Ong nhua ?ng nu?c là v?t d?ng giúp truy?n d?n nu?c s?ch t? noi ch?a nu?c d?n các h? gia d́nh d? ph?c v? sinh ho?t hàng ngày. V?y làm sao d? s? d?ng ?ng nu?c t?t nh?t và d?m b?o du?c ?ng nu?c có tu?i th? dài lâu? Ông nu?c thông thu?ng du?c làm b?ng ch?t li?u nh?a và ch?u tác d?ng c?a ánh nang m?t tr?i và khí h?u ?m u?t c?a Vi?t Nam, do dó theo th?i gian ?ng nu?c d? b? bào ṃn, khi?n nu?c b? ṛ r?. N?u không phát hi?n s?m s? th?t thoát nhi?u nu?c. D? tránh du?c nh?ng s? c? v? du?ng ?ng d?n nu?c, b?n nên l?a ch?n nh?ng lo?i ?ng làm b?ng v?t li?u t?t, ch?t lu?ng cao, có d? b?n t?t ch?u du?c khí h?u nóng ?m. T?t nh?t khi thi công công tŕnh nên dua ?ng nu?c vào bên trong tu?ng d? d?m b?o an toàn và tránh ti?p xúc tr?c ti?p v?i n?ng mua. Khi l?a ch?n ?ng nu?c, b?n nên l?a ch?n c?a nhà s?n xu?t uy tín, không nên tham giá r? b?i nh?ng lo?i này thu?ng có d? b?n kém, ch? sau vài nam h?ng hóc b?n s? ph?i thay toàn b? du?ng ?ng, di?u này s? t?n kém hon r?t nhi?u. Theo th?i gian th́ cho dù ?ng nu?c c?a b?n có b?n bao nhiêu cung không tránh kh?i vi?c ch?t lu?ng kém di. Chính v́ v?y d? gi? du?c tu?i th? c?a chúng b?n nên b?o tŕ du?ng ?ng. B?o tŕ d? tang tu?i th? b?ng cách thu?ng xuyên ki?m tra và theo dơi m?c d? thi?t h?i trên các du?ng ?ng nu?c c?a b?n. Di?u này làm gi?m nguy co x?y ra s? c? trong các tru?ng h?p kh?n c?p. Tru?c khi g?i th? s?a ?ng nu?c có m?t s? v?n d? b?n có th? t? s?a ch?a trong nh?ng tru?ng h?p kh?n c?p nhu v?y. X? lư ?ng nu?c ṛ r?. Nhi?m v? d?u tiên là ph?i ngan ch?n nu?c ṛ r?,n?u không ki?m soát du?c th́ nu?c s? ch?y không ng?ng gây t?n th?t nghiêm tr?ng. X? lư ?ng nu?c khi b? dóng bang. Trong khi x? lư du?ng ?ng dóng bang, tru?ng h?p này thu?ng g?p ? các nu?c có khí h?u l?nh. C?n t?t ngu?n cung c?p nu?c chính b?ng cách s? d?ng van d? ng?ng l?i, Kiêm tra t?t c? các du?ng ?ng xem nu?c có luu thông hay không, X? t?t c? nu?c b?ng cách ch?y ṿi nu?c nóng. Bên c?nh dó, b?n nên ki?m tra h? th?ng d?n nu?c theo d?nh k? d? ch? d?ng hon, doán tru?c t́nh h́nh d? x? lư k?p th?i. Ngoài ra c̣n có th? tham kh?o thêm m?t s? s?n ph?m khác nhu: pvc, ong pvc