Có ai đă thử đấu giá Essistance cho các tài khoản PayPal và VCC? Được t́m kiếm cách có thể để xác minh tài khoản của tôi, nhưng không biết nếu nó sẽ được dễ dàng hơn để có được một PayPal xác nhận thay.

T́m thấy những người này: www.auctionessistance.com/shop nhưng tôi không thể t́m thấy nhiều ư kiến ​​về họ.