Chia nhỏ bụi cây lâu năm mọc quá um tùm. Giữ lại một số cho luống chạy quanh sân vườn >>, số còn lại dùng để lấp k*n khoảng trống ở chỗ khác trong sân vườn >>, di dời một số cây bụi sang chỗ khác v* cắt tỉa bớt số cây bụi còn lại trong sân vườn >>nếu cần