Theo th?ng kê có kho?ng 10 - 15% dân s? Vi?t Nam b? Viem dai trang man tinh, trong dó t?p trung ? nam gi?i, công ch?c van pḥng là ch? y?u {b?i v́|b?i|do|v́ th?} {thu?ng xuyên|liên t?c} an u?ng, nh?u nh?t không ki?m soát. Da ph?n {b?nh nhân|ngu?i b?nh} r?t ch? quan v?i b?nh viêm d?i tràng măn tính mà {không rơ|không bi?t} {Dây là|dó là} {nguyên nhân|nguyên do|lư do|t?i sao} hàng d?u d?n t?i ung thu d?i tràng hi?n nay. D?u {nhà thu?c|hi?u} dau d?i tràng măn tính Viêm d?i tràng măn tính là m?t trong nh?ng b?nh ph? bi?n ? nu?c ta. Theo y h?c c? truy?n viêm d?i tràng măn tính thu?c ch?ng b?nh phúc th?ng, ti?t t?. {Bên c?nh|K? bên|K? bên} {nguyên nhân|nguyên do|lư do|t?i sao} {b?i v́|b?i|do|v́ th?} an u?ng kém v? sinh, không di?u d?, u?ng nhi?u ru?u bia nêu trên; y?u t? tinh th?n nhu lo l?ng, bu?n phi?n, cáu gi?n kéo dài, cang th?ng, stress, th?c {khuya|dêm} nhi?u...cung d? làm {Tr?ng thái|t́nh tr?ng} viêm d?i tràng n?ng lên. Các nhân t? này ?nh hu?ng tr?c ti?p ho?c gián ti?p d?n công nang c?a T? v? và D?i tràng, làm cho các t?ng ph? này suy y?u, khi?n cho {quá tŕnh|quy tŕnh|chu tŕnh} tiêu hóa th?c an, h?p thu {dinh du?ng|b? du?ng} và bài ti?t các ch?t c?n bă b? r?i lo?n {gây|gây nên} nên các d?t viêm dau c?p tính tái di tái l?i và r?i tr? thành viêm d?i tràng măn tính. Viêm d?i tràng măn tính thu?ng g?n v?i nh?ng d?u {nhà thu?c|hi?u} di?n h́nh sau: R?i lo?n tiêu hóa kéo dài: Di ngoài phân lúc táo, lúc l?ng. Phân thu?ng nát, không thành khuôn, di t? 2 d?n 6 l?n trong ngày. B?nh nhân c?m th?y không {tha h?|tho?i mái} sau khi di d?i ti?n. B?ng tru?ng hoi d?c khung d?i tràng. Mi?ng d?ng, kém an và an không tiêu. B?nh nhân luôn c?m th?y cang t?c b?ng khó ch?u. Dau b?ng là tri?u ch?ng hay g?p nh?t, dau âm ?, râm ram ? ph?n du?i b?ng ho?c d?c khung d?i tràng. Dau tang sau khi an và tru?c khi di d?i ti?n. B?ng cung thu?ng dau khi th?c dêm, suy nghi lo l?ng nhi?u. Khi b? viêm, trong ḷng d?i tràng b? phù n?, viêm d?. Nhi?u tru?ng h?p có kèm theo ? loét. ? loét có th? ch? là v?t xu?c nh? ho?c tr?t niêm m?c ru?t, có ? loét sâu kèm nh?y, m?. Ngu?i b? viêm d?i tràng măn tính {thu?ng xuyên|liên t?c} lo l?ng v? b?nh t?t, an u?ng ph?i kiêng khem không dám an {d? an|th?c an|mon an} l?, {d? an|th?c an|mon an} nhi?u d?u m? hay ch?t tanh. Co th? thi?u ch?t, suy ki?t nghiêm tr?ng. dau d?i tràng {duy tŕ|kéo dài} cung là {nguyên nhân|nguyên do|lư do|t?i sao} hàng d?u d?n t?i ung thu d?i tràng hi?n nay. Gi?i pháp tri?t d? t? thu?c th?o du?c Hi?n nay, thu?c tây di?u tr? b?nh viêm d?i tràng ch? y?u là kháng sinh du?ng ru?t, thu?c di?u ḥa nhu d?ng ru?t nên ch? {áp gi?i|d?n gi?i|gi?i} quy?t tri?u ch?ng và t?p trung vào nh?ng d?t viêm c?p tính là chính. Do v?y, b?nh hay tái phát, dai d?ng không h?t và thu?ng n?ng lên. Thu?c th?o du?c {hi?n nay|hi?n t?i} dang là m?t {xu hu?ng|theo hu?ng} m?i trong vi?c di?u tr? viêm d?i tràng măn tính {b?i v́|b?i|do|v́ th?} nguyên t?c di?u tr? thu?c th?o du?c t?p trung {áp gi?i|d?n gi?i|gi?i} quy?t t?n g?c và tri?t d? b?nh thông qua b?i b? và di?u ḥa công nang c?a T?ng T? và D?i tràng. Thu?c d?i tràng hoàn P/H du?c bào ch? t? các bài thu?c c? phuong nhu "Sâm linh b?ch tru?t tán" ho?c "huong sa l?c quân", thu?c {nhanh chóng|mau chóng} làm h?t dau, h?t chu?ng b?ng và d?y hoi, c?m di ngoài, tiêu viêm và b?o v? niêm m?c ru?t; d?ng th?i giúp {b?nh nhân|ngu?i b?nh} an ngon, h?p thu du?ng ch?t t?t hon, tang cu?ng s?c kh?e. H?u h?t {b?nh nhân|ngu?i b?nh} viêm d?i tràng măn tính d?u b? t?n thuong {du?ng tiêu hóa|du?ng ru?t} kéo dài, công nang các t?ng T? và D?i Tràng b? suy y?u và không du?c di?u ḥa, v́ v?y y?u t? quan tr?ng nh?t trong di?u {ch?a b?nh|tr? b?nh} viêm d?i tràng măn tính {van b?ng|b?ng} thu?c d?i tràng hoàn P/H là ph?i kiên tŕ, u?ng d? d?t. Thông qua, m?t d?t di?u tr? t? 4 - 6 tu?n ho?c th?m chí lâu hon d?i v?i nh?ng ngu?i b? viêm măn tính lâu nam (10 d?n 20 nam tr? lên), h? th?ng tiêu hóa m?i d?n ?n d?nh và ph?c h?i, t? dó m?i {áp gi?i|d?n gi?i|gi?i} quy?t b?nh m?t cách tri?t d?, pḥng tái phát.