nh?a HDPE, v?t d?ng b?n g nh?a... - ?ng HDPE có nh?ng d?c tính quư báu và uu vi?t hon h?n các ?ng nh?a khác. - ?ng HDPE r?t b?n, ch?u du?c r?t t?t v?i nh?ng ch?t l?ng và dung d?ch thu?ng g?p trên du?ng d?n và d?t thoát nu?c. Nó không b? r?, không b? tác d?ng b?i các dung d?ch mu?i, axít và ki?m, k? c? nu?c mua axít cung không ?nh hu?ng t?i lo?i ?ng này. - S? ch?u d?ng d?i v?i ánh sáng m?t tr?i và nhi?t d? c?a ?ng HDPE r?t t?t, nó không b? lăo hóa v? co lư hoá khi ?ng HDPE b? d? lâu ngày du?i tia c?c tím c?a m?t tr?i. - ? nhi?t d? -40oC ?ng HDPE v?n gi? du?c s? ch?u áp và d? va d?p t?t so v?i các ?ng nh?a khác. ?ng HDPE ch?u l?a t?t. Khi b? tác d?ng du?i ng?n l?a, ?ng HDPE khó b?t l?a, nó ch? m?m di và bi?n d?ng. Nhi?t d? b?t l?a c?a nh?a HDPE là 327oC - ?ng HDPE có d?c tính ch?u u?n l?ch r?t t?t và có s?c ch?u bi?n d?ng du?i lo?i t?i cao ?ng nh?a ch?u nhi?t ppr là ǵ? 3. - ?ng nu?c nh?a ch?u nhi?t PPR Là Ǵ? Là ?ng d?n nu?c làm b?ng nh?a Polypropylene Random Copolymers g?i t?t là ?ng PP-R. - Hi?n nay trên th? tru?ng ph? bi?n v?i các lo?i ?ng c?p thoát nu?c v?i các ch?t li?u nhu k?m, nh?a PPR, HDPE, PVC. ?ng nh?a PPR m?i xu?t hi?n trên th? tru?ng trong th?i gian chua lâu và du?c bi?t d?n v?i tên g?i ph? thông là ?ng nh?a hàn nhi?t hay c̣n g?i là ?ng ch?u nhi?t, nhung nó dă thu hút du?c s? quan tâm c?a s? lu?ng l?n khách hàng, nhà th?u xây d?ng nh? nh?ng d?c tính r?t uu vi?t so v?i các lo?i ?ng nu?c khác. Là lo?i nh?a "s?ch" nên Châu Âu và các nu?c tiên ti?n trên th? gi?i dă thay th? toàn b? ?ng PP-R cho h? th?ng c?p nu?c. ?ng PPR du?c làm t? High Molecular weight Polypropylene Random Copolymers d?c bi?t thích h?p trong di?u ki?n môi tru?ng v?i nhi?t d? cao (t? 70 - 110 d? C), và áp su?t t? 10 bar d?n 25 Bar; Du?c s?n xu?t theo tiêu chu?n Châu Âu. {B?ng Báo Giá ?ng Nh?a pvc|B?ng Báo Giá Ph? Ki?n ong pvc|B?ng Báo Giá Ph? Ki?n ong nhuaPVC|Hu?ng d?n l?p ráp ph? tùng và l?p voi nuoc|Hu?ng d?n cach l?p d?t ph? tùng và l?p voi nuoc|B?ng Báo Giá ?ng Nh?a và ph? ki?n ong nhua ppr|Hu?ng d?n l?p ráp ph? tùng và hàn ?ng ch?u nhi?t ong nhua ppr|B?ng Báo Giá ?ng Nh?a pvc và Ph? Ki?n|B?ng Báo Giá pvc và Ph? Ki?n|B?ng Báo Giá ong hdpe PE80B?ng Báo Giá ?ng Nh?a HDPE PE80|B?ng Báo Giá ?ng Nh?a pvc PE100B?ng Báo Giá ?ng Nh?a HDPE PE100|B?ng Báo Giá ong hd Phân bi?t gi?a ?ng uPVC và ?ng PVC {B?ng Báo Giá ?ng Nh?a pvc|B?ng Báo Giá Ph? Ki?n ong pvc|B?ng Báo Giá Ph? Ki?n ong nhuaPVC|Hu?ng d?n l?p ráp ph? tùng và l?p voi nuoc|Hu?ng d?n cach l?p d?t ph? tùng và l?p voi nuoc|B?ng Báo Giá ?ng Nh?a và ph? ki?n ong nhua ppr|Hu?ng d?n l?p ráp ph? tùng và hàn ong nhua ch?u nhi?t ong ppr|B?ng Báo Giá ?ng Nh?a pvc và Ph? Ki?n|B?ng Báo Giá pvc và Ph? Ki?n|B?ng Báo Giá ong hdpe PE80B?ng Báo Giá ?ng Nh?a HDPE PE80|B?ng Báo Giá ?ng Nh?a pvc PE100B?ng Báo Giá ?ng Nh?a HDPE PE100|B?ng Báo Giá ong hdpe PE80|Hu?ng d?n l?p ráp ph? tùng và hàn ong nuoc} ?ng nh?a PVC g?m hai lo?i. ?ng nh?a PVC c?ng hay c̣n g?i là ?ng uPVC và ?ng nh?a PVC m?m. ?ng nh?a PVC c?ng không dùng ch?t hóa d?o trong công th?c ph?i tr?n. Ngu?c l?i ?ng PVC m?m ph?i s? d?ng ch?t hóa d?o trong công th?c ph?i tr?n, ch?t hóa d?o thu?ng dùng là d?u hóa d?o DOP. ?ng nh?a PVC du?c s?n xu?t trên máy dùn. Máy dùn có th? là máy dùn hai tr?c vis ho?c máy dùn m?t tr?c vis. Thông thu?ng ?ng nh?a PVC du?c s?n xu?t trên máy dùn hai tr?c vis s? cho s?n ph?m ch?t lu?ng t?t hon h?n so v?i máy dùn m?t tr?c vis. Do máy dùn hai tr?c vis có kh? nang làm cho h?n h?p nh?a PVC nóng ch?y t?t hon nên có th? s? d?ng tr?c ti?p h?n h?p sau khi tr?n trên máy tr?n. Ngu?c l?i máy dùn m?t tr?c vis ph?i s? d?ng h?t nh?a PVC t?o s?n ho?c ph?i s? d?ng ph? gia trong công th?c ph?i tr?n cho d? nóng ch?y t?t. Thành ph?n ph?i tr?n c?a ?ng uPVC bao g?m b?t nh?a PVC v?i ch? s? K là 65 - 66, ch?t ?n d?nh nhi?t, ch?t bôi tron n?i, ch?t bôi tron ngo?i, ch?t tr? gia công, ch?t d?n, b?t màu v.v... Thành ph?n ph?i tr?n c?a ?ng PVC m?m bao g?m b?t nh?a PVC (K65 - K66), ch?t ?n d?nh nhi?t, ch?t bôi tron, b?t màu, ch?t hóa d?o v.v... ?ng PVC du?c s? d?ng r?t da d?ng trong cu?c s?ng t? ?ng d?n nu?c t? nhà máy nu?c d?n các tr?m phân ph?i nu?c, ?ng c?p t? nhà máy c?p nu?c d?n h? gia d́nh, ?ng nu?c th?i trong các ṭa nhà cao t?ng, ?ng d?n nu?c tu?i ? các trang tr?i tr?ng cao su, ca phê, tiêu, di?u, ?ng d?n nu?c c?p ? các nhà máy th?y di?n v.v... 2. - ?ng nu?c nh?a HDPE Là Ǵ? ?ng nh?a hdpe là ǵ? HDPE là Hight Density Poli Etilen .Du?c trùng phân t? poli Etilen (có t? tr?ng cao) du?i áp su?t th?p v?i các h? xúc tác nhu crom/silic catalyts ..v..v ....Du?c dùng s?n xu?t túi ni lon , ?ng pe PE80|Hu?ng d?n l?p ráp ph? tùng và ong nuoc} có 4 lo?i: PN10 dùng cho nu?c l?nh, PN 16 dùng chung cho c? nu?c l?nh và nu?c nóng, PN20 dùng riêng cho nu?c nóng và PN25 dùng cho các tru?ng h?p d?c bi?t ch?u áp su?t cao hay vùng có khí h?u l?nh. 4. - Mua ?ng nh?a PVC (uPVC) ? dâu? - Mua ?ng nh?a HDPE ? dâu? - Mua ?ng nh?a ch?u nhi?t PPR (hàn nhi?t PPR ) ? dâu? c?a hàng ?ng nh?a Ti?n Phong + C?a hàng bán và gi?i thi?u s?n ph?m c?a Công Ty TNHH TM Bích Vân d?t t?i trung tâm TP H?i Pḥng. D?a Ch? : 237 Hai Bà Trung - Lê Chân - H?i Pḥng. Kho hàng : 748 Nguy?n Van Linh - Lê Chân - H?i Pḥng * Khách hàng có th? nh?n hàng tr?c ti?p t?i c?a hàng ho?c kho c?a công ty Bích Vân * D?i v?i các công tŕnh và d? án c?p thoát nu?c trên toàn qu?c chúng tôi áp d?ng chính sách khuy?n m?i Gi?m Giá D?c Bi?t và Mi?n Phí V?n Chuy?n D?n Chân Công Tŕnh