B?u D?c: 'Có th? hái t? dô khi d?a ?c Myanmar nóng lên'

Ch? t?ch T?p do*n Ho*ng Anh Gia Lai, Do*n Nguyên D?c cho bi?t, nam 2013 s? d?c to*n l?c xây khu ph?c h?p 300 tri?u USD t?i Yangon vì n?u nhanh chân có th? hái t? USD khi d?a ?c Myanmar nóng lên trong 5 nam t?i.
> B?u D?c chi?m linh th? tru?ng b?t d?ng s?n Myanmar
> Trung - Nh?t dua gi*nh th? tru?ng Myanmar

Trao d?i v?i VnExpress.net, ông D?c gi?i th*ch v? vi?c can ho airport tower nh?y v*o th? tru?ng Myanmar: "3 nam qua b?t d?ng s?n TP HCM, H* N?i l?nh tanh ? 0 d? C nhung hi?n Yangon m?i kh?i d?ng ? 18-20 d?. V*i nam n?a th? tru?ng n*y s? nóng b?ng b?ng, có th? ki?m t? dô nhu choi nhung ai nhanh chân m?i du?c an tru?c".

Theo k? ho?ch giai do?n 1 airport tower c?a d? án ph?c h?p c?a Ho*ng Anh Gia Lai (HAGL) t?i Yangon th?c hi?n t? nam 2013 d?n 2015. Tuy nhiên, ông d?i chi?n thu?t dánh nhanh th?ng nhanh, bám sát th? tru?ng Myanmar. T?p do*n s? d?c to*n l?c ho*n th*nh giai do?n 1 trong nam 2013 d? dua v*o khai thác nam 2014. "Sau T?t, tôi s? kh?i công d? án n*y", ông nói.


Ch? t?ch T?p do*n Ho*ng Anh Gia Lai, Do*n Nguyên D?c cho r?ng có th? hái t? dô n?u nhanh chân ch?n dúng di?m nóng c?a th? tru?ng b?t d?ng s?n Myanmar trong 5 nam t?i. ?nh: Vu Lê
Hi?n nay HAGL dang t?ng bu?c xu?t v?t li?u xây d?ng t? Vi?t Nam sang Myanmar, góp ph?n gi?i phóng h*ng t?n kho cho doanh nghi?p trong nu?c. D? ki?n s? có 30.000 t?n s?t, 200.000 t?n xi mang v* các lo?i v?t li?u xây d?ng khác: g?, dá, k*nh, nhôm, g?ch... t? Vi?t Nam xu?t sang Myanmar b?ng du?ng th?y ph?c v? d? án n*y.

Ngu?i gi*u th? hai s*n ch?ng khoán Vi?t Nam ti?t l?, di?m thu?n l?i khi d?u tu khu ph?c h?p t?i Yangon l* giá s?t t? nh* máy v?n chuy?n sang Myanmar r? hon v? Vi?t Nam 20%. Xi mang dua t? Qu?ng Ninh t?i Yangon b?ng giá v? S*i Gòn. G? dá c?a Ho*ng Anh Gia Lai ch? t? Quy Nhon sang Mi?n Di?n r? hon v?n chuy?n du?ng b? v? TP HCM. Luong công nhân lao d?ng ph? thông t?i Myanmar ch? b?ng m?t n?a so v?i Vi?t Nam.

Tuy nhiên, s?c h?p d?n không n?m ? chi ph* v?n chuy?n v?t tu r?. Lý do t?p trung v*o Yangon, theo ông, vì giá b?t d?ng s?n t?i dây cao g?p 3-4 l?n t?i Vi?t Nam, công su?t l?n, ngu?n cung l?i r?t khan hi?m. B?u D?c ti?t l? dã âm th?m kh?o sát th? tru?ng Myanmar 2 nam qua v* thu v? nh?ng con s? gây s?c.


Ph?i c?nh giai do?n 1 c?a khu ph?c h?p Hoang Anh Gia Lai Myanmar Centre t?i Yangon.
C? th?, van phòng cho thuê h?ng B ? Yangon 80 USD m?i m2 m?t tháng, cao hon TP HCM g?p 4 l?n. Van phòng h?ng A 100 USD m?i m2 m?t tháng (cao hon S*i Gòn 3,3 l?n) nhung h?u nhu không có h*ng. Can h? d?ch v? cho thuê m?t phòng ng? r?ng 60 m2 giá 5.000 USD m?t tháng (g?p 2,5 l?n Vi?t Nam), lo?i 2-3 phòng ng? lên t?i 8.000 USD m?t tháng. Khách s?n 4 sao khá cu giá 300-400 UDS m?t dêm v* luôn k*n phòng vì thi?u h?t ngu?n cung.

B?u D?c nh?m t*nh, can h? d?ch v? 60 m2 giá 5.000 USD m?t tháng, v? chi cho thuê du?c 60.000 USD m?t nam. Vòng quay v?n d?u tu can h? trung bình 5 nam, n?u bán can h? kho?ng 300.000 USD m?t can. Khu ph?c h?p d? ki?n có 1.000 can h? d?ch v? cho thuê, ch? khai thác kho?n n*y có th? thu v? 300 tri?u USD.

Van phòng cho thuê h?ng B 80 USD m?i m2 m?t tháng, u?c t*nh m?i tòa nh* van phòng c?a d? án thu v? 100 tri?u USD m?t nam. Vòng quay c?a v?n d?u tu van phòng trung bình 7-10 nam, nhu v?y ch? t*nh riêng m?t tòa nh* van phòng di v*o ho?t d?ng có th? khai thác 700 tri?u -m?t t? USD n?u nhanh chóng di v*o khai thác.


Th? tru?ng b?t d?ng s?n Yangon, Myanmar du?c dánh giá ch? m?i nóng 20 d? C, khan hi?m van phòng cho thuê, can h? d?ch v?, khách s?n v* có th? d?t 80 d? C v*o nam 2018. ?nh: Vu Lê
Ch? t?ch HAGL d? báo, th? tru?ng b?t d?ng s?n Myanmar s? tang tru?ng m?nh trong th?i gian t?i. H? th?ng lu?t t?i dây dang du?c xây d?ng theo chi?u hu?ng hi?n d?i, t*ch c?c, c?i m?. Nh* d?u tu nu?c ngo*i du?c mi?n thu? 5 nam, sau 5 nam thu? thu nh?p 25% v* không ph?i dóng thu? khi chuy?n l?i nhu?n v? nu?c. Trong th?i gian m?t nam sau khi quy?t toán xong nh* d?u tu du?c quy?n chuy?n ti?n t? Myanmar v? nu?c.

Theo ông D?c, c?i cách kinh t? sâu r?ng v* ch*nh sách uu dãi nh* d?u tu nu?c ngo*i thông thoáng s? giúp Myanmar tr? th*nh di?m d?n c?a các dòng v?n FDI kh?p noi trên th? gi?i d? v?. Nhu c?u van phòng, thuong m?i, khách s?n, can h? d?ch v? t?i các dô th? l?n c?a nu?c n*y theo dó cung s? tang d?t bi?n.

T?ng ch?ng ki?n nhi?u con nóng l?nh c?a th? tru?ng b?t d?ng s?n Vi?t Nam, d?u tu b?t d?ng s?n t?i Thái Lan v* nay l* Myanmar, b?u D?c cho r?ng b* quy?t s?ng còn l* d?n s?m nh?t v* ph?i thu du?c c? v?n l?n l?i khi th? tru?ng d?t 80 d? C. N?u c? nán l?i ch? tang d?n 90 d? C m?i rút lui thì có ch?y cung không còn k?p n?a vì th? tru?ng s?p bu?c v*o giai do?n ngu?i d?n v* tr? v? 0 d? C.

"Trong vòng 5 nam t?i, t?c l* d?n nam 2018, b?t d?ng s?n Myanmar s? nóng d?n 80 d? C. Chúng tôi s? ch?y nu?c rút ho*n th*nh giai do?n 1 c?a d? án trong nam 2013 v* chuy?n ngay sang giai do?n 2 nh?m thu h?i v?n v* d?t l?i nhu?n k? v?ng trong 4 nam t?i", ông phân t*ch.

Vu Lê