Chúng tôi đang tìm kiếm một công nghệ thông tin nhỏ (IT) được th*nh l*p tại Việt Nam để cùng Công ty của chúng tôi gia công phần mềm tại Việt Nam cho các Dự án v* xuất khẩu sang Mỹ. Xin vui lòng g*i cho tôi với các chi tiết công ty của bạn thông qua http://vietnamloop.com