can ho my duc binh thanh cao 22 t?ng t?a l?c ngay c?nh khu du l?ch Van Thánh v?i nhi?u ti?n *ch nhu h? boi, khu dãi ti?c, h? câu cá, khu v? chân dung ngh? thu?t, khu vui choi thi?u nhi .; cách khu du l?ch Bình Qu?i,Tân C?ng, công viên S? Thú ch? 5 phút xe máy; cách ch? B?n Th*nh v* cách trung tâm Q.1 ch* 10 phút di xe v* n?m c?nh nhi?u tru?ng D?i h?c, các trung tâm anh ng? qu?c t? n?i ti?ng .. s? h?u m?t v? tr* d?c d?a có m?t không hai c?a th*nh ph?. Ngu?i ta v* "m?t ngu?i s? h?u nhi?u ngu?i u?c mo".
Quang Ho*ng: 0919 187 159

Ki?u Nga: 0919 022 011
Th?y t?t c? các c?nh quan c?a Th?o C?m Viên, c?a sông S*i Gòn, c?a khu du l?ch Van Thánh d?u n?m trong t?m quan sát c?a can ho my duc quan binh thanh . Ch? nhân c?a nh?ng can h? noi dây s? yên tâm t?n hu?ng môi tru?ng s?ng trong l*nh t? sông S*i Gòn v* kho?ng không gian xanh vô t?n.
K?t n?i Trung Tâm giáo d?c-gi?i tr* m?t các thu?n ti?n không ng?.
t?a l?c ngay sát khu du l?ch Van Thánh v?i nhi?u ti?n *ch nhu h? câu cá, h? boi, khu dãi ti?c, khu v? chân dung ngh? thu?t, khu vui choi thi?u nhi .; cách khu du l?ch Tân C?ng, Bình Qu?i, công viên S? thú ch? 5 phút xe máy; cách ch? B?n Th*nh v* các trung tâm Q.1 ch* 10 phút xe v* r?t nhi?u tru?ng D?i h?c, các trung tâm anh ng? qu?c t? n?i ti?ng .
Ch? d?u tu: Công ty C? ph?n Xây D?ng S? 5.
- Tên d? án: can ho my duc
- D?a ch? : Xô Vi?t Ngh? Tinh, P.21, Bình Th?nh, TP.H? Ch* Minh
- Ng*y kh?i công : Nam 2007
- Hi?n tr?ng : Dã ho*n th*nh
- T?ng cao: 21 t?ng
- S? can h?: 440 can
- Qui mô dân s? to*n khu: 6,616 ngu?i
- T?ng di?n t*ch khu d?t: 32,775 m2
- Di?n t*ch xây d?ng khu can h?: 8,709 m2 (chi?m 26,6%)
- Di?n t*ch cây xanh + th? d?c th? thao: 3,713 m2
- Di?n t*ch giao thông sân bãi: 18,303 m2
- M?t d? xây d?ng to*n khu: 26.6 %
- H? s? s? d?ng d?t : 5.97
- Chi?u cao công trình: 73,2 m
- Chi?u r?ng h*nh lang: 2.2 m
- Ch? d?u xe: to*n b? t?ng h?m, tr?t d? án
- Di?n t*ch can h?: 43m2 - 165m2.
Di?n t*ch can h?:
- Kh?i D1: 84m, 90m, 95m, 103m². Du?c thi?t k? t? 2-3 phòng ng? cho m?i can h?.
- Kh?i D2: 43m, 48m, 50m, 53m² . Du?c thi?t k? t? 1-2 phòng ng? cho m?i can h?.
- Kh?i E1 v* E2: 85m, 95m, 102m, 113m, 165m²- Du?c thi?t k? t? 2-3 phòng ng? cho m?i can h?.