Bn chung cu Chelsea [email protected]@gi r? 0989178486*Chnh ch? g?i bn can h? Chelsea park m?i lo?i Di?n Tch*0989178486 Chuyn phn ph?i cho thu & mua bn chung cu cao c?p Chelsea park. Chelsea park can h? 707ta b?c DT 127m2;3 PN;2wc;hu?ng TB;nh nguyn b?n c?a ch? d?u tu.c h? th?ng t? b?p; t? m tu?ng;sn g?; tr?n th?ch cao. Chelsea park can h? 605ta b?c DT 98m2;2PN;2wc; nh nguyn b?n c?a ch? d?u tu.c h? th?ng t? b?p; t? m tu?ng;sn g?; tr?n th?ch cao.hu?ng TB Chelsea park can h? 1707 DT 127m2 ta b?c DT 127m2;3PN;2wc; nh nguyn b?n c?a ch? d?u tu.c h? th?ng t? b?p; t? m tu?ng;sn g?; tr?n th?ch cao.hu?ng TB Chelsea park can h? 705ta b?c DT 98m2; 2PN;2wc; nh nguyn b?n c?a ch? d?u tu.c h? th?ng t? b?p; t? m tu?ng;sn g?; tr?n th?ch cao. Chelsea park can 1501ta nam DT 100m2; 2PN;2wc; nh nguyn b?n c?a ch? d?u tu.c h? th?ng t? b?p; t? m tu?ng;sn g?; tr?n th?ch cao.hu?ng DB Chelsea park can 1703ta nam 128m2; 3PN;2wc; nh nguyn b?n c?a ch? d?u tu.c h? th?ng t? b?p; t? m tu?ng;sn g?; tr?n th?ch cao. Chelsea park can 1508ta nam 128m2; 3PN;2wc; nh nguyn b?n c?a ch? d?u tu.c h? th?ng t? b?p; t? m tu?ng;sn g?; tr?n th?ch cao. .................................................. ...................... M?i thng tin chi ti?t: Mr.Nghia Hotline: 0989 178 486 Xin c?m on!!!