Máy ?o huy?t áp c? tay Omron HEM-6200 hàng chính hăng Nh?t
Model: HEM-6200
Hăng s?n xu?t: Omron
Xu?t x? hăng: Japan
N?i s?n xu?t: Nh?t B?n
??t tiêu chu?n: CE/ FDA / ISO
B?o hành: 24 tháng
Giá bán: 1.000.000 vn?
Máy ?o huy?t áp c? tay HEM-6200 s? d?ng công ngh? Intellisense hi?n ??i cho k?t qu? chính xác cùng v?i các tính n?ng m?i nh?t.
??C TÍNH S?N PH?M :
Máy ?o huy?t áp c? tay Omron là s?n ph?m lư t??ng dành cho nh?ng ng??i luôn b?n r?n và ?i xa. B?n có th? ki?m tra huy?t áp nhanh chóng và ??n gi?n khi ?eo máy vào c? tay và ?n nút. Công ngh? t? ??ng s? giúp b?n nhanh chóng bi?t ???c ch? s? huy?t áp và nh?p tim c?a ḿnh. Hăy theo dơi huy?t áp th??ng xuyên, v́ t?ng huy?t áp là k? gi?t ng??i thâm l?ng.
Tính n?ng n?i b?t:
Báo m?c k?t qu? huy?t áp.
Ph??ng pháp ?o dao ??ng
B? nh? 60 k?t qu?.
Hi?n th? huy?t áp t?i ?a, t?i thi?u và nh?p tim cùng lúc.
Hi?n th? k?t qu? trung b́nh c?a 3 l?n ?o trong ṿng 10 phút cu?i.
Phát hi?n r?i lo?n nh?p tim, báo c? ??ng ng??i trong khi ?o.
Thông s? k? thu?t:
Ph??ng pháp ?o: ?o dao ??ng v?i công ngh? Intellisense.
Gi?i h?n ?o:
Huy?t áp: 0 t?i 299 mm Hg
Nh?p tim: 40 t?i 180 nh?p/phút.
?? chính xác:
Huy?t áp: ±3 mm Hg.
Nh?p tim: ±5%.
Pin: 2 pin AAA.
T? ??ng b?m và x? khí.
Tr?ng l??ng: 117g (không g?m pin).
Ph? ki?n kèm theo:
Túi ??ng.
H??ng d?n s? d?ng.
Pin.
Công ty CP H??ng Vi?t
?C : S? 4 Tôn ??c Th?ng ? HN
?T : 0904 625 088 - 04 62 93 11 29 ( G?p H?p)
T? v?n online Yahoo : kdhv56
AT 15/06/2012