Nhi?t k? ?i?n t? FT 70 hàng CHLB ??c
Model: FT70
Hăng s?n xu?t: Beurer
Xu?t x? hăng: CHLB ??c
N?i s?n xu?t: Germany
Tiêu chu?n: CE, FDA, ISO
B?o hành : 24 tháng.
Giá bán: 1.200.000 VN?

??C TÍNH S?N PH?M :
Cách s? d?ng ??n gi?n, cho k?t qu? nhanh,chính xác. Có th? ch?n ??n v? ?? C ho?c ?? F cho k?t qu? nhi?t ?? ?o ???c.B? nh? l?u ???c 10 k?t qu? ?o g?n nh?t giúp b?n ti?n theo dơi. ??c bi?t h?n thi?t b? này giúp b?n ki?m tra nhi?t ?? c? th? c? ? tai và trán m?t cách chính xác nh?t.
Beurer FT70, nhi?t k? ?i?n t? ?o tai và trán s? d?ng tia h?ng ngo?i, tích h?p sensor c?m bi?n nhi?t v?i ?? nh?y tuy?t ??i, ch? c?n b?m nút ?o, sau 1s có tín hi?u báo, ta ???c k?t qu? ?o nhi?t ?? chính xác, thi?t b? có c?nh báo khi phát hi?n s?t.
Nhi?t k? Beurer FT 70 nhi?t k? h?ng ngo?i ?o ???c nhi?t ?? c?a t?t c? m?i v?t có nhi?t ?? t? 00 C ÷ 700 C
Chuyên d?ng : Dùng trong ngành y, dùng trong gia ?́nh, ?o nhi?t ?? nhanh, chính xác
- R?t d? s? d?ng, thao tác ??n gi?n
- Pin d? ki?m, tích ki?m pin
- Cho k?t qu? chính xác trong ṿng 1 giây.
- ?o nhi?t ?? không c?n ti?p xúc an toàn khi s? d?ng cho nhi?u ng??i, không ch?m vào c? th?, tránh b?nh truy?n nhi?m
- Công ngh? h?ng ngo?i, tích h?p sensor c?m bi?n v?i ?? nh?y cao
- Màn h́nh sáng d?u
- ?a ch?c n?ng s? d?ng (cho ng??i và ?? v?t)
- Theo dơi ánh sáng phát ra, ?i?u ch?nh khu v?c ?o.
- C?nh báo s?t
- B? nh? lên t?i 10 k?t qu? ?o cho c? tai và trán.
- Kho?ng nhi?t ?? có th? ?o : t? 00 C ÷ 70 0 C.
- Có hai ch? ?? ?o : ?o theo ?? C và ?o theo ?? F
-L?y s? l??ng nhi?u vui ḷng liên h? ?? có giá ?u ?ăi
chuyên cung c?p thi?t b? y t? gia ?́nh nh?p kh?u t? Châu Âu : Máy ?o ???ng huy?t , huy?t áp các lo?i , thi?t b? ch?m sóc s?c kh?e , thi?t b? làm ??p...
========= Hăy g?i ?? ???c t? v?n - Mss.H?p ? 0904 625 088=========
Công ty CP H??ng Vi?t
?C : S? 4 Tôn ??c Th?ng ? HN
?T : 0904 625 088 - 04 62 93 11 29 ( G?p H?p)
T? v?n online Yahoo : kdhv56
AT 13/06/2012