Ong nhua ong pvc phúc hà s? d?ng nhu th? nào? ?ng nh?a Dekko25 - PPR du?c làm t? nh?a PPR d?ng th? 3 và du?c sinh s?n trên dính d?p truy?n hi?n c?c ḱ , tiên ti?n theo tiêu chu?n Din 8077 - 8078 c?a CHLB D?c. ?ng nh?a pvc Dekko25 - PPR du?c dùng nhu sau: + Dùng làm h? th?ng d?n nu?c nóng l?nh, nu?c u?ng cho danh thi?p công d? tŕnh xây d?ng nhu chung cu, b?nh vi?n, tru?ng h?c h?c, khách s?n, công s?.. + Dùng d? làm du?ng ?ng d?n nu?c lă trong các h? th?ng di?u d?ng ḥa nhi?t d?. + Dùng d? d?n d?u, d?n danh thi?p ch?t l?ng bào ṃn cao, các dung d?ch b? du?ng , th?c ph?m trong các ngành công nghi?p; + Dùng trong du?ng ?ng d?n khí nén + Dùng d? tu?i tiêu trong nông nghip, th?y l?i. + Dùng trong h? th?ng su?i cho công d? tŕnh bao g?m su?i sàn, tu?ng và h? th?ng su?i b?c x? V́ sao các b?n thành th? dùng phúc hà? ?ng nh?a Dekko25 PPR c?a Phúc Hà là ?ng nh?a du?c s?n xu?t trên dính dáng truy?n hi?n tuy?t v?i theo danh thi?p tiêu chu?n qu?c t? v?i ch?t lu?ng t?t, tu?i th? cao và ki?u dáng d?p. ?ng nh?a Dekko25 PPR du?c r?t dông ngu?i tin tu?ng và dùng b?i chung s?n ph?m có r?t nhi?u nh?ng d?c tính uu vi?t nhu: + Ch?u du?c nhi?t d? cao(t?i 950C) và áp su?t cao(25 atm ~25 bar ) + Kh? nang ch?u va d?p cao và m?m d?o. + Không gây d?c h?i, d?m b?o v? dâm an toàn th?c ph?m . + Thân thi?n v?i môi tru?ng nh? h? s? d?n nhi?t th?p( b?ng kho?ng 1/200 ?ng kim lo?i) giúp gi?m hao phí t?n di?n l?c d?c du?ng, tái ch? d? dàng hon nhi?u so v?i ?ng kim lo?i và không gây d?c h?i +Nh?, l?p d?t don gi?n v?i d? tin c?n cao : M?i n?i nhi?t don gi?n, mau chóng t?o s? k?t liên d?ng d?u v?i d? b?n tuong duong hay th?m chí c̣n cao hon c? ?ng. + Các ph? ki?n n?i ren DEKKO25 PPR du?c làm van b?ng d?ng m? Niken và du?c dúc t?t hoi vào s?n ph?m d?m b?o b?n d?p. D?c bi?t ph?n ti?p xúc v?i ḍng ch?y c?a ph? ki?n ren d?u du?c ph? nh?a, giúp d?m b?o v? hoá an toàn th?c ph?m . + Gi?m ti?ng ?n và d? rung khi ḍng nu?c ch?y qua. + Kh? nang ch?u du?c Nh?ng lo?i hóa ch?t. + Kh? nang ch?u mài ṃn cao, không b? dóng c?n. + H? th?ng s?n ph?m ong nhua và ph? ki?n nh?a ch?u l?a DEKKO25 PPR du?c danh thi?p co quan có th?m quy?n ki?m tra d?i khe kh?t v? ch?t lu?ng và v? dâm an toàn th?c ph?m . + Tu?i th? c?a s?n ph?m là trên 50 nam + ?ng và ph? ki?n nh?a ch?u l?a DEKKO25 PPR du?c b?o hành trong 10 nam b?i chung m?t h?p d?ng b?o hi ?m trách nhi?m dân s? phù h?p v?i danh thi?p tiêu chu?n trong nu?c và qu?c t?. Ngoài ra b?n có th? tham kh?o b?ng giá s? ph?m: Hu?ng d?n l?p ráp ph? tùng và l?p voi nuoc