?n h?ng ngo?i c?a ??c SIL 06 -100w

??C TNH S?N PH?M:
Thn ?n b?ng nh?a cao c?p ??t tiu chu?n Chu u.
- Bng ?n Philips v? bng ?n ph? kim lo?i t?ng hi?u xu?t t?i 30%, tch ki?m n?ng l??ng, nng cao hi?u qu? ?i?u tr?
- Cng su?t bng 100W
Nguyn l c?a ?n h?ng ngo?i v? c? b?n l s? d?ng l li?u php b?ng ph??ng php nhi?t. S?c nng c?a ?n c tc d?ng gi?m ?au, ch?ng co c?ng c?; lm gin m?ch, t?ng chuy?n ha v dinh d??ng t?i ch?; th??ng duy tr chi?u ?n trong kho?ng th?i gian 15-30 pht.
Trong qu trnh s? d?ng ?n h?ng ngo?i c?n l?u kho?ng cch chi?u ?n v?i vng da ???c chi?u ? kho?ng cch v?a ph?i trnh ??ng vo ?n ho?c ?? qu g?n c th? gy b?ng.
B?o hnh thn ?n: 24 thng
Gi bn: 450.000 VN?

-L?y s? l??ng nhi?u vui lng lin h? ?? c gi ?u ?i
chuyn cung c?p thi?t b? y t? gia ?nh nh?p kh?u t? Chu u : My ?o ???ng huy?t , huy?t p cc lo?i , thi?t b? ch?m sc s?c kh?e , thi?t b? lm ??p...
========= Hy g?i ?? ???c t? v?n - Mss.H?p ? 0904 625 088=========
Cng ty CP H??ng Vi?t
?C : S? 4 Tn ??c Th?ng ? HN
?T : 0904 625 088 - 04 62 93 11 29 ( G?p H?p)
T? v?n online Yahoo : kdhv56
AT 13/06/2012