N#7845;m Linh Chi N�ng L�m #273;#432;#7907;c ki#7875;m #273;#7883;nh t#7841;i ph�ng th� nghi#7879;m C�ng Ngh#7879; Sinh H#7885;c - Vi#7879;n Nghi�n c#7913;u C�ng ngh#7879; Sinh h#7885;c v� M�i tr#432;#7901;ng - Tr#432;#7901;ng #272;H N�ng L�m TP. HCM.S#7843;n ph#7849;m n#7845;m linh chi c#7911;a ch�ng t�i #273;� #273;#432;#7907;c ki#7875;m #273;#7883;nh l� lo#7841;i [ VUI L�NG #272;#258;NG K� #272;#7874; TH#7844;Y #272;#431;#7906;C LINK - NH#7844;N V�O #272;�Y #272;#7874; #272;#258;NG K�...] v� c#7845;p ph�p n�n m#7885;i ng#432;#7901;i c� th#7875; y�n trung tam bao hanh may giat toshiba t�m s#7917; d#7909;ng s#7843;n ph#7849;m n�y c#7911;a ch�ng t�i m� kh�ng ph#7843;i b#7853;n t�m hay lo l#7855;ng v#7873; b#7845;t k� #273;i#7873;u g� nh#432; s#7843;n s#7843;n k�m ch#7845;t l#432;#7907;ng hay s#7843;n ph#7849;m nh�i tr�n thi trung tam bao hanh may giat toshiba tr#432;#7901;ng.- #272;H N�ng L�m l� tr#432;#7901;ng #273;#7847;u ti�n #7903; Vi#7879;t Nam #7913;ng d#7909;ng c�ng ngh#7879; cao trong vi#7879;c lai t#7841;o, c#7845;y gh�p c�c gi#7889;ng c�y tr#7891;ng, c�c sinh, th#7921;c v#7853;t trung tam bao hanh may giat electrolux tai tphcm qu� hi#7871;m #273;#7875; #273;�p #7913;ng nhu c#7847;u s#7917; d#7909;ng, b�o ch#7871; thu#7889;c cho ch#259;m s�c s#7913;c kh#7887;e. Qua qu� tr�nh t#7853;p trung nghi�n c#7913;u, kh�ng ng#7915;ng h#7885;c h#7887;i, #273;#7893;i m#7899;i ph�t tri#7875;n c�ng ngh#7879; #273;� cung c#7845;p nh#7919;ng s#7843;n ph#7849;m ch#7845;t l#432;#7907;ng mang th#432;#417;ng hi#7879;u Vi#7879;t v� ng�y c�ng chi#7871;m #273;#432;#7907;c ni#7873;m tin c#7911;a ng#432;#7901;i ti�u d�ng.- trung tam bao hanh may giat lg trung tam bao hanh may giat electrolux tai tphcm Kh�ng nh#7919;ng v#7853;y #273;#7897;i ng#361; c�n b#7897; k#7929; thu#7853;t c#7911;a ch�ng t�i lu�n lu�n ti#7871;p x�c trao d#7891;i c�c [ VUI L�NG #272;#258;NG K� #272;#7874; TH#7844;Y #272;#431;#7906;C LINK - NH#7844;N V�O #272;�Y #272;#7874; #272;#258;NG K�...] m#7899;i nh#7857;m nu�i tr#7891;ng trong n#432;#7899;c, #273;#7863;c bi#7879;t #273;#432;#7907;c #273;i h#7885;c t#7853;p v� th#7921;c t#7853;p th#7921;c nghi#7879;m t#7841;i nh#7919;ng n#432;#7899;c c� th#7871; m#7841;nh v#7873; S#7843;n xu#7845;t nu�i tr#7891;ng c�c lo#7841;i n#7845;m linh chi nh#432; nh#432; Nh#7853;tB#7843;n,TrungQu#7889;c,H�nQu#7889;c�- Nh#7901; th#7871;, ch�ng t�i lu�n ti#7871;p c#7853;n v#7899;i nh#7919;ng xu h#432;#7899;ng c�ng trung tam bao hanh may giat lg ngh#7879; m#7899;i nh#7845;t, #273;�p #7913;ng #273;#432;#7907;c m#7885;i y�u c#7847;u kh#7855;t khe v#7873; ti�u chu#7849;n ch#7845;t l#432;#7907;ng c#7911;a D#432;#7907;c ph#7849;m cao c#7845;p n�y. B�n c#7841;nh #273;� ch�ng t�i c�n S#7843;n xu#7845;t v� ph�n ph#7889;i c�c lo#7841;i N#7845;m y t#7871; nh#432; H#7847;u Th#7911;, Th#432;#7907;ng Ho�ng Th�i D#432;#417;ng.

- #272;#7875; c� th#7875; mua v� s#7903; h#7919;u nh#7919;ng s#7843;n ph#7849;m ch#7845;t l#432;#7907;ng t#7889;t nh#7845;t nh#432;ng [ VUI L�NG #272;#258;NG K� #272;#7874; TH#7844;Y #272;#431;#7906;C LINK - NH#7844;N V�O #272;�Y #272;#7874; #272;#258;NG K�...] #273;#7875; c� th#7875; an t�m th� b#7841;n c� th#7875; li�n h#7879; v#7899;i ch�ng t�i,ch�ng t�i lu�n cam k#7871;t v� b#7843;o #273;#7843;m ch#7845;t l#432;#7907;ng v#7873; s#7843;n ph#7849;m c#7911;a m�nh.