{Táo bón kéo dài d? khi?n tr? ch?m l?n, suy dinh du?ng. B? m? nên cho bé u?ng nhi?u nu?c trái cây, an th?c ph?m có nhi?u ch?t xo, t?p thói quen di tiêu di?u d?. Các th?i di?m tr? d? b? táo bón và phuong ch?a táo bón cho tr? t?i nhà Sau khi chào d?i, tr? thu?ng b?t d?u b? táo bón vào lúc t?p an d?m. Nguyên nhân do dang t? bú m? ho?c bú b́nh chuy?n sang an d?c, không d? ch?t xo và u?ng không d? nu?c. Th?i di?m ti?p theo là khi bé t?p ng?i bô hay ng?i b?n c?u. Ngoài ch? d? an thi?u ch?t xo, nguyên nhân khi?n các bé b? bón ? giai do?n này c̣n do chúng không thích ho?c chua s?n sàng d? ng?i vào "ch? m?i". S? thay d?i này khi?n bé c? g?ng nín nh?n d?n t?i táo bón. Cu?i cùng là giai do?n di h?c. Nguyên nhân do m?t s? bé mi?n cu?ng ph?i dùng nhà v? sinh t?i tru?ng v́ chúng không quen ho?c quá "công c?ng", di?u này có th? d?n d?n vi?c nín di tiêu. Cách pḥng ng?a ch?a táo bón cho tr? Vào th?i di?m bé t?p ng?i bô, cha m? c?n luu ư t?m th?i ngung vi?c hu?n luy?n n?u bé t? ư không thích v? trí quá m?i m? này. Bù l?i, nên khuy?n khích bé m?t cách tích c?c, ngay khi bé c?m th?y mu?n di tiêu. "Hăy d?m b?o có ch? d?a v?ng ch?c cho bàn chân c?a bé, d?c bi?t là khi dùng b?n c?u có kích thu?c c?a ngu?i l?n. Ch? d?a bàn chân r?t quan tr?ng v́ chúng giúp bé c?m th?y v?ng ch?c hon nên có th? an tâm. Ngoài ra nên ch?n m?t th?i di?m ng?i c?u nh?t d?nh ngày này qua ngày khác d? t?o thói quen cho tr?. T?t nh?t là sau b?a an", bác si Phúc nói. Khi bé d?n tu?i di h?c, ph? huynh c?n ti?p t?c theo dơi vi?c di tiêu c?a con. Cha m? nên theo dơi bé di tiêu nhu th? nào ? nhà, d?c bi?t là vào cu?i tu?n. H?i xem li?u bé có g?p v?n d? ǵ không khi c? g?ng di tiêu ? nh?ng noi không ph?i là nhà, n?u do th?i gian b? h?n ch? ho?c do m?c c?, b?n có th? làm vi?c v?i nhà tru?ng d? t́m ra gi?i pháp thích h?p.|Cách ch?a táo bón cho tr? t?i nhà Da s? các tru?ng h?p táo bón d?u có th? di?u tr? t?i nhà b?ng các bi?n pháp khá don gi?n và b?t d?u có hi?u qu? trong ṿng 24 gi?. Tùy thu?c vào tu?i c?a bé mà cha m? có th? th?c hi?n các cách di?u tr? khác nhau. V?i tr? t? 4 tháng tu?i tr? xu?ng, cha m? có th? cho bé u?ng m?t s? lo?i nu?c trái cây d? di?u tr? táo bón nhu m?n, táo, lê (nh?ng lo?i nu?c trái cây khác không hi?u qu? b?ng). Khi bé 4-8 tháng tu?i, bé có th? u?ng 6-120 ml nu?c trái cây nguyên ch?t m?i ngày, bé 8-12 tháng tu?i có th? cho d?n 180 ml m?t ngày. N?u bé b?t d?u an th?c an d?c, cha m? có th? dùng b?t ngu c?c lúa m?ch thay cho b?t ngu c?c g?o. Bé cung có th? th? các lo?i trái cây có nhi?u ch?t xo và rau (nghi?n nát) bao g?m mo, khoai lang, lê, m?n, dào, d?u, d?u Hà Lan, bông c?i, ho?c c?i bó xôi. Cha m? cung có th? tr?n nu?c trái cây, rau c?i dă nghi?n nát v?i b?t ngu c?c. Ch?t s?t trong s?a công th?c c?a tr? nh? không gây ra ho?c làm n?ng thêm t́nh tr?ng táo bón v́ li?u s?t r?t nh?. V́ v?y, vi?c d?i sang s?a có n?ng d? s?t th?p là không c?n thi?t v́ di?u này không có tác d?ng. Si rô s?t ch?a n?ng d? s?t cao hon, và dôi khi có th? gây táo bón. V́ v?y, d?i v?i nh?ng tr? nh? c?n u?ng gi?t s?t dôi khi cung c?n thay d?i ch? d? an ho?c c?n có ch? d? di?u tr? khác d? ch?a táo bón cho tr? và d?m b?o bé không b? táo bón. V?i tr? l?n, n?u bé ch? b? táo bón trong th?i gian ng?n vài ngày, có th? ch? c?n thay d?i các lo?i th?c an bé dang dùng d? bé di phân m?m và không dau. Ph? huynh có th? cho tr? u?ng nu?c trái cây. Tr? 1-6 tu?i, không cho quá 120-180 ml nu?c trái cây nguyên ch?t m?i ngày, tr? trên 7 tu?i có th? u?ng t?i da 1-2 ly 120 ml m?t ngày. B? m? không c?n thi?t ph?i cho bé u?ng nhi?u nu?c d? di?u tr? táo bón. D?i v?i bé trên m?t tu?i, d? nu?c du?c l?y m?c là 960 ml ch?t l?ng (nu?c chín ho?c các lo?i nu?c khác không ph?i s?a) trong m?t ngày. N?u bé không khát th́ không c?n thi?t ho?c không có l?i ích ǵ d? u?ng nhi?u hon lu?ng nu?c này. Cha m? c?n luu ư nuôi du?ng bé b?ng ch? d? an cân b?ng d? 4 nhóm th?c ph?m. D?ng ép bé ph?i an cho du?c ngay các th?c an này và d?ng dùng m?t ch? d? an nhi?u ch?t xo thay cho các phuong pháp di?u tr? khác. "Chúng ta c?n bé tang tru?ng và phát tri?n hoàn h?o ch? không riêng h?t táo bón. Ch? d? an du ch?t xo s? làm bé m?t co h?i an các nhóm th?c ph?m khác ch?ng h?n ch?t d?m. B?n nên nh? ch? c?n d? và cân b?ng", bác si Phúc khuyên. Cung theo bác si Phúc, n?u dă áp d?ng các bi?n pháp trên mà bé v?n táo bón có th? bé không dung n?p du?c v?i d?m s?a ḅ. B?n có th? ph?i b? s?a ḅ và các s?n ph?m t? s?a ḅ nhu s?a chua, phô mai và kem trong 1-2 tu?n. N?u không c?i thi?n th́ có th? cho bé dùng s?a ḅ tr? l?i và dua d?n bác si. Khi bé dă bi?t ng?i bô/b?n c?u r?i m?i b? bón, nên khuy?n khích bé ng?i bô/bàn c?u 5-10 phút sau b?a an, t? hai d?n ba l?n m?i ngày, m?t cách d?u d?n. Khi nào c?n d?n bác si? Ph?i di ngay khi bé dau b?ng d? d?i. Bé nh? hon 4 tháng chua di tiêu sau 24 gi? so v?i b́nh thu?ng (ví d? b́nh thu?ng bé 2 ngày di tiêu m?t l?n, nay dă 3 ngày v?n chua di). Bé nh? hon 4 tháng tiêu phân c?ng thay v́ phân m?m ho?c s?t, tiêu phân có máu, dau khi di tiêu.}