vn }