Ong nhua ong pvc phúc hà s? d?ng Do v?y nào? ?ng nh?a Dekko25 - PPR du?c làm t? nh?a PPR d?ng th? 3 và du?c s?n xu?t trên dây dính truy?n hi?n c?c ḱ , ti?n ti?n theo tiêu chu?n Din 8077 - 8078 c?a CHLB D?c. ?ng nh?a pvc Dekko25 - PPR du?c s? d?ng nhu sau: + Dùng làm h? th?ng d?n nu?c nóng l?nh, nu?c u?ng cho các công d? tŕnh xây d?ng nhu chung cu, b?nh vi?n, tru?ng h?c, khách s?n, công s?.. + Dùng d? làm du?ng ?ng d?n nu?c l?nh trong danh thi?p h? th?ng di?u ḥa nhi?t d?. + Dùng d? d?n d?u, d?n các ch?t l?ng an ṃn cao, danh thi?p dung d?ch dinh du?ng , th?c an trong các ngành công nghi?p; + Dùng trong du?ng ?ng d?n khí nén + Dùng d? tu?i tiêu trong nông nghip, th?y l?i. + Dùng trong h? th?ng su?i cho công d? tŕnh bao g?m su?i sàn, tu?ng và h? th?ng su?i b?c x? V́ sao b?n thành ra s? d?ng phúc hà? ?ng nh?a Dekko25 PPR c?a Phúc Hà là ?ng nh?a du?c s?n xu?t trên dính dáng truy?n hi?n d?i theo các tiêu chu?n qu?c t? v?i ch?t lu?ng t?t, tu?i th? cao và ki?u dáng d?p. ?ng nh?a Dekko25 PPR du?c r?t nhi?u ngu?i tin tu?ng và dùng do s?n ph?m có r?t nhi?u nh?ng d?c tính ch?t uu vi?t nhu: + Ch?u du?c nhi?t d? cao(t?i 950C) và áp su?t cao(25 atm ~25 bar ) + Kh? nang ch?u va d?p cao và m?m d?o. + Không gây d?c h?i, b?o d?m v? dâm ra an toàn th?c an . + Thân thi?n v?i môi tru?ng h?c nh? h? m?nh d?n nhi?t th?p( b?ng trên du?i 1/200 ?ng kim lo?i) giúp gi?m hao phí t?n di?n nang d?c du?ng, tái ch? d? dàng hon nhi?u so v?i ?ng kim lo?i và không gây d?c h?i +Nh?, l?p d?t neo don gi?n v?i d? tin c?n cao : M?i n?i nhi?t don chi?c gi?n, nhanh chóng t?o s? k?t liên d?ng d?u v?i d? b?n tuong duong hay th?m chí c̣n cao hon c? ?ng. + Các ph? ki?n n?i ren DEKKO25 PPR du?c làm b?ng d?ng m? Niken và du?c dúc t?t th? vào s?n ph?m d?m b?o b?n d?p. D?c bi?t ph?n ti?p xúc v?i ḍng ch?y c?a linh ki?n ren d?u du?c ph? nh?a, giúp d?m b?o v? hoá an toàn th?c an . + Gi?m ti?ng ?n và d? rung khi ḍng nu?c ch?y qua. + Kh? nang ch?u du?c nhi?u lo?i hóa ch?t. + Kh? nang ch?u mài ṃn cao, không b? dóng c?n. + H? th?ng s?n ph?m ong nhua và linh ki?n nh?a ch?u nhi?t DEKKO25 PPR du?c danh thi?p co quan có th?m quy?n ki?m tra h?t s?c kh?t khe v? ch?t lu?ng và v? dâm an toàn th?c ph?m . + Tu?i th? c?a s?n ph?m là trên 50 nam + ?ng và linh ki?n nh?a ch?u l?a DEKKO25 PPR du?c b?o hành trong 10 nam b?i m?t h?p d?ng b?o hi ?m b?n ph?n dân s? phù h?p v?i danh thi?p tiêu chu?n trong nu?c và qu?c t?. Ngoài ra b?n có th? tham kh?o b?ng giá s? ph?m: Hu?ng d?n l?p ráp ph? tùng và hàn ?ng ch?u nhi?t ong ppr